MENU

Airly

Rozlicz PIT

Akcja zima 2019/2020

Akcja Zima

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 5 136 847

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 19 września 2016

Gminny Program Rewitalizacji

a

Podpisanie umowy na opracowanie GPR

W dniu 14 września 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale została podpisana umowa dotycząca opracowania  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023. Wykonawcą opracowania będzie Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z Krakowa. Realizacja projektu rozpocznie się od przeprowadzenia badań diagnostycznych, które umożliwią wyznaczenie na terenie gminy Skała terenów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja obejmuje działania całościowe, powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe. Realizacja podstawowego celu procesów rewitalizacji, jakim jest przywrócenie utraconych wartości społecznych, przestrzennych i gospodarczych
w wyznaczonych obszarach miasta i gminy Skała, odbywać się będzie poprzez wdrożenie szeregu instrumentów operacyjnych i strategicznych, w ramach kompleksowego programu odnowy – Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i  przestrzenną, być kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizujące, edukacyjne, kulturalne oraz integrujące społeczność lokalną. Skuteczność procesu rewitalizacji zależeć będzie od partycypacji społecznej. W związku z tym Gminny Program Rewitalizacji w Gminie Skała będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych, między innymi poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Skała pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Skała pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Umową nr IXA/645/PR/16 z dnia 26 września 2016 r. zawartą przez Gminę Skała z Województwem Małopolskim, Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie Skała dotacji w wysokości do 106 200,00 zł na realizację projektu, którego łączna wartość została oszacowana na kwotę 118 000,00 zł. Dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

IMG_4528


Informacja ogólna

Przystąpienie do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Skała

Gmina Skała przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023. W pierwszej kolejności opracowana zostanie Diagnoza społeczno – gospodarczo – przestrzenna, która ma na celu wyznaczenie obszarów kryzysowych na terenie gminy. Wyłonione w ramach Diagnozy tereny (sołectwa, osiedla, ulice), które charakteryzują się nagromadzeniem problemów społecznych (np. bezrobocia, ubóstwa, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym itp.), a także gospodarczych, środowiskowych, technicznych czy przestrzennych, poddane zostaną procesowi rewitalizacji i będą mogły starać się o dodatkowe środki z funduszy zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Nad całością prac, związanych z wyznaczeniem tych obszarów będzie czuwał zespół konsultantów z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. z Krakowa, który został wybrany przez Gminę w drodze zapytania ofertowego.

Rewitalizacja jest to proces, który ma na celu pomóc obszarom zdegradowanym zmagać się z występującymi nań problemami w różnych sferach (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej). Proces rewitalizacji ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców poprzez podejmowanie działań przekształcenia wskazanego obszaru i animację lokalnej społeczności. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomiania nowych miejsc pracy, podjęcia działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji czy zagospodarowaniu miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

W celu realizacji procesu Rewitalizacji konieczne jest opracowanie dla wybranych obszarów zdegradowanych dokumentu Gminnego  Programu Rewitalizacji, który będzie wyznaczał kierunki działań całego procesu w Gminie.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji Program Rewitalizacji nie może obejmować obszaru całej gminy, a jedynie te tereny, które uznane zostaną za kryzysowe. Co więcej obszary rewitalizacji nie mogą zajmować więcej niż 20% powierzchni Gminy oraz nie mogą być zamieszkiwane przez więcej niż 30% mieszkańców Gminy. W związku z powyższym niezwykle istotne jest prawidłowe wskazanie obszarów wymagających wsparcia.

W celu prawidłowego wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji zostanie przeprowadzona analiza danych statystycznych, ale także szereg działań angażujących mieszkańców gminy oraz przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy (w tym organizacji społecznych, gospodarczych i publicznych).

W związku z tym, Władze Gminy Skała oraz Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. będą wielokrotnie zapraszać Państwa do włączenia się w proces wyznaczenia obszarów oraz wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań. Każdy głos, udzielony w tej ważnej dla gminy debacie, jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.

Pierwszą okazją do udziału w procesie rewitalizacji będzie udział w ankiecie sondażowej, która dotyczy diagnozowania problemów występujących na terenie gminy.

Sondaż uliczny będzie odbywał się na ulicach Miasta i Gminy Skała w dniach 26.09.2016 – 14.10.2016. Dodatkowo, w tych dniach zostanie uruchomiona ankieta internetowa, która również pozwoli na wyrażenie swoich opinii na temat problemów występujących na terenie gminy.

Zorganizowany zostanie także warsztat strategiczny z przedstawicielami lokalnych środowisk (przedstawicieli instytucji społecznych i publicznych), na których uczestnicy będą zastanawiać się nad zasobami gminy (mocnymi i słabymi stronami) oraz zdecydują wspólnie o głównym kierunku rozwojowym gminy w obszarze rewitalizacji. O wszelkich działaniach będziemy informować na bieżąco.

Zwieńczeniem prac będzie opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczo – przestrzennej Gminy Skała, która oparta zostanie o wyniki wszystkich przeprowadzonych badań oraz spotkań. Diagnoza ta wskaże obszary kryzysowe (zdegradowane), znajdujące się na terenie gminy, dla których w dalszej kolejności będzie mógł zostać wykonany plan działań – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała.

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych, warsztatach. Każdy głos, udzielony w tej ważnej dla gminy debacie, jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.


Słownik pojęć

 

Rewitalizacja:

to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

(wytyczne MIR z dnia 03.07.2015 r.)

 

Obszar zdegradowany:

jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, ponadto, gdy na wskazanym obszarze występuje, co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

  • Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub
  • Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
  • Przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
  • Technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

(Ustawa z dn. 9 października 2015 o Rewitalizacji, art. 9 )

 

Obszar rewitalizacji:

To obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (w tym zjawisk społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

(Ustawa z dn. 9 października 2015 o Rewitalizacji, art. 10 )

 

Program rewitalizacji:

inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

(wytyczne MIR z dnia 03.07.2015 r.)

 

Projekt rewitalizacyjny:

zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

(wytyczne MIR z dnia 03.07.2015 r.)


Gminny Program Rewitalizacji – Badania Ankietowe

Urząd Gminy Skała jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała. Obecnie toczą się prace nad wyznaczeniem obszarów w gminie, które najbardziej potrzebują zmian (tzw. „obszarów zdegradowanych” wg Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.).
W związku z tym w dniach 13.10 – 16.10.2016 r. w centrum miejscowości Skała przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. Będziemy pytać Państwa, o to, jakie problemy zauważacie na terenie gminy Skała oraz jakie działania powinny zostać podjęte w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
Badania ankietowe oraz prowadzone równolegle inne badania ( w tym m.in. analizy statystyczne, wizja lokalna czy warsztaty strategiczne) zostaną zwieńczone dokumentem diagnostycznym, który wskaże, które obszary gminy zostaną objęte Programem Rewitalizacji i będą mogły liczyć na dodatkowe środki finansowe na rozwój i przeciwdziałanie problemom społecznym.
Chcemy, aby zdiagnozowane problemy były rzeczywistymi problemami mieszkańców, a projektowany dokument w największym stopniu odpowiadał Państwa potrzebom, dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.


Ankieta „Gminny Program Rewitalizacji”

W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim spotkała się realizowana w terenie ankieta z mieszkańcami gminy, badająca problemy i służąca wyłonieniu najważniejszych negatywnych zjawisk z jakimi zmaga się gmina Skała, uruchomiona została wersję elektroczniną ankiety.  Ankieta dostępa jest pod adresem:

http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=46344&newtest=Y&lang=pl

Ankieta on-line będzie aktywna przez tydzień w dniach: 17.10.2016 (poniedziałek) – 25.10.2015 (wtorek).

Chcemy, aby zdiagnozowane problemy były rzeczywistymi problemami mieszkańców, a projektowany dokument w największym stopniu odpowiadał Państwa potrzebom, dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Wstępne wyniki badań będą udostępnione po realizacji badań, na początku listopada.