MENU

NGO

ngo

Jakość powietrza

CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

 • 4 707 542

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 4 marca 2016

Gospodarka odpadami

Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta i Gminy w Skale uprzejmie informuje, że konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty, a tym samym zmiana dotychczasowych stawek, ma na celu dostosowanie stawek opłat do ponoszonych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skała.
Wzrost stawek jest wynikiem znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Wysokość kosztów ponoszonych przez Gminę Skała ustalona została na podstawie przeprowadzonych przetargów na wywóz odpadów. Cena oferty najtańszej przekraczała o ponad 150 % kwoty pierwotnie zakładanej przez Gminę.

Tabela 1. Porównanie cen odbioru 1 Mg odpadów komunalnych oferowanych przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym w roku 2018 2019

Microsoft Word - Zmiana stawki opŇat za gospodarowanie odpad

Tabela 2. Ilości zebranych odpadów komunalnych w poszczególnych latach

Microsoft Word - Zmiana stawki opŇat za gospodarowanie odpad

Celem uchwały jest zapewnienie dalszego finansowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Skała. Finansowanie to zapewnia realizację przez Gminę ustawowych obowiązków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, jak również osiąganie przez Gminę wynikających z rozporządzeń wykonawczych do przedmiotowej ustawy wskaźników zagospodarowania odpadów komunalnych (poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów surowcowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania).

 

 

Z informacji uzyskanych z innych gmin wynika, że znaczne, wręcz drastyczne zwiększenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ma miejsce we wszystkich gminach przeprowadzających w ostatnim okresie przetargi na tę usługę, co zmusza gminy do podniesienia stawek opłat uiszczanych przez mieszkańców.
Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 • 18,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 • 30,00 złotych miesięcznie od osoby, jeżeli odpady komunalne NIE są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn ilości pojemników na odpady zmieszane o określonej pojemności oraz stawki opłaty.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wynosi:

 • 50,00 zł za pojemnik o pojemności 110 l;
 • 70,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l;
 • 240,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta i Gminy Skała zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku zmiany np. ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub innych danych, w terminie do 14 dni od zaistnienia zmiany.

Zawiadomienia nie otrzymają właściciele nieruchomości, którzy uiszczają opłatę na podstawie wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości, który otrzymał ww. decyzję, zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz wyda dla niego decyzję określająca wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Nieuregulowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustalonym terminie spowoduje wszczęcie postepowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności, w trybie egzekucji administracyjnej.

 

Skała, dnia 14.06.2019 r.

 


 

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej w Skale:

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalona jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty, od 1 października 2015 r. stawki te wynoszą:

 • 10,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 • 15,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna) stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty 

 • 25,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l

 • 35,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l

 • 120,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l

Wszelkie informacje oraz pytania dotyczące deklaracji oraz nowych zasad gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Komunalnym Skała, Rynek 29, klatka B lub pod numerem telefonu  12 – 389-10-42 wewnętrzny 122.

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Referacie Komunalnym Skała, Rynek 29, kl. B.

Informujemy również, iż każdemu płatnikowi został wygenerowany indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy również pamiętać, przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skała nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych (segregowanych i mieszanych) z bazy magazynowo – technicznej w Cianowicach, ul Do Cegielni świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
w Bolesławiu, ul. Osadowa 1
, wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK został zlokalizowany na terenie Bazy Magazynowo – Technicznej Cianowice, ul. Do Cegielni, nr telefonu
12 – 389-10-43, 660-539-383

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Urząd Miasta i Gminy w Skale informuje, że od dnia 2 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Cianowice, ul. Do Cegielni będzie dodatkowo przyjmował odpady zielone dostarczane przez mieszkańców gminy w dniach:

soboty  w godz. 8:00 – 13:00

Odpady dostarczone do PSZOK-u przyjmowane będą bezpłatnie tylko od mieszkańców Gminy Skała, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Urząd Miasta i Gminy w Skale informuję, że od 01.08.2016 r. przeterminowane leki można oddawać w dwóch miejscach na terenie Gminy:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale ul. Słomnicka 69 – Gabinet zabiegowy
 • „Apteka z Sercem” Skała ul. Rynek 18