MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 7 096 376

Komunikaty

  • Dodany przez: Kamil
  • 10 listopada 2015

Statut Gminy

UCHWAŁA NR XIII/115/19 RADY MIEJSKIEJ W SKALE
z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm), Rada Miejska w Skale uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Skała w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Skale Nr LIV/423/18 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skała.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Sobczyk