CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 3 786 196

Komunikaty

  • Dodany przez: Kamil
  • 2 listopada 2015

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY SKAŁA

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Urząd Miasta i Gminy Skała, zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej, przy pomocy, której Burmistrz Miasta i Gminy Skała wykonuje zadania.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Skała zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu i jest nadawany przez Burmistrza w drodze zarządzenia,
2. Regulamin oparty jest o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001,nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i ustawy z dnia 22 marca 1990 roku
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

§ 3

Siedzibą Urzędu jest miasto Skała.

§ 4

Ilekroć w Regulaminie użyto określenia:
1. Gmina – rozumie się przez to Gminę Skała,
2. Rada – rozumie się przez to Radę Miejską w Skale,
3. Burmistrz – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Skała,
4. Zastępca Burmistrza – rozumie się przez to Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skała,
5. Sekretarz – rozumie się przez to Sekretarza Gminy Skała,
6. Skarbnik – rozumie się przez to Skarbnika Gminy Skała,
7. Kierownik USC – rozumie się przez to Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
8. Referat – rozumie się przez to komórkę Urzędu Miasta i Gminy Skała lub Biuro na prawach referatu,
9. Kierownik – rozumie się przez to kierownika referatu lub Biura w Urzędzie Miasta i Gminy Skała.

§ 5

Urząd jest czynny w dniach roboczych:
– w poniedziałki – w godzinach od 8.00 do 16.00
– w pozostałe dni tygodnia – w godzinach od 7.00 do 15.00

§ 6

Regulamin określa:
1. Strukturę organizacyjną Urzędu,
2. Zasady podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem, Zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem,
3. Zadania i kompetencje poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy,
4. Zakres kompetencji stanowisk kierowniczych Urzędu – załącznik nr 1,
5. Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Skała – załącznik nr 2,
6. Pełnomocnictwo do wydawania decyzji administracyjnych – załącznik nr 3,

§ 7

Urząd wspiera Burmistrza przy realizacji:
1. Zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 roku, nr 34, poz. 198 z późn. zm.),
2. Zadań zleconych, wynikających z ustaw bądź porozumień z organami administracji rządowej,
3. Zadań wynikających z innych ustaw szczególnych,

Rozdział 2
Zasady Funkcjonowania Urzędu i podział kompetencji kierowniczych

§ 8

1. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach: jednoosobowego kierownictwa, podporządkowania służbowego, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań,

§ 9

Burmistrz kieruje Urzędem i zarządza:
1. osobiście,
2. przez Zastępcę,
3. przez Sekretarza,
4. w drodze decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydawanych przez kierowników komórek organizacyjnych lub innych pracowników Urzędu na podstawie pisemnych, imiennych upoważnień nadanych przez Burmistrza w trybie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 10

Burmistrz kieruje Urzędem i realizuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, bezpośrednio Jemu podlegającymi i ponoszącymi przed Nim odpowiedzialność za powierzony zakres spraw.

§ 11

1. Zastępca Burmistrza zapewnia w powierzonym Jemu zakresie nadzór nad rozwiązywaniem problemów wynikających z zadań Gminy i kontroluje działalność jednostek organizacyjnych realizujących te zadania,
2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza.

§ 12

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, a także nadzoruje i organizuje pracę poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk,
2. Burmistrz może powierzyć prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi.

§ 13

Szczegółowy podział zadań pomiędzy Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział 3
Struktura Organizacyjna Urzędu

§ 14

W Gminie i Urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:A. REFERATY:
1. Referat Organizacyjny – OR,
2. Referat Finansowo – Księgowy – FK,
3. Referat Podatków i Opłat – FP,
4. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – GI,
5. Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – GS,
6. Referat Komunalny – GK,
7. Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała – BR.

B. SAMODZIELNE STANOWISKA:
1. Urząd Stanu Cywilnego – USC,
2. Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – OC,
3. Stanowisko d/s Ochrony Informacji Niejawnych – IN,
4. Pełnomocnik d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PA.
5. Radca Prawny – RP.

C. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:
1. Dom Kultury w Skale – DK,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale – PS,
3. Administracja Szkół Gminy Skała – AS,
4. Przedszkole Samorządowe w Skale,
5. Szkoła Podstawowa w Skale,
6. Szkoła Podstawowa w Cianowicach,
7. Szkoła Podstawowa w Minodze,
8. Szkoła Podstawowa w Smardzowicach,
9. Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach,
10. Gimnazjum w Skale,

§ 15

1. Wewnątrz referatów tworzy się stanowiska pracy,
2. Podział zadań pomiędzy referaty i samodzielne stanowiska dokonuje Sekretarz.

§ 16

Nadzór nad poszczególnymi referatami, samodzielnymi stanowiskami oraz jednostkami organizacyjnymi, a wymienionymi w § 14 należy do:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAŁA

1. Urząd Stanu Cywilnego,
2. Radca Prawny,
3. Pełnomocnik d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4. Stanowisko d/s Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych,
5. Stanowisko d/s Ochrony Informacji Niejawnych,
6. Administracja Szkół, wraz z podległymi placówkami oświatowymi.

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA

1. Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Dom Kultury,
4. SPZOZ.

SEKRETARZ GMINY

1. Referat Organizacyjny,
2. Referat Komunalny,
3. Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
4. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.
5. Ochotnicze Straże Pożarne.

SKARBNIK GMINY

1. Referat Finansowo – Księgowy,
2. Referat Podatków i Opłat.

§ 17

Organizacją pracy wewnątrz referatu zajmuje się właściwy kierownik albo osoba pełniąca obowiązki kierownika albo osoba, której takie obowiązki zostały powierzone przez przełożonego.

§ 18

Schemat określający strukturę organizacyjną Urzędu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Rozdział 4
Kompetencje poszczególnych referatów i samodzielnych stanowisk

§ 19

Kompetencje wspólne dla referatów oraz samodzielnych stanowisk:

1. Opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, innych aktów prawa miejscowego oraz informacji i sprawozdań na potrzeby Rady,
2. Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza oraz realizacja wydanych zarządzeń.
3. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
4. Opracowywanie prognoz, analiz, ocen, sprawozdań w ramach prowadzonych spraw,
5. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
6. Współdziałanie z innymi komórkami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień,
7. Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji radnych,
8. Obsługa merytoryczna właściwych komisji Rady,
9. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę stron,
10. Prowadzenie dokumentacji spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną, oraz archiwizowanie dokumentów w oparciu o obowiązujące przepisy.
11. Inicjowanie i realizacja zadań szczegółowych, wynikających z obowiązujących ustaw, aktualnej strategii gminy, planów i programów realizowanych w gminie,
12. Wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działań.

§ 20

REFERATY

1. Referat Organizacyjny:

1.1 Sprawy Obywatelskie:

1. Sprawy związane z dowodami osobistymi – wymiana i wydawanie dokumentów tożsamości,
2. Ewidencja ludności – zameldowania, wymeldowania, wykonywanie czynności na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
3. Wybory powszechne, samorządowe, referendum ogólnokrajowe i lokalne – przygotowanie i właściwa koordynacja czynności, sporządzanie spisów wyborców oraz prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, oraz sporządzanie sprawozdań,
4. Sprawy socjalne pracowników,
5. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6. Realizacja czynności wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP – rejestracja przedpoborowych, przeprowadzanie poboru, reklamowanie od służby wojskowej, orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki,
8. Przeprowadzanie akcji kurierskiej,
9. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony kraju,
10. Wydawanie decyzji administracyjnych oraz nadzór nad zbiórkami publicznymi na podstawie ustawy o zbiórkach publicznych,
11. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zgromadzeń i imprez masowych oraz nadzór nad ich wykonywaniem na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy prawo o zgromadzeniach,
12. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

1.2 Sekretariat:

1. Zapewnienie funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu – koordynacja czynności referatów i samodzielnych stanowisk,
2. Obsługa kancelaryjna Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy,
3. Obsługa kancelaryjna Radcy Prawnego,
4. Obsługa administracyjna Rady, Przewodniczących Rady, poszczególnych komisji – przygotowywanie materiałów i projektów uchwał na posiedzenia komisji i sesje Rady, protokołowanie sesji Rady oraz posiedzeń komisji Rady,
5. Przyjmowanie i kierowanie do odpowiednich referatów interpelacji radnych – współpraca na linii Urząd – Rada,
6. Ewidencjonowanie i przekazywanie do publikacji uchwał Rady,
7. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady,
8. Przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej,
9. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
10. Przyjmowanie wniosków i skarg obywateli, współpraca na linii urząd – społeczność, prowadzenie rejestru skarg i wniosków, właściwa organizacja kontaktów interesantów z władzami gminy oraz konkretnymi komórkami urzędu, udzielanie informacji na temat kompetencji organów i jednostek organizacyjnych,
11. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne – monitorowanie zapotrzebowania Urzędu
w artykuły biurowe,
12. Zlecanie konserwacji maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu Urzędu,
13. Gospodarka środkami rzeczowymi, drukami, formularzami,
14. Dbałość o mienie urzędu,
15. Utrzymanie czystości w budynkach urzędu oraz w ich otoczeniu,
16. Zapewnienie skutecznego obiegu dokumentów w Urzędzie, korespondencja wychodząca i przychodząca, prowadzenie rejestru poczty,
17. Obsługa poczty elektronicznej i przesyłanie wiadomości e-mail do właściwych referatów,
18. Prowadzenie ewidencji i zbioru zarządzeń i pism okólnych Burmistrza,
19. Udostępnianie przepisów gminnych do wglądu,
20. Nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej,
21. Kontrola zgodności działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
22. Nadzór nad wykonywaniem zarządzeń i pism okólnych Burmistrza, pism i poleceń Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy,
23. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

2. Referat Finansowo – Księgowy:

1. Wykonywanie i koordynowanie czynności i prac związanych z opracowaniem projektu budżetu, budżetu i jego realizacją oraz okresowe informowanie organów gminy o przebiegu tej realizacji,
2. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania programów gospodarczych i planów finansowych gminy,
3. Prowadzenie ewidencji oraz analiza dochodów i wydatków,
4. Inwentaryzacja mienia gminy,
5. Dokonywanie analiz, ocen, prognoz realizacji budżetu oraz wnioskowanie zmian
w budżecie celem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi – opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń,
6. Zapewnienie właściwego bilansowania finansowych potrzeb gminy środkami własnymi i zasilającymi,
7. Stała analiza dochodów i wydatków w zakresie stopnia realizacji planu,
8. Kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w ramach gminy.
9. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej urzędu,
10. Prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu,
11. Prowadzenie zbiorczej ewidencji składników mienia komunalnego – środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
12. Przygotowywanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
13. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
14. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
15. Współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi,
16. Opracowywanie bilansu i sprawozdania opisowego z wykonania budżetu,
17. Udział w opracowywaniu programów i planów rozwoju gminy,
18. Rozliczanie inwestycji dotyczących mienia gminy,
19. Realizacja budżetu w zakresie środków przekazywanych jednostkom organizacyjnym,
20. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania,
21. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

3. Referat Podatków i Opłat:

1. Prowadzenie ewidencji podatników,
2. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem, poborem oraz egzekucją należności
z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, od osób fizycznych
i osób prawnych,
3. Prowadzenie ewidencji, przypisów, odpisów,
4. Prowadzenie kontroli w zakresie podatków i opłat lokalnych.,
5. Kontrola terminowej wpłaty należności przez podatników,
6. Wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych po upływie terminu płatności oraz prowadzenie ich ewidencji i aktualizacji,
7. Bieżąca analiza zaległości podatkowych,
8. Przygotowywanie projektów uchwał oraz decyzji administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
9. Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ordynacji podatkowej,
10. Prowadzenie spraw dotyczących ulg, umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach związanych z pomocą publiczną,
11. Prowadzenie spraw dotyczących ulg, umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych, do których nie mają zastosowania przepisy związane z pomocą publiczną,
12. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym,
13. Dokonywanie rozliczeń sołtysów i inkasentów z inkasa zobowiązań pieniężnych
i innych należności podatkowych,
14. Prowadzenie księgowości podatkowej.
15. Sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
16. Sporządzanie sprawozdań dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorstw,
w rolnictwie, rybołówstwie oraz o zaległościach przedsiębiorców,
17. Prowadzenie ewidencji i księgowanie opłaty skarbowej,
18. Prowadzenie spraw związanych z ulgami w podatku od spadków i darowizn, stanowiących dochody gminy, a realizowanych przez urzędy skarbowe,
19. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej,
20. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

4. Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:

4.1 Inwestycje:

1. Zbieranie wniosków oraz analiza potrzeb w zakresie przyszłych inwestycji gminnych,
2. Planowanie zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację, obejmujących budowę i modernizację obiektów i urządzeń komunalnych,
3. Udział w opracowywaniu programów rozwoju infrastruktury technicznej gminy,
4. Bieżąca kontrola wykonywanych prac pod względem jakości i kompletności oraz podejmowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych,
5. Organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych w zakresie prowadzonych inwestycji,
6. Prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem umów na prowadzenie robót budowlanych, usług i dostaw w ramach realizowanych inwestycji i remontów,
7. Przygotowanie i kompletowanie dokumentów dla uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń oraz współpraca z odpowiednimi instytucjami,
8. Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją zleconych robót budowlanych usług i dostaw w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych,
9. Opracowywanie okresowych, zbiorczych informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez referat,
10. Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
11. Prowadzenie budowlanych zadań inwestycyjnych, dokumentacji prawno-technicznej
i wykonawstwa,

12. Przygotowywanie materiałów i dokumentów dla potrzeb odbiorów częściowych
i końcowych robót budowlanych, usług i dostaw oraz uczestniczenie w tych odbiorach,
13. Rozliczanie finansowe zrealizowanych zadań i przygotowywanie dokumentów w celu przekazania nowopowstałych obiektów do ewidencji środków trwałych,
14. Opiniowanie planów finansowych zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych gminy,
15. Prowadzenie spraw związanych z budową, rozbudową, modernizacją sieci wodociągowej, drogowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazociągowej, telekomunikacyjnej, łączności oraz innych urządzeń infrastruktury,
16. Odpowiedzialność za prawidłową realizację umów wykonawczych,
17. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką lokalami użytkowymi – administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi, będących własnością Gminy,
18. Wydawanie decyzji o przyznaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym socjalnych i zastępczych,
19. Ustalanie stawek czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
20. Bieżąca ewidencja lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy,
21. Prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych i usuwanie skutków samowoli lokalowej,
22. Wsparcie techniczne i formalno-prawne w zakresie prowadzonych działań przez inne komórki urzędu i jednostki organizacyjne,
23. Wydawanie warunków i decyzji w zakresie podłączeń nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
24. Przekazywanie ukończonych inwestycji gminnych oraz właściwej dokumentacji do Referatu Komunalnego w zakresie infrastruktury technicznej,
25. Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania, modernizacji i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego,
26. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

4.2 Gospodarka Przestrzenna:
1. Kształtowanie polityki architektonicznej miasta i Gminy,
2. Organizowanie i koordynacja prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
3. Zlecanie opracowania projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – przygotowywanie projektów uchwał,
4. Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. Ocena realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz występowanie
z wnioskami o ich zmianę.
6. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu,
7. Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
8. Wydawanie wypisów planu zagospodarowania przestrzennego oraz naliczanie opłat,
9. Opiniowanie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego projektów podziału nieruchomości,
10. Przygotowywanie opinii dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego sąsiednich gmin,
11. Przygotowywanie wymaganych w przepisach szczególnych projektów opinii, uzgodnień i wskazań organów gminy w przedmiocie zgodności działań inwestorów
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
12. Prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
13. Prowadzenie rejestru aktualnych planów, jak również uchylonych
i nieobowiązujących,
14. Prowadzenie rejestru wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
15. Wykładanie projektów planu zagospodarowania przestrzennego i prognoz do wglądu publicznego,
16. Wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
17. Współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami urzędu celem koordynacji uzgodnień, planów i decyzji z potrzebami inwestycyjnymi gminy,
18. Rejestracja i archiwizacja aktów notarialnych otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
19. Ustalanie wysokości opłat adiacenckich, w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy
w infrastrukturę techniczną,
20. Wydawanie decyzji w sprawie renty planistycznej, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
i prowadzenie rejestru decyzji,
21. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

4.3 Drogownictwo:
1. Prowadzenie spraw dotyczących budowy i modernizacji dróg gminnych,
2. Sporządzanie planu budowy i remontu dróg,
3. Koordynowanie prowadzonych prac w pasie drogowym dróg gminnych – wydawanie decyzji administracyjnych, warunków prowadzenia prac i kontrola ich prawidłowego wykonania,
4. Przygotowywanie, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz wyznaczanie opłat,
5. Wykonywanie funkcji zarządcy dróg gminnych,
6. Prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
7. Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego ulic, placów, chodników, parkingów,
8. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zimowym utrzymaniem dróg,
9. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni w obrębie pasa drogowego
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
10. Nadzór w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach,
11. Prowadzenie i koordynowanie „Akcji Zima” we współpracy z Ref. Komunalnym,
12. Prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem dróg gminnych, kontrola stanu oznakowania,
13. Przygotowywanie projektów i realizacja uchwał w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych,
14. Wykonywanie zadań związanych z organizacją ruchu drogowego,
15. Wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych i wojewódzkich,
16. Wydawanie opinii w sprawie lokalizacji przystanków na terenie gminy,
17. Współpraca z Policją, służbami drogowymi i ratowniczymi w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
18. Wyznaczanie stref ograniczonego hałasu,
19. Współpraca z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych,
20. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących świadczenia usług przez prywatnych przewoźników,
21. Wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny, jeśli powoduje to utrudnienia w ruchu lub wymaga korzystania z dróg na obszarze gminy,
22. Wydawanie zezwoleń na wjazd do miejscowości Ojców drogą Ojców – Murownia,
23. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

5. Referat Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

5.1 Geodezja:

1. Dokonywanie rozgraniczeń nieruchomości w trybie określonym w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego – wydawanie decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne działek oraz rozgraniczenia terenów,
2. Prowadzenie ewidencji ulic, nadawanie numeracji porządkowej,
3. Wnioskowanie o nadawanie nazw ulic i placom,
4. Zlecanie i odbiór opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
5. Nadzór merytoryczny i finansowy nad prawidłową realizacją zleconych zadań,
6. Prowadzenie spraw związanych z granicami administracyjnymi gminy oraz jej jednostek pomocniczych,
7. Współpraca z Referatem Inwestycji i Gospodarki przestrzennej w zakresie ustalania zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego proponowanych podziałów nieruchomości,
8. Prowadzenie spraw związanych z księgami wieczystymi – składanie wniosków
w imieniu Gminy.
9. Współudział w opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
10. Prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem i utrzymywaniem w należytym stanie tablic miejscowości, tabliczek z nazwami ulic, placów, numerów zabudowań,
11. Wsparcie techniczne i formalno-prawne w zakresie działań prowadzonych przez inne komórki urzędu i jednostki organizacyjne,
12. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.
5.2 Działalność Gospodarcza:

1. Prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, dokonywanie zmian w rejestrze,
2. Wydawanie, cofanie oraz zmiany decyzji we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3. Ewidencjonowanie decyzji w sprawie wpisu albo wykreślenia z ewidencji,
4. Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5. Kontrola pod względem wydawanych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ze stanem faktycznym,
6. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
7. Współdziałanie z organami kontroli państwowej i organami ścigania w sprawach związanych z funkcjonowaniem działalności gospodarczej,
8. Wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń na przewozów osób na terenie gminy,
9. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

5.3 Rolnictwo i Ochrona Środowiska:

1. Przygotowywanie planów rozwoju rolnictwa w gminie,
2. Wydawanie zezwoleń i prowadzenie nadzoru nad prawidłowością kontraktacji upraw maku i konopi,
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizowaniu profilaktyki weterynaryjnej,
4. Prowadzenie spraw związanych z koordynacją gospodarką nasienną, w szczególności współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu zapewnienia właściwej rejonizacji odmian roślin uprawnych,
5. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa, współdziałanie z dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy,
6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości gruntowych,
7. Wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
8. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zalesianiu,

9. Współpraca ze służbami doradczymi, instytucjami i organizacjami, związkami rolniczymi w celu rozwoju rolnictwa na terenie gminy,
10. Współdziałanie z pozagminnymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska oraz występowanie w sprawach naruszeń przepisów z tym związanych,
11. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zgłoszenia faktu zanieczyszczenia, zagrożenia lub dewastacji środowiska, bądź naruszenia ustalonych w decyzji wymogów ochrony środowiska – ustalenie sprawców, wydawanie poleceń doraźnych
współpraca z tym zakresie z instytucjami nadzorującymi.
12. Kontrola realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych ochrony środowiska,
13. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i utrzymaniem zwierząt,
14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych, w tym spraw ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami, chwastami,
15. Realizacja spraw z zakresu prawa wodnego w gminie, koordynacja spraw związanych z melioracją gruntów,
16. Prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych przedsięwzięć,
17. Prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem stanu klęski żywiołowej, powodzi, katastrofy,
18. Nadzór nad utrzymaniem gruntów leśnych na terenie gminy,
19. Prowadzenie postępowania w zakresie rekultywacji gruntów zdegradowanych,
20. Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,
21. Koordynowanie i realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska,
22. Wydawanie zezwoleń na hodowlę psów ras uznawanych za agresywne,
23. Współdziałanie z samorządem rolniczym, prowadzenie spraw dotyczących wyborów do izb rolniczych,
24. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

5.4 Mienie Gminne:

1. Prowadzenie spraw dotyczących bieżącej gospodarki i obrotu mieniem gminnym,
w tym komunalnymi nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi
i niezabudowanymi.
2. Gospodarowanie powierzonym mieniem gminnym,
3. Tworzenie gminnego zasobu nieruchomości w drodze komunalizacji mienia,
4. Wykonywanie w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skała prawa pierwokupu nieruchomości,
5. Ewidencja nieruchomości stanowiących własność gminy oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie ich zmian ilościowych i wartościowych,
6. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o scalaniu i wymianie gruntów,
7. Prowadzenie spraw z zakresu oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste użytkowanie, używanie, użyczenie, trwały zarząd oraz dzierżawę,
8. Ustalanie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, używanie, trwały zarząd, dzierżawę,
9. Przeciwdziałanie wykorzystywaniu gruntów gminnych niezgodnie z ich przeznaczeniem przez dzierżawców i innych użytkowników,
10. Sporządzanie sprawozdania dotyczącego prawidłowości użytkowania mienia gminnego,
11. Przygotowywanie projektów uchwał na sprzedaż lokali, nieruchomości, gruntów komunalnych oraz stosownej dokumentacji,
12. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości dla potrzeb realizacji celów publicznych,
13. Prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniami w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz odrębnych ustaw,
14. Sporządzanie sprawozdania o stanie mienia gminnego,
15. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

6. Referat Komunalny:

1. Zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców w zakresie zadań własnych gminy,
2. Realizacja zadań z zakresu zachowania czystości i porządku w mieście, przygotowywanie projektów oraz realizacja uchwał organów gminy ustalających szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku,
3. Konserwacja, urządzanie i budowa terenów zielonych,
4. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci,
5. Odbiór odpadów komunalnych – wywóz nieczystości stałych i płynnych,
6. Wydawania lub cofanie zezwoleń w zakresie odbioru i przewozu nieczystości stałych
i płynnych na terenie Gminy,
7. Zapewnienie warunków do składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
8. Koordynowanie, wdrażanie oraz monitorowanie realizacji programów i planów
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy,
9. Dekorowanie miasta w zakresie ustalonym przez kierownictwo urzędu,
10. Sprawowanie opieki oraz monitoring i koordynacja działalności w zakresie utrzymania i ochrony pomników pamięci, mogił wojennych,
11. Prowadzenia spraw dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków należących do kompetencji gminy, wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
12. Podejmowanie niezwłocznych działań przy zgłaszanych awariach i usterkach, dotyczących gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
13. Całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji, w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pod względem technologicznym
i technicznym,
b) uzyskiwanie planowanych parametrów technologicznych,
c) prawidłowe wykorzystywanie środków budżetowych pod względem finansowym,
d) prawidłowa organizacja pracy oraz rozkład czynności i zadań dla brygady.
e) odbiór przyłączy kanalizacyjnych i sporządzanie umów indywidualnych.
14. Eksploatacja sieci wodociągowej w gminie, w szczególności:
a) kierowanie brygadą wodociągową,
b) dokonywanie odczytów liczników wody i przekazywanie sprawozdań do Referatu Finansowo-Księgowego,
c) przygotowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych,
d) kontrola prawidłowości eksploatacji urządzeń wodociągowych,
e) odpowiedzialność za stan techniczny urządzeń,
f) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem przyłączy wodociągowych,
g) dokonywanie odbioru przyłączy wodociągowych,
h) sporządzanie indywidualnych umów na dostawę wody,
i) dbałość o hydranty przeciwpożarowe i zdroje uliczne.
15. Odpowiedzialność za jakość wody pod względem fizyko-chemicznym
i bakteriologicznym,
16. Wystawianie rachunków za pobór wody oraz zrzut ścieków komunalnych,
17. Bieżąca analiza zaległości opłat za wodę i ścieki,
18. Opracowywanie kalkulacji cenowej świadczonych usług komunalnych oraz ich windykacja,
19. Sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw związanych z wodociągami, kanalizacją, oczyszczalnią ścieków, gospodarki odpadami,
20. Współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami urzędu w zakresie zimowego utrzymania dróg – prowadzenie akcji zimowej, organizowanie prac i wykonywanie zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem,
21. Prowadzenie gospodarki magazynowej w powierzonym magazynie zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
22. Sprawowanie nadzoru nad bazami magazynowymi należącymi do Gminy,
23. Organizowanie pracy i sprawowanie nadzoru nad brygadą bezrobotnych,
24. Konserwacja urządzeń melioracyjnych,
25. Koordynacja i udział w działaniach Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego,
26. Udział w akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych, powodzi i katastrof,
27. Kontrola i wykonywanie czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych,
28. Prowadzenie „Akcji Zima” we współpracy z Ref. Inwestycji i Gosp. Przestrzennej,
29. Organizacja oraz prowadzenie targowisk gminnych,
30. Naliczanie i pobieranie opłat targowych,
31. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.
7. Biuro Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała:

1. Opracowanie studiów, analiz, założeń rozwoju gminy we współpracy z odpowiednimi komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi,
2. Promocja gminy Skała – uczestnictwo w targach, pokazach, sympozjach, przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, biuletynów, wspieranie inicjatyw lokalnych, organizowanie imprez,
3. Współpraca z Domem Kultury przy opracowywaniu koncepcji i organizacji imprez promocyjnych i kulturalnych,
4. Monitorowanie dostępnych źródeł finansowania – funduszy Unii Europejskiej
i środków krajowych oraz możliwości ich pozyskania celem rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Skała,
5. Sporządzanie projektów realizacji zadań współfinansowanych z zewnętrznych źródeł przy udziale właściwych merytorycznie komórek urzędu i jednostek organizacyjnych,
6. Sporządzanie w formie pisemnej i elektronicznej wniosków do właściwych organów
o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych,
7. Udzielanie informacji dotyczących pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych oraz innych zewnętrznych źródeł na wniosek zainteresowanych,
8. Wykonywanie czynności i zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych – na rzecz Urzędu, po wcześniejszym skompletowaniu wymaganej dokumentacji przez właściwe referaty,
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami krajowymi
i zagranicznymi,
10. Prowadzenie rejestru stowarzyszeń i organizacji sportowych działających na terenie gminy – wsparcie w realizowaniu celów statutowych,
11. Prowadzenie szkoleń pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu z Sekretarzem – organizacja i koordynowanie,
12. Szkolenie i prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
13. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – prowadzenie spraw związanych
z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie,
14. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu,

15. Techniczne prowadzenie i aktualizowanie witryny internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Skała oraz witryny Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy, a także wprowadzanie opracowanych materiałów do BIP-u,
16. Administrowanie systemem informatycznym Urzędu,
17. Administrowanie lokalną siecią komputerową oraz połączeń z siecią teleinformatyczną,
18. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń informatycznych oraz monitorowanie koniecznych do przeprowadzenia zmian,
19. Udzielanie instruktażu pracownikom urzędu w zakresie możliwości wykorzystania dostępnych technik informatycznych,
20. Działalność informacyjna nastawiona na promocję turystyki w regionie,
21. Stwierdzanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem, dotyczących bieżących zadań Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy,
22. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

7.1 Zamówienia publiczne:

1. Koordynowanie prac w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Przygotowywanie we współpracy z kierownikami właściwych komórek urzędu
i jednostek organizacyjnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
3. Nadzorowanie przestrzegania procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
4. Przygotowanie, prowadzenie i rejestracja wymaganej przepisami prawa dokumentacji zamówień publicznych, przetargów związanych z działalnością komórek urzędu
i jednostek organizacyjnych,
5. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
6. Dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
7. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
8. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych.

7.2 Ochrona przeciwpożarowa:

1. Nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych,
2. Wykonywanie nadzoru w zakresie ochrony przeciwpożarowej w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi,
3. Prowadzenie rejestru – ewidencji Ochotniczych Straży Pożarnych,
4. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie prowadzenia szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
5. Analiza i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy,
6. Opracowywanie rocznego planu wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych,
7. Opiniowanie wniosków Ochotniczych Straży Pożarnych w sprawach ich potrzeb zapewnienia gotowości bojowej,
8. Sporządzanie sprawozdań i statystyk,
9. Prowadzenie profilaktyki przeciwpożarowej,
10. Prowadzenie innych spraw wynikających z nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.

II SAMODZIELNE STANOWISKA

1. Urząd Stanu Cywilnego.

1. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
2. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
3. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o orzeczenia sądowe
i decyzje administracyjne,
4. Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz archiwum urzędu stanu cywilnego,
5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie w księgach przypisów i wzmianek dodatkowych oraz powiadamianie
o tych czynnościach organów przechowujących odpisy ksiąg,
6. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów – wydawanie z ksiąg stanu cywilnego odpisów, wypisów i zaświadczeń,
7. Prowadzenie i uwierzytelnianie odpisów ksiąg stanu cywilnego,
8. Prowadzenie kartoteki i skorowidzów aktów stanu cywilnego,
9. Przekazywanie ksiąg 100-letnich do Państwowego Archiwum Wojewódzkiego,
10. Przyjmowanie oświadczeń woli o:
a) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
b) wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa,
c) wstąpieniu w związek małżeński,
d) zmiany imienia dziecka,
e) powrocie małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska,
f) uznaniu dziecka,
g) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
h) i innych wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ostatniej woli spadkodawcy.
11. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego,
12. Wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zmian imion i nazwisk,
13. Organizowanie uroczystości związanych z długoletnim okresem pożycia małżeńskiego,
14. Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
15. Ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
16. Archiwizacja dokumentów – przekazywanie dokumentów do archiwum, prowadzenie archiwum urzędu,
17. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez przełożonych.

2. Pełnomocnik d/s Obrony Cywilnej

1. Wykonywanie spraw dotyczących realizacji działań obronnych i zadań wynikających z zakresu działania obrony cywilnej,
2. Kierowanie i koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego na terenie gminy,
3. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
4. Planowanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony ludności,
5. Sprawozdanie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem systemu ostrzegania
i alarmowania, systemu wykrywania skażeń oraz łączności dla potrzeb kierowania
w sytuacjach kryzysowych,
6. Kierowanie tworzeniem, przygotowaniem do działania i działaniem formacji obrony cywilnej,
7. Prowadzenie kancelarii pism poufnych i tajnych,
8. Tworzenie ewidencji wojskowej,
9. Prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
10. Opracowywanie i aktualizacja planów w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz nadzorowanie planów obrony cywilnej zakładów pracy,
11. Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie,
12. Organizowanie i prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem problematyki obrony cywilnej,
13. Zapewnienie dostawy wody pitnej dla ludności zakładów pracy przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych,
14. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania obiektów ochronnych i urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną,
15. Organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
16. Planowanie wykorzystania pozostających w dyspozycji zakładów pracy maszyn, urządzeń, sprzętu i środków materiałowych przydatnych od realizacji zadań obrony cywilnej oraz decydowanie w razie potrzeby o ich wykorzystaniu,
17. Przygotowanie zakładów służby zdrowia do udzielenia pomocy ludności poszkodowanej,
18. Planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki
i umundurowanie oraz zakładów pracy w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu
i wymiany tego sprzętu, środków i umundurowania,
19. Planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach limitu wydatków obronnych – środków finansowych przeznaczonych na zadania obrony cywilnej,
20. Organizowanie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia,
21. Współpraca w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego
z Powiatem i aktualizacja bazy infrastruktury komunalno – technicznej,
22. Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach,
23. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza.

3. Pełnomocnik Burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
2. Opracowywanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii,
3. Działania skierowane na tworzenie i wzmacnianie lokalnej koalicji wychowania
w trzeźwości,
4. Współpraca ze szkołami w zakresie profilaktyki uzależnień,
5. Organizowanie i koordynowanie prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, które służą rozwiązywaniu problemów uzależnień,
7. Organizowanie fachowej pomocy doradczej dla osób uzależnionych,
8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących problematyki uzależnień,
9. Udzielanie wsparcia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub problemy narkotykowe poprzez pomoc psychologiczną i prawną, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
10. Współpraca z Pełnomocnikami Wojewody d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
11. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową w ramach przydzielonych środków z budżetu gminy,
12. Organizowane bazy materialnej dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
13. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza.

4. Stanowisko d/s Ochrony Informacji Niejawnych:

1. Realizacja zadań wynikająca z pełnienia funkcji Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych,
2. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
3. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
4. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5. Opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych
i nadzorowanie jego realizacji,
6. Okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych,
7. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8. Wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Burmistrza.

5. Radca Prawny:

Do kompetencji Radcy Prawnego należy świadczenie pomocy prawnej dla Urzędu,
a w szczególności:

1. Udzielanie porad prawnych,
2. Sporządzanie opinii prawnych,
3. Opracowywanie projektów aktów prawnych dla potrzeb Rady i Urzędu,
4. Występowanie i reprezentowanie Gminy przed sądami i urzędami,
5. Obsługa prawna Rady Gminy i uczestnictwo w sesjach Rady.

Rozdział 5
Tryb Funkcjonowania Urzędu

§ 21

1. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach są odpowiedzialni przed Burmistrzem za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie Urzędu,
2. Kierownicy referatów pełnią kontrolę nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników,
3. W przypadku, gdy kierownik lub osoba pełniąca obowiązki kierownika nie jest
w stanie pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony pracownik.

§ 22

Zasady i tryb postępowania w sprawach wniesionych do Urzędu regulują kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.

§ 23

Szczegółowe zasady funkcjonowania Urzędu określone są w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Skała z dnia 11 lipca 2007 r.

Rozdział 6
Zakres upoważnień i zasady podpisywania pism urzędowych

§ 24

Do podpisu Burmistrza zastrzeżone są dokumenty i decyzje, jeśli tak stanowią przepisy szczególne.

§ 25

Do podpisu Zastępcy Burmistrza zastrzeżone są pisma urzędowe określone w § 24 na czas pełnienia zastępstwa w razie nieobecności Burmistrza oraz pisma zastrzeżone do podpisu Zastępcy Burmistrza na podstawie odpowiedniego, pisemnego upoważnienia.

§ 26

1. Burmistrz może udzielić innemu pracownikowi pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych lub pełnomocnictw do jednorazowych czynności,
2. Wzór pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych stanowi załącznik
nr 3 do Regulaminu. § 27Uprawnienia i obowiązki Radcy Prawnego w zakresie obsługi prawnej określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 roku, nr 123, poz. 1059, z późn. zm.).Rozdział 7 Obieg dokumentów

§ 28

Czynności o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym wykonują komórki organizacyjne Urzędu we własnym zakresie.

§ 29

Zasady postępowania z dokumentami zawierającymi informacje prawnie chronione określają przepisy szczególne.

§ 30

Organizację prac kancelaryjnych Urzędu, obieg korespondencji i dokumentów, a także sposób gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania oraz udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej określa instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku (Dz. U. z 1999 roku, nr 112, poz. 1319, z późn. zm.)

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 31

Wszelkie wątpliwości związane z interpretacją postanowień Regulaminu, wynikłe w trakcie jego stosowania rozstrzyga Burmistrz.