CO, GDZIE, KIEDY?

Odwiedziło nas

  • 3 786 183

Komunikaty

  • Dodany przez: Kamil
  • 10 listopada 2015

Statut Gminy

I. Postanowienia ogólne

§1

1.Gmina Skała, zwana dalej gminą jest wspólnotą samorządową obejmującą z mocy prawa wszystkich jej mieszkańców.

2.Siedzibą organów gminy jest Urząd Miasta i Gminy w Skale , Rynek 29.

3.Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 7430 ha.

4.Granice gminy określone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

§2

1.Gmina może ustanawiać w drodze uchwały własną flagę, emblematy, oraz insygnia i ich symbole. Wzory symboli o których mowa ustanawia się w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną

2.Herb Miasta i Gminy Skała przedstawia w polu srebrnym bramę miejską czerwoną z sześcioblankowym krenelażem, bez wrót i brony, o trzech wieżach , z trójblankowym krenelażem i jednym czarnym oknem każda, w bramie stojąca bł. Salomea w czarnym habicie, z krzyżem i lilią w dłoniach, ze złotą aureolą.Załącznik nr 2 do Statutu

3.Flaga Miasta i Gminy Skała ma postać płata złożonego z czterech poziomych równoległych pasów /stref/: białego, czarnego, żółtego i czerwonego o zróżnicowanej szerokości wyrażającej się stosunkiem 3/8 ;1/8; 1/8; 3/8. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8. Załącznik nr 3 do statutu.

4.Pieczęć Miasta i Gminy Skała ma kształt okrągły o średnicy 36 mm z całym herbem Skały w polu pieczęci i legendą MIASTO SKAŁA w otoku. Załącznik nr 4 do statutu.

5.Chorągiew / flaga urzędowa/ Miasta i Gminy Skała ma postać płata barwy białej z umieszczonym na obu jego stronach wizerunkiem bramy miejskiej czerwonej z sześcioblankowym krenelażem bez wrót i brony, o trzech wieżach, z trójblankowym krenelażem i jednym czarnym oknem każda w bramie stojąca bł. Salomea w czarnym habicie z krzyżem i lilią w dłoniach, ze złotą aureolą. Szerokość godła w maksymalnym punkcie jest równa połowie długości płata. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5 : 8. Załącznik nr 5 do statutu

6.Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy używają insygnii jako trwałych symboli władz społeczności lokalnych podczas szczególnych uroczystości.

7.Zasady i warunki używania herbu oraz flagi dla podmiotów innych niż gmina określa Rada Miejska.

8.Zgodę na używanie herbu oraz flagi wyraża Burmistrz, według ustalonego przez siebie trybu rozpatrywania wniosków zainteresowanych.

§ 3

1.Gmina posiada osobowość prawną.

2.Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§4

1.Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne.

2.Jednostką pomocniczą tworzy rada miejska w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3.Konsultację z mieszkańcami mają na celu jak najkorzystniejsze określeniem przebiegu granic tworzonej jednostki

4.Przy podziale i łączeniu jednostek pomocniczych uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące między mieszkańcami związki.

5.Granice sołectw / dzielnic, osiedli oraz innych jednostek/, organizację, zakres i sposób ich działania określają odrębne statuty

6.Rada miejska w drodze uchwały może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego.

7.Sołectwo gospodaruje przekazanym mu mieniem na zasadach określonych w jego statucie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Załącznik nr 6 do statutu.

II. Zakres działania i zadania gminy

§5

1.Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.Zadania o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§6

1.Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

2.Przekazanie gminie w drodze ustawy nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

§7

1.Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

2.Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organem tej administracji.

3.Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonywania zadań o których mowa w ust.1 i 2.

4.Porozumienia o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu określają szczegółowo zasady i terminy przekazywania środków finansowych na ich realizację.

5.Gmina może wykonywać zadania z zakresu powiatu oraz zadania województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§8

1.W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.

2.Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

§9

Rada Miejska uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych.

§10

1.Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

2.Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy w tym pomocy finansowej.

III. Władze gminy

§11

1.Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym / poprzez wybory i referendum / lub za pośrednictwem organów gminy.

2.Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do rady gminy oraz wyboru Burmistrza określają odrębne ustawy.

3.W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania rady gminy przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.

4.Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.

§12

1.Referendum przeprowadza się z inicjatywy rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2.Referendum jest ważne,jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

3.Referendum w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców,na zasadach określonych w ust.1 i 2, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referendum w

sprawie odwołania rady miejskiej przed upływem kadencji.

4.Szczegółowy tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.

§13

1.Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest rada

2.Wskład rady wchodzi 15 radnych

3.Szczegółowy tryb pracy rady określa Regulamin stanowiący załącznik nr .7 do niniejszego statutu

4Rada Miejska kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisje rewizyjną.

5.W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni w tym przedstaw3iciele wszystkich klubów z wyjątkiem przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego rady

6.W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby spoza rady

7.Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium

podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową

8.Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę na podstawie art.21 ust.1.

9.Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalony przez radę, może również podejmować kontrole doraźne na zlecenie rady.

10.O sposobie udostępniania i publikacji wyników kontroli decyduje rada.

11.Szczegółowy tryb i formy pracy komisji rewizyjnej określa regulamin komisji stanowiący załącznik 8 do niniejszego statutu.

§14

1.Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.Do wyłącznej właściwości rady należy;

1/uchwalanie Statutu Gminy

2/ustalanie wynagradzania Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania, oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3/powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy – na wniosek burmistrza

4/uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tego tytułu

5/uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

6/uchwalanie programów gospodarczych

7/ustalanie zakresów działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

8/podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

9/podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:

a/określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady.

b/emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

c/zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek,

d/ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

e/zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f/tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g/określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

h/tworzenia,likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i/ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,1o.określenia wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11.podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, w drodze porozumienia,

12.podejmowanie uchwał w sprawach” herbu, flagi, chorągwi i pieczęci, nazwy ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

14.nadawania honorowego obywatelstwa miasta i gminy,

15.stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady,

16.podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami regionalnymi i lokalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

17.podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

§15

1Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego bezwzględną liczbą głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2.Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności

przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca.

3.Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w trybie określonym w ust.1

§16

1.Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał /sesja zwyczajna/, do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2.Pierwszą sesje nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu

7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy

3.Na wniosek Burmistrza lub 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku /sesja nadzwyczajna/.

§17

1.rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

2.Stałymi komisjami rady są:

1/rewizyjna,

2/rolnictwa,ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego gospodarki terenami i ochrony ppoż.

3/oświaty, zdrowia, kultury sportu, turystyki i opieki społecznej,

4/budżetowa,

5/gospodarki komunalnej, handlu, planowania przestrzennego i gospodarczego,

3.Szczegółowy tryb pracy komisji określa Regulamin Rady.

§18

1Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców

2.Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany.

3.Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniach na sesjach rady, prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.

§19

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

§20

1.Z radnym nie może być nawiązany stosunek prawny w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat.

2. Przepis ust,1 dotyczy również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców.

3.Nawiązanie przez radnego stosunku pracy o którym mowa w ust.1 i 2 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu

§21

1.Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat oraz wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Radny, o którym mowa otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiące po jego wygaśnięciu.

2.W przypadku radnego wykonującego funkcje kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez gminę w czasie trwania kadencji, termin o którym mowa w ust.1 wynosi 6 miesięcy od dnia przyjęcia lub utworzenia tej jednostki.

3.Niezłożenie przez radnego wniosku o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

4.Po wygaśnięciu mandatu odpowiednio urząd gminy lub gminna jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu jakie radny otrzymywałby, gdyby nieprzysługujący urlop bezpłatny. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

5.Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do trzech miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

6.Przepisy ust.1,2,3,5, stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu radnego w drodze uchwały rady gminy podjętej na podstawie przepisów ustawy- Ordynacja wyborcza do rad gmin.

7.Burmistrz nie może powierzyć radnemu gminy w której radny uzyskał mandat, wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilno – prawnej.

8.Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

9.Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadzie delegacji służbowej podpisanej przez Przewodniczącego Rady.

10.Przewodniczącemu Rady podpisuje delegacje wiceprzewodniczący .

§22

1.Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz

2.Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§23

1.Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje lub odwołuje jego zastępcę.

2.Funkcji Burmistrza oraz zastępcy nie można łączyć z funkcją Burmistrza lub zastępcy w innej Gminiejak również z:

-członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie w której jest burmistrzem lub zastępcą

-zatrudnieniem w administracji rządowej

-mandatem posła lub senatora

§24

1.Uchwała Rady Gminy w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium rada gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią komisji rewizyjnej oraz RIO.

2.Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

3.Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z przyczyny nieudzielenia absolutorium na sesji zwołanej nie wcześniej nią po upływie 14 -dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium.

4.Przed podjęciem uchwały o której mowa powyżej Rada zapoznaje się z opinią RIO w sprawie uchwały Rady i nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień burmistrza.

5.Uchwała o której mowa w ust.3 Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.

§25

1.Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza z przyczyny innej niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

2.Wniosek o którym mowa w ust.1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną

3.Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku o którym mowa w ust.1.

4.Uchwałę o której mowa w ust.3 rada podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w glosowaniu imiennym.

5.Jeżeli zgłoszony w trybie &25 ust.1 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

§26

1.Po upływie kadencji burmistrza, pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

2.Objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania.

Rotę ślubowania określa ustawa o samorządzie gminnym.

§27

1.Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania gminy określone przepisami prawa.

2.Do zadań burmistrza należy w szczególności; a/przygotowywanie projektów uchwał rady,

b/określanie sposobu wykonywania uchwał,

c/gospodarowanie mieniem komunalnym,

d/wykonywanie budżetu,

e/zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

3.W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie Radzie

4.Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem.

5.Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia.

6.Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastepcy lub sekretarzowi gminy.

7.Kierownik urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

8.Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje burmistrz, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

9.Burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

§ 28

1.Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego kładu rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

IV. Gospodarka finansowa gminy

§29

1.Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego na rok kalendarzowy budżetu.

2.Jednostką pomocniczym przysługują następujące uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy; na zasadach określonych przez Radę Miejską odrębną uchwałą.

§30

1.Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada Burmistrz, który przygotowuje projekt budżetu.

2.Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych, które burmistrz obowiązany jest przedstawić radzie wraz z projektem budżetu określa każdorazowo rada przed przystąpieniem burmistrza do prac nad projektem budżetu na dany rok.

3.Gospodarka finansowa gminy jest jawna, burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w sposób przyjęty w gminie.

V. Mienie komunalne.

§31

1.Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, związków do których nalży oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

2.Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych

§32

1.Jednostki pomocnicze zarządzają i korzystają z mienia komunalnego według zasad określonych w odrębnej uchwale.

2.Jednostki pomocnicze w zakresie przysługującego im mienia mogą samodzielnie dokonywać czynności określonych w odrębnej uchwale.

§33

1.Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez burmistrza osobą.

2.Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

VI. Postanowienia końcowe

§34

1.Przepisy gminne ogłaszane są w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

§35

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załączniki: