Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RPO – Wymiana Pieców – GAZ etap II

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM


„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM


„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM


logotypy

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

 

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do podpisania umowy

w ramach Poddziałania 4.4.2 RPO WM

 

Stan na dzień 01.08.2022 roku

Lista rankingowa z dnia 01.08.2022 r.

logotypy

Skała, dn. 03.06.2022 r.

 

BR.042.RPO442.1.2022.PG

 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

NABÓR WNIOSKÓW

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

 

Gmina Skała wydłuża nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Skała w ramach  projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI –  do 30.11.2022 r.

 

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:  

 

Od 05.05.2022 r. do 30.06.2022 r. do godz. 15:00

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW – NABÓR WNIOSKÓW DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”


logotypy

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NABÓR WNIOSKÓW DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:   Od 05.05.2022 r. do 03.06.2022 r. do godz. 15:00


logotypy

Skała, dn. 12.05.2022 r.

 

BR.042.RPO442.1.2022.PG

 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

NABÓR WNIOSKÓW

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW

„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

 

Gmina Skała wydłuża nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Skała w ramach  projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI –  do 30.11.2022 r.

 

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:  

 

Od 05.05.2022 r. do 20.05.2022 r. do godz. 15:00

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

 

Wnioski można składać: osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała (parter) lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego (o kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała).

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie dotacji stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,
  • zgoda na przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości u Wnioskodawcy,
  • zaakceptowanie warunków wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wnioskodawcy którzy spełnią w/w warunki wpisani zostaną na listę rankingową wg kolejności wpływu wniosków o przyznanie dotacji.

UWAGA: Audyty energetyczne będą wykonywane przez firmę zewnętrzną z ramienia Województwa Małopolskiego. Informacje nt. wykonywania ocen energetycznych zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Wniosek:  do pobrania na stronie internetowej www.skala.pl oraz w zakładce https://skala.pl/rpo-wymiana-piecow-gaz-etap-ii/, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Dziennik Podawczy (na parterze).

 

Dodatkowe informacje:  Urząd Miasta i Gminy Skala, tel. 12 389 10 98 wew. 114

                                          strona internetowa www.skala.pl

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z  Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych
w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/544/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Projekt dotyczy wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na piece na gaz.

 

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA I GMINY SKAŁA DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W BUDŻECIE GMINY.

UWAGA:

Rozpoczęcie realizacji inwestycji (demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania) może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z Gminą Skała.

Załączniki: 

Wydłużenie terminu składania wniosków – 12.05.2022 r.

Uchwała

Regulamin

Wniosek Gmina Skała 4.4.2 – wymiana pieców


logotypy

BR.042.RPO442.1.2022.PG

NABÓR WNIOSKÓW
DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW
„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

Gmina Skała ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych polegających na wymianie systemów ogrzewania realizowanych na terenie Gminy Skała w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

TERMIN ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI – do 30.11.2022 r.

Termin składania wniosków od zainteresowanych mieszkańców:

Od 05.05.2022 r. do 12.05.2022 r. do godz. 15:00

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski można składać: osobiście na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała (parter) lub za pośrednictwem poczty. W przypadku przesłania wniosku za pośrednictwem poczty za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego (o kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała).

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,
2) zgoda na przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości u Wnioskodawcy,
3) zaakceptowanie warunków wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Wnioskodawcy którzy spełnią w/w warunki wpisani zostaną na listę rankingową wg kolejności wpływu wniosków o przyznanie dotacji.

UWAGA: Audyty energetyczne będą wykonywane przez firmę zewnętrzną z ramienia Województwa Małopolskiego. Informacje nt. wykonywania ocen energetycznych zostaną podane w późniejszym terminie.

Wniosek: do pobrania na stronie internetowej www.skala.pl oraz w zakładce https://skala.pl/rpo-wymiana-piecow-gaz-etap-ii/, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Dziennik Podawczy (na parterze).

Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy Skala, tel. 12 389 10 98 wew. 114
                                                    strona internetowa www.skala.pl

Przed uzupełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/544/22 Rady Miejskiej w Skale z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Projekt dotyczy wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła na piece na gaz.

WNIOSKI BĘDĄ ROZPATRYWANE WEDŁUG KOLEJNOŚCI WPŁYWU DO URZĘDU MIASTA I GMINY SKAŁA DO WYSOKOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W BUDŻECIE GMINY.

UWAGA:

Rozpoczęcie realizacji inwestycji (demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania) może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z Gminą Skała.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze – 29.04.2022 r.

Uchwała

Regulamin

Wniosek Gmina Skała 4.4.2 – wymiana pieców


logotypy

Tytuł projektu:
„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap”

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” otrzymał dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w ramach programu RPO w kwocie 716 925,99 zł.
Dotacja na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Skała – II etap” finansowanego w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców w Gminie Skała, poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła czy źródeł ciepła tj. kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej.

Emisja z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych to źródło zanieczyszczenia powietrza, które jest obecnie największym problemem. Wynika to z braku świadomości w społeczeństwie, że to jakim paliwem ogrzewają swoje domy oraz w jakich kotłach ma ogromne znaczenie na jakość wdychanego przez nich powietrza. Dlatego właśnie ten temat wymaga obecnie najwięcej uwagi szczególnie, że pył PM10 oraz inne produkty niskiej emisji zbierają coraz większe żniwo – chociażby w zwiększaniu śmiertelności ludzi, ilości zachorowań i innych. Niska emisja jest przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji, wśród których można wyszczególnić:

– pyły zawieszone
– dwutlenek siarki
– tlenki azotu

– metale ciężkie
– wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
– dioksyny

Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły na gaz, wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje w źródła ciepła wykorzystujące gaz. Poprzez wymianę systemów ogrzewania, w tym starych kotłów węglowych na nowoczene kotły na paliwo gazowe co przełoży się na zastosowanie urządzeń grzewczych mniejszej mocy. W wyniku wsparcia likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 jak również CO2.

Dodatkowo przyczyni się również do wypełnienia głównych celów Strategii Ochrony Powietrza w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego wśród kluczowych działań wymieniono: poprawę jakości powietrza tj.:
– sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących z systemów indywidualnego ogrzewania mieszkań,
– wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Odbiorcami końcowymi są mieszkańcy Gminy Skała, którzy posiadają stare, nieefektywne kotły grzewcze, a przede wszystkim kotły grzewcze emitujące dużą ilość szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.

Łącznie w Gminie Skała przewidziano do wymiany 50 kotłów.

 logotypylogotypyThe alt text for this image is the same as the title. In most cases, that means that the alt attribute has been automatically provided from the image file name.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ