Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Statut Gminy

UCHWAŁA NR XLI/476/21
RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskie w Skale w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 41 ust.1 oraz art. 22 ustawy
z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), Rada Miejska w Skale uchwala, co następuje:

§ 1
W Statucie Gminy Skała, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/115/19 Rady Miejskiej
w Skale z dnia 29 października 2019 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2019 r. poz. 8231) wprowadza się następujące zmiany:
§ 38 ust. 2 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„2. O terminie, miejscu  i proponowanym porządku posiedzenia komisji, powiadamia się Radnych najpóźniej na 4 dni przed terminem posiedzenia w skuteczny sposób, w szczególności telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Przewodniczący komisji powiadamia radnych podając termin  komisji oraz proponowany porządek obrad i informację o uzgodnieniach z Burmistrzem co do ewentualnej obecności pracowników Urzędu na posiedzeniu komisji”
3. Termin, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna bieg w dniu przesłania powiadomień
i nie obejmuje dnia odbywania posiedzenia komisji.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Krzysztof Sobczyk

 

Statut Gminy Skała ze zmianami

 


 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIII/115/19 RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm), Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Skała w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Skale Nr LIV/423/18 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Sobczyk

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ