Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RPO Wymiana Pieców – WĘGIEL


10 września 2020

DODATKOWY NABÓR ANKIET DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”


Promocja Projektu Wymiany Pieców 4.4.3

Realizacja usługi promocji projektu pn. „ „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR.

Wykaz działań w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

1. Opracowanie i wydruk plakatów dotyczących tematyki wymiany źródeł ciepła.

Plakaty obrazują temat wymiany źródeł ciepła poprzez prezentację zwycięskich prac w konkursie.
Regulamin konkursu - działanie 4.4.3Konkurs plakat - działanie 4.4.320 stycznia 2021r.
II DODATKOWY NABÓR ANKIET DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie Gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

2. Opracowanie i wydruk broszur dotyczących tematyki wymiany źródeł ciepła.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z nagrodami dla uczniów na najciekawszy plakat. Wyniki konkursu zostały wykorzystane w materiałach promocyjnych. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) o łącznej wysokości tysiąca złotych.
4. Zorganizowanie i prowadzenie punktu informacyjnego funkcjonującego podczas imprez organizowanych przez gminy partnerskie, prowadzonego przez dwie osoby. Minimalny czas funkcjonowania punktu informacyjnego to 6 godzin. Na wyposażeniu punktu informacyjnego znajdowały się materiały biurowe i piśmiennicze w ilości zapewniającej rozdysponowanie zainteresowanym mieszkańcom.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie sześciu prelekcji w szkołach w gminach partnerskich.

WYKONAWCA: Drukarnia 13 Michał Migoń


11 maja 2018

Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych – poddziałanie 4.4.3
 


9 lutego 2018

RPO Wymiana Pieców – WĘGIEL Ważna informacja! Dotyczy wymiany kotłów w ramach RPO Poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3


 

20211014_094734
Tytuł projektu:„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie 5 Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. Liderem projektu jest Gmina Skała.

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań w pięciu Gminach: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa.

Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów na nowoczesne kotły grzewcze na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe.

Celem realizacji projektu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gmin Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa, poprzez

kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet czy kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej. Wymienione powyżej Gminy ściśle ze sobą współpracują, funkcjonują w jednym obszarze, realizują wspólną politykę promocyjną w obszarze turystyki, stąd też są mocno zainteresowani dobrą jakością powietrza. Wszystkie 5 Gmin funkcjonuje w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami na potrzeby opracowania poszczególnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w gminach Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa – w 2015 r. największej zużycie energii finalnej jak i emisja CO2 w obszarze gminy pochodziło z budynków indywidualnych oraz transportu prywatnego i publicznego. W związku z powyższym jednym z głównych działań wyznaczonych we wszystkich PGN, zmierzających do poprawy stanu powietrza w obszarze wszystkich gmin jest wymiana przestarzałych kotłów i instalacji grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

 

Projekt jest niezbędny do realizacji również ze względu na fakt, że tereny przewidziane do realizacji to tereny bogate w zasoby przyrodnicze podlegające ochronie, tutaj zlokalizowany jest. Ojcowski Park Narodowy, tereny chronione w ramach Obszaru NATURA 2000, Dłubniański Park Krajobrazowy. Poprzez wymianę systemów ogrzewania, w tym starych kotłów, urządzeń grzewczych na biomasę, paliwa gazowe i paliwa stałe co przełoży się na zastosowanie urządzeń grzewczych mniejszej mocy. W wyniku wsparcia likwidacji źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

 

Odbiorcami końcowymi będą mieszkańcy wszystkich 5 w/w Gmin, którzy posiadają stare mało efektywne kotły grzewcze, a przede wszystkim kotły grzewcze emitujące dużą

ilość szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Łącznie w 5 Gminach przewidziano do wymiany 167 kotłów w podziale na poszczególne Gminy:

Gmina Iwanowice – 50 kotłów,

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 12 kotłów,

Gmina Skała – 32 kotły,

Gmina Słomniki – 46 kotłów,

Gmina Sułoszowa – 27 kotłów.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ