Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RPO Wymiana Pieców – GAZ

 

ccc

 info końcowa

Promocja Projektu Wymiany Pieców 4.4.2

Realizacja usługi promocji projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

 

WYKONAWCA: Drukarnia 13 Michał Migoń

 

Wykaz działań w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa” :

  1. Opracowanie i wydruk plakatów dotyczących tematyki wymiany źródeł ciepła.

 

Plakaty obrazują temat wymiany źródeł ciepła poprzez prezentację zwycięskich prac w konkursie.

 

 

Konkurs plakat - działanie 4.4.2plakat - rpo

 

  1. Opracowanie i wydruk broszur dotyczących tematyki wymiany źródeł ciepła.

 ulotka

 

ulotka2

 Regulamin konkursu - działanie 4.4.2

  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z nagrodami dla uczniów na najciekawszy plakat. Wyniki konkursu zostały wykorzystane w materiałach promocyjnych. W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe dla laureatów (za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) o łącznej wysokości tysiąca złotych w postaci bonów do sklepów.
  2. Zorganizowanie i prowadzenie punktu informacyjnego funkcjonującego podczas imprez organizowanych przez gminy partnerskie, prowadzonego przez dwie osoby. Minimalny czas funkcjonowania punktu informacyjnego to 6 godzin. Na wyposażeniu punktu informacyjnego znajdowały się materiały biurowe i piśmiennicze w ilości zapewniającej rozdysponowanie zainteresowanym mieszkańcom.
  3. Przygotowanie i przeprowadzenie dziesięciu prelekcji w szkołach w gminach partnerskich – po dwie prelekcje w każdej gminie. Prelekcje w Gminie Skała odbyły się w Szkole Podstawowej w Cianowicach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Skale

11 maja 2018

Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych – poddziałanie 4.4.2


9 lutego 2018

RPO Wymiana Pieców – GAZ Ważna informacja! Dotyczy wymiany kotłów w ramach RPO Poddziałanie 4.4.2. i 4.4.3


Tablica informacyjna:

 

tablica1

 


ccc

 

Tytuł projektu:

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie 5 Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. Liderem projektu jest Gmina Skała.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań w pięciu Gminach: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa.

Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów węglowych na kotły gazowe/na biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gmin Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet czy kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej. Wymienione powyżej Gminy ściśle ze sobą współpracują, funkcjonują w jednym obszarze, realizują wspólną politykę promocyjną w obszarze turystyki, stąd też są mocno zainteresowani dobrą jakością powietrza. Wszystkie pięć Gmin funkcjonuje w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym.  Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami na potrzeby opracowania poszczególnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w gminach, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa największe zużycie energii finalnej jak i emisja CO2 w obszarze gminy pochodziło z budynków indywidualnych oraz transportu prywatnego i publicznego. W związku z powyższym jednym z głównych działań wyznaczonych we wszystkich PGN, zmierzających do poprawy stanu powietrza w obszarze wszystkich gmin jest wymiana przestarzałych kotłów i instalacji grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Projekt jest niezbędny do realizacji ze względu na fakt, że tereny przewidziane do realizacji to tereny bogate w zasoby przyrodnicze podlegające ochronie. Tutaj m.in. zlokalizowany jest Ojcowski Park Narodowy, tereny chronione w ramach Obszaru NATURA 2000, Dłubniański Park Krajobrazowy. Poprzez wymianę systemów ogrzewania przede wszystkim starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły na paliwa gazowe, biomasę nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Odbiorcami końcowymi są mieszkańcy wszystkich w/w Gmin, którzy posiadają stare, nieefektywne kotły grzewcze, a przede wszystkim kotły grzewcze emitujące dużą ilość szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Łącznie w pięciu Gminach przewidziano do wymiany 328 kotłów w podziale na poszczególne Gminy:

Gmina Iwanowice – 42 kotły,

Gmina Jerzmanowice-Przeginia – 152 kotły,

Gmina Skała – 40 kotłów,

Gmina Słomniki – 45 kotłów,

Gmina Sułoszowa – 49 kotłów.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 750 360,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 4 675 930,78 zł


Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ