Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gminny Program Rewitalizacji

a

Procedura zgłaszania propozycji zmian do GPR

 

W związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/235/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 13.03.2017 r. przypominamy o możliwości zgłaszania propozycji zmian do GPR oraz wprowadzania nowych zadań.

 

Procedura zgłaszania propozycji zmian

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym Partnerzy Programu* oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia propozycji zmian
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Skała. Proces ten reguluje poniższa procedura:

 1. Propozycję zmiany w zakresie zasięgu podobszaru rewitalizacji czy diagnozy podobszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem zgłasza instytucja zaliczająca się do katalogu Partnerów GPR.

Propozycje zmian zbierane są raz w roku i muszą zostać złożone do Operatora ds. rewitalizacji w terminie do 30 września.

 1. Po upływie tego terminu Operator ds. rewitalizacji w przeciągu dwóch tygodni przekazuje informacje do Komitetu ds. Rewitalizacji.
 2. Zwołanie Spotkania Komitetu ds. Rewitalizacji następuje zgodnie z punktem c procedury stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
  W trakcie spotkania Komitet opiniuje zebrane propozycje zmian dotyczących poszczególnych podobszarów rewitalizacji.
 3. Zgodnie z punktem d procedury stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Procedura zgłaszania nowych zadań

Wszystkie instytucje zaangażowane we wdrażanie Programu, w tym Partnerzy Programu oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji, mają możliwość zgłoszenia nowego zadania
w Gminnym Programie Rewitalizacji. Proces ten reguluje poniższa procedura:

 1. Propozycję nowego zadania, opisaną zgodnie z kartą projektu Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z uzasadnieniem zgłasza instytucja zaliczająca się do katalogu Partnerów GPR lub grupa 15 mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Propozycje zadań oraz zmian zbierane są raz w roku i muszą zostać złożone do Operatora ds. rewitalizacji w terminie do 30 września.

 1. Po upływie tego terminu Operator ds. Rewitalizacji w przeciągu czterech tygodni przekazuje informacje do Komitetu ds. Rewitalizacji.
 2. Zwołanie Spotkania Komitetu ds. Rewitalizacji następuje zgodnie z punktem c procedury stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
  W trakcie spotkania Komitet opiniuje zebrane propozycje zadań rewitalizacyjnych dla danego podobszaru.
 3. Na kolejnej, następującej po spotkaniu Komitetu ds. Rewitalizacji, sesji Rady Miejskiej Burmistrz przedstawia wyniki sprawozdania z realizacji zamierzeń strategicznych wraz z listą zadań proponowanych do uwzględnienia w budżecie Gminy na kolejny rok oraz propozycjami zmian w GPR. (Zgodnie z punktem d procedury stałego monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji).

 

*Partnerzy Programu – interesariusze procesu rewitalizacji, wśród których znajdują się m.in. podmioty takie jak:

 1. Mieszkańcy,
 2. Lokalni aktywiści,
 3. Przedsiębiorcy,
 4. Związki przedsiębiorców,
 5. Właściciele i zarządcy nieruchomości,
 6. Instytucje zarządzające infrastrukturą techniczną,
 7. Instytucje społeczne, w tym kościoły, parafie, związki wyznaniowe,
 8. Instytucje edukacyjne,
 9. Organizacje pozarządowe
 10. Kluby sportowe.

 

W załączeniu:Wzór-Karty-zadania


a

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023

 

Opis projektu

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 10 lipca 2017 r.

Działania polegające na przywracaniu obszarów zdegradowanych do nowych funkcji stanowiły priorytet działań Gminy Skała. Potrzeba działań rewitalizacyjnych została ujęta w Strategii Rozwoju Gminy Skała na lata 2014-2020. Przedmiotowy dokument odwołuje się wprost zarówno do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jak i do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

Istotna część przyjętej w 2014 r. Strategii, dotyczy kapitału społecznego w zakresie aktywnej integracji i pomocy społecznej. W wynikach analizy SWOT jako słabe strony i zagrożenia wymieniono wiele czynników świadczących o potrzebie rewitalizacji gminy nie tylko w sferze przestrzenno-funkcjonalnej czy środowiskowej ale przede wszystkich w sferze społecznej  i gospodarczej. Jako słabe strony wskazano m.in. następujące elementy:

-Brak motywacji do kontynuowania nauki w Gminie

-Nieuporządkowana przestrzeń urbanistyczna

-Ograniczona przestrzeń i utrudniona dostępność do bibliotek publicznych

Natomiast jako zagrożenia wskazano m.in.:

-Wzrost bezrobocia

-Rosnące zanieczyszczenie powietrza

Ponadto Strategia Rozwoju Gminy Skała określa wprost konieczność opracowania programu rewitalizacji miasta: Cel operacyjny 2: Zarządzanie przestrzenią Miasta i Gminy, Cel 2.2 Opracowanie programu rewitalizacji miasta i odnowy fizycznej terenów wiejskich (str.44).

Wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”, w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju został złożony w dniu 12 maja 2016 r. Gmina Skała otrzymała dotację. Umową nr IXA/645/PR/16 z dnia 26 września 2016 r. zawartą przez Gminę Skała z Województwem Małopolskim, Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie Skała dotacji w wysokości do 106 200,00 zł na realizację projektu, którego łączna wartość została oszacowana na kwotę 118 000,00 zł. Dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Zgodnie z Umową, kwota dotacji nie przekroczy 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu, a dotacjobiorca zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego, wynoszącego minimum 10% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu. Dotacja zostanie wypłacona jako refundacja poniesionych wydatków. Refundacja całości poniesionych wydatków nastąpi po pozytywnej ocenie opracowanego lub zaktualizowanego programu rewitalizacji, dokonanej przez ekspertów wskazanych przez Województwo.

Po zrealizowaniu i zakończeniu projektu całkowita wartość projektu wyniosła 68 282,03 zł,
a wartość otrzymanej dotacji 61 453,82 zł. Wartość projektu, a tym samym wysokość dotacji oraz wartość wkładu własnego uległy zmniejszeniu z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia zapytań ofertowych, które zostały ogłoszone w ramach realizacji projektu: na opracowanie GPR, na druk materiałów informacyjno-promocyjnych, na przeprowadzeni konsultacji społecznych. Prawidłowość poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu została potwierdzona przez niezależnego biegłego rewidenta.

Cel projektu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skała.

Planowane efekty

Przygotowanie wysokiej jakości Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skała na lata 2017-2023.

Założony cel został zrealizowany. W rezultacie projektu powstał wysokiej jakości dokument, wypracowany podczas szerokich konsultacji społecznych – „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023”.

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skale w dniu 13.03.2017 r.  W dniu 16 maja 2017 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 735/17 w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 pod poz. 43.

Wartość projektu

Wartość projektu  68 282,03 zł, wysokość otrzymanej dotacji 61 453,82 zł,  wkład własny Gminy Skała 6 828,21 zł.

Wkład Funduszy Europejskich

Gminny Program Rewitalizacji Gmina Skała powstał w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Skała pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Szczegółowy opis projektu

Wstępna diagnoza Gminy Skała służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji potwierdziła występowanie w jej granicach terenów zdegradowanych wymagających podjęcia zintegrowanych działań naprawczych zarówno w sferze społecznej, jak również w pozostałych sferach wymienionych w ustawie, tj. gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej i środowiskowej. W ramach działań przygotowawczych Gmina Skała zaplanowała plan działań zgodnych z wymogami ustawy o rewitalizacji oraz Regulaminem Konkursu dotacji m.in.:

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skała ws. przygotowań do przeprowadzenia procesu

wyznaczenia obszarów zdegradowanych i ew. opracowania GPR dla Gminy Skała

Zebranie danych niezbędnych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Wybór wykonawcy i zlecenie analizy danych i opracowania Raportu

Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Konsultacje społeczne dot. obszarów zdegradowanych

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie wyznaczenia  obszaru zdegradowanego i obszarurewitalizacji

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnegoprogramu rewitalizacji

Sporządzenie projektu programu rewitalizacji

Konsultacje społeczne dot. projektu Rady Gminy ws. Przyjęcia programu rewitalizacji

Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji

Przekazanie uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji do IZ RPO WM

2014 – 2020 w celu weryfikacji i wpisania programu do wykazu programów rewitalizacji

Wprowadzenie przedsięwzięć rewitalizacyjnych stanowiących realizację zadań własnych gminydo WPF

Powołanie Komitetu Rewitalizacji oraz Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy uwzględniająca ustalenia programu rewitalizacji

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, Umowę na realizację usługi:  Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Skała na lata 2017 – 2023, podpisano z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska,  ul. Włóczków 22/3, 30-103 Kraków w dniu 14 września 2016 r.

Przedmiot umowy został  podzielony na następujące etapy:

ETAP I:

 • Przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz propozycje w zakresie wyznaczenia terenów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji.
 • Prowadzenie akcji informacyjnej przygotowywanego programu.

ETAP II:

 • Opracowanie projektu GPR przy zapewnieniu konsultacji społecznych adekwatnych dla niniejszego etapu.
 • Wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli będzie to wymagane Wykonawca przeprowadzi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu wraz z konsultacjami środowiskowymi wynikającymi z ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku.
 • Przekazanie projektu dokumentu GPR oraz pozostałych materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały rady gminy w wersji papierowej i elektronicznej,
 • Udział w komisjach i sesji Rady Miejskiej w Skale, których tematem i przedmiotem będzie rewitalizacja Gminy.

ETAP III:

 • Streszczenie dokumentu w języku niespecjalistycznym wraz z prezentacją obrazującą wyniki prac.
 • Przekazanie przyjętego uchwałą dokumentu GPR oraz pozostałych materiałów w wersji papierowej i elektronicznej.
 • Przygotowanie wniosku o wpisanie GPR do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, a przypadku konieczności korekt rekomendowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, naniesienie ich do ostatecznej wersji GPR.
 • Zapewnienie zweryfikowania sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2 wzoru umowy, będącego załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu dotacji, przez niezależnego biegłego rewidenta.

Realizacja projektu przebiegła pomyślnie, a w  dniu 16 maja 2017 r. Zarządu Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 735/17 w sprawie wpisania do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego m.in. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023 pod poz. 43.

Prezentacja GPR Skała na lata 2017 – 2023
Broszura

a

Podpisanie umowy na opracowanie GPR

W dniu 14 września 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale została podpisana umowa dotycząca opracowania  Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017-2023. Wykonawcą opracowania będzie Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.
D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska z Krakowa. Realizacja projektu rozpocznie się od przeprowadzenia badań diagnostycznych, które umożliwią wyznaczenie na terenie gminy Skała terenów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Rewitalizacja obejmuje działania całościowe, powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne, środowiskowe. Realizacja podstawowego celu procesów rewitalizacji, jakim jest przywrócenie utraconych wartości społecznych, przestrzennych i gospodarczych
w wyznaczonych obszarach miasta i gminy Skała, odbywać się będzie poprzez wdrożenie szeregu instrumentów operacyjnych i strategicznych, w ramach kompleksowego programu odnowy – Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i  przestrzenną, być kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Musi więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizujące, edukacyjne, kulturalne oraz integrujące społeczność lokalną. Skuteczność procesu rewitalizacji zależeć będzie od partycypacji społecznej. W związku z tym Gminny Program Rewitalizacji w Gminie Skała będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych, między innymi poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2023 będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych z rewitalizacją w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Skała pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gmina Skała pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Umową nr IXA/645/PR/16 z dnia 26 września 2016 r. zawartą przez Gminę Skała z Województwem Małopolskim, Województwo zobowiązało się do przekazania Gminie Skała dotacji w wysokości do 106 200,00 zł na realizację projektu, którego łączna wartość została oszacowana na kwotę 118 000,00 zł. Dotacja współfinansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

IMG_4528


Informacja ogólna

Przystąpienie do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Skała

Gmina Skała przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023. W pierwszej kolejności opracowana zostanie Diagnoza społeczno – gospodarczo – przestrzenna, która ma na celu wyznaczenie obszarów kryzysowych na terenie gminy. Wyłonione w ramach Diagnozy tereny (sołectwa, osiedla, ulice), które charakteryzują się nagromadzeniem problemów społecznych (np. bezrobocia, ubóstwa, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym itp.), a także gospodarczych, środowiskowych, technicznych czy przestrzennych, poddane zostaną procesowi rewitalizacji i będą mogły starać się o dodatkowe środki z funduszy zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Nad całością prac, związanych z wyznaczeniem tych obszarów będzie czuwał zespół konsultantów z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. z Krakowa, który został wybrany przez Gminę w drodze zapytania ofertowego.

Rewitalizacja jest to proces, który ma na celu pomóc obszarom zdegradowanym zmagać się z występującymi nań problemami w różnych sferach (społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej). Proces rewitalizacji ma służyć przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców poprzez podejmowanie działań przekształcenia wskazanego obszaru i animację lokalnej społeczności. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomiania nowych miejsc pracy, podjęcia działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji czy zagospodarowaniu miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

W celu realizacji procesu Rewitalizacji konieczne jest opracowanie dla wybranych obszarów zdegradowanych dokumentu Gminnego  Programu Rewitalizacji, który będzie wyznaczał kierunki działań całego procesu w Gminie.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji Program Rewitalizacji nie może obejmować obszaru całej gminy, a jedynie te tereny, które uznane zostaną za kryzysowe. Co więcej obszary rewitalizacji nie mogą zajmować więcej niż 20% powierzchni Gminy oraz nie mogą być zamieszkiwane przez więcej niż 30% mieszkańców Gminy. W związku z powyższym niezwykle istotne jest prawidłowe wskazanie obszarów wymagających wsparcia.

W celu prawidłowego wyznaczenia obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji zostanie przeprowadzona analiza danych statystycznych, ale także szereg działań angażujących mieszkańców gminy oraz przedstawicieli organizacji działających na terenie gminy (w tym organizacji społecznych, gospodarczych i publicznych).

W związku z tym, Władze Gminy Skała oraz Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. będą wielokrotnie zapraszać Państwa do włączenia się w proces wyznaczenia obszarów oraz wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań. Każdy głos, udzielony w tej ważnej dla gminy debacie, jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.

Pierwszą okazją do udziału w procesie rewitalizacji będzie udział w ankiecie sondażowej, która dotyczy diagnozowania problemów występujących na terenie gminy.

Sondaż uliczny będzie odbywał się na ulicach Miasta i Gminy Skała w dniach 26.09.2016 – 14.10.2016. Dodatkowo, w tych dniach zostanie uruchomiona ankieta internetowa, która również pozwoli na wyrażenie swoich opinii na temat problemów występujących na terenie gminy.

Zorganizowany zostanie także warsztat strategiczny z przedstawicielami lokalnych środowisk (przedstawicieli instytucji społecznych i publicznych), na których uczestnicy będą zastanawiać się nad zasobami gminy (mocnymi i słabymi stronami) oraz zdecydują wspólnie o głównym kierunku rozwojowym gminy w obszarze rewitalizacji. O wszelkich działaniach będziemy informować na bieżąco.

Zwieńczeniem prac będzie opracowanie diagnozy społeczno – gospodarczo – przestrzennej Gminy Skała, która oparta zostanie o wyniki wszystkich przeprowadzonych badań oraz spotkań. Diagnoza ta wskaże obszary kryzysowe (zdegradowane), znajdujące się na terenie gminy, dla których w dalszej kolejności będzie mógł zostać wykonany plan działań – Gminny Program Rewitalizacji Gminy Skała.

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych, warsztatach. Każdy głos, udzielony w tej ważnej dla gminy debacie, jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.


Słownik pojęć

 

Rewitalizacja:

to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

(wytyczne MIR z dnia 03.07.2015 r.)

 

Obszar zdegradowany:

jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, ponadto, gdy na wskazanym obszarze występuje, co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk:

 • Gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw, lub
 • Środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub
 • Przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
 • Technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

(Ustawa z dn. 9 października 2015 o Rewitalizacji, art. 9 )

 

Obszar rewitalizacji:

To obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (w tym zjawisk społecznych oraz gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

(Ustawa z dn. 9 października 2015 o Rewitalizacji, art. 10 )

 

Program rewitalizacji:

inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

(wytyczne MIR z dnia 03.07.2015 r.)

 

Projekt rewitalizacyjny:

zaplanowany w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji, zgłoszony do objęcia albo objęty współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.

(wytyczne MIR z dnia 03.07.2015 r.)


Gminny Program Rewitalizacji – Badania Ankietowe

Urząd Gminy Skała jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała. Obecnie toczą się prace nad wyznaczeniem obszarów w gminie, które najbardziej potrzebują zmian (tzw. „obszarów zdegradowanych” wg Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.).
W związku z tym w dniach 13.10 – 16.10.2016 r. w centrum miejscowości Skała przeprowadzone zostaną badania ankietowe wśród mieszkańców gminy. Będziemy pytać Państwa, o to, jakie problemy zauważacie na terenie gminy Skała oraz jakie działania powinny zostać podjęte w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
Badania ankietowe oraz prowadzone równolegle inne badania ( w tym m.in. analizy statystyczne, wizja lokalna czy warsztaty strategiczne) zostaną zwieńczone dokumentem diagnostycznym, który wskaże, które obszary gminy zostaną objęte Programem Rewitalizacji i będą mogły liczyć na dodatkowe środki finansowe na rozwój i przeciwdziałanie problemom społecznym.
Chcemy, aby zdiagnozowane problemy były rzeczywistymi problemami mieszkańców, a projektowany dokument w największym stopniu odpowiadał Państwa potrzebom, dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.


Ankieta „Gminny Program Rewitalizacji”

W związku z dużym zainteresowaniem, z jakim spotkała się realizowana w terenie ankieta z mieszkańcami gminy, badająca problemy i służąca wyłonieniu najważniejszych negatywnych zjawisk z jakimi zmaga się gmina Skała, uruchomiona została wersję elektroczniną ankiety.  Ankieta dostępa jest pod adresem:

http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php?sid=46344&newtest=Y&lang=pl

Ankieta on-line będzie aktywna przez tydzień w dniach: 17.10.2016 (poniedziałek) – 25.10.2015 (wtorek).

Chcemy, aby zdiagnozowane problemy były rzeczywistymi problemami mieszkańców, a projektowany dokument w największym stopniu odpowiadał Państwa potrzebom, dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

Wstępne wyniki badań będą udostępnione po realizacji badań, na początku listopada.


Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ