Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe

Metody leczenia uzależnienia od alkoholu

Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego jest psychoterapia uzależnienia, a postępowanie medyczne  wspomaga psychoterapię uzależnienia i jest nakierowane głównie na leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz farmakologiczne wsparcie psychoterapii.

Podstawowe cele psychoterapii to:

– zachowanie trwałej abstynencji,

– poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego,

– nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii to 18-24 miesiące. Pierwszy, podstawowy etap psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakładach stacjonarnych i oddziałach dziennych trwa od sześciu do ośmiu tygodni, natomiast w placówkach ambulatoryjnych od czterech do sześciu miesięcy. Cały cykl psychoterapii uzależnienia trwa do dwóch lat i obejmuje do 240 godzin terapii grupowej i do 50 godzin terapii indywidualnej w ciągu roku.

Po zakończonej terapii stacjonarnej osoby uzależnione, w celu kontynuowania leczenia, kierowane są do dalszej psychoterapii w zakładach ambulatoryjnych oraz do grup samopomocowych: Anonimowych Alkoholików i klubów abstynenta.
Czas leczenia w Oddziałach Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych nie przekracza 10 dni.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Do przymusowego leczenia odwykowego może zobowiązać tylko sąd na wniosek prokuratury lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie..

Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Podstawę prawną zobowiązania do leczenia stanowią artykuły od 24 do 36 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższą procedurę wdraża się wobec osób uzależnionych od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do leczenia odwykowego, ale muszą temu nadużywaniu alkoholu towarzyszyć określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest na etapie doprowadzania osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłego, na rozprawę w sądzie i do zakładu leczniczego na podjęcie kuracji, jeśli odmawia ona współpracy. Nie ma jednak możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zakładzie lecznictwa odwykowej wbrew jego woli.

Sprawami dotyczącymi leczenia zajmuje się gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych.

Skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Przewodniczący- Barbara Krupa, pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych tel. 511-145-231 porfilaktyka@skala.pl

Członkowie:

Ewelina Krochmal – pracownik MGOPS w Skale

Rafał Grzegorzewski – policjant

Posiedzenia komisji odbywają się raz w miesiącu, w trzeci piątek miesiąca o godz. 16.00 w Ośrodku Profilaktyki w Skale, ul. Bohaterów Września 42.

Zadania komisji:

  1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu- wzór zgłoszenia w załączeniu

zgłoszenie należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy lub w Ośrodku Profilaktyki, Skała, ul. Bohaterów Września 42

  1. zaproszenie na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie, rozeznanie sytuacji, rozmowa z terapeutą uzależnień w Ośrodku Profilaktyki celem ustalenia dalszego toku postępowania, zachęcenie do podjęcia leczenia
  2. skierowanie na badanie przez biegłego
  3. wystąpienie do sądu z wnioskiem o leczenie odwykowe

Dyżury terapeuty uzależnień:

Co drugi piątek miesiąca w godz. 15-19 w Ośrodku Profilaktyki w Skale, ul. Bohaterów Września 42.

Spotkania Anonimowych Alkoholików w każdy wtorek, godz. 18-20 w Ośrodku Profilaktyki w Skale, ul. Bohaterów Września 42.

W sprawach o leczenie odwykowe można kontaktować się także z Poradnią Leczenia Uzależnień w Cianowicach

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ