MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 987 415

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • 4 marzec 2016

Plan Rozwoju Lokalnego

Uchwała nr XIX/179/04

Rady Miejskiej w Skale z dnia 7.06.2004 r.

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Skała.

Działając na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Skała na lata 2004 – 2013 stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki: