MENU

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 5 904 078

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • 6 sierpnia 2018

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, 32-043 Skała, Rynek 29 jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała.

2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urząd Miasta i Gminy Skała wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Pawła Chochół z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@skala.pl lub pisemnie na adres urzędu z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Skała – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań wynikających ze statutu Urzędu Miasta i Gminy Skała i zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miasta i Gminy Skała na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

– realizacji umów zawartych z kontrahentami przez Urząd Miasta i Gminy Skała,

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonych zgód w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5) W związku z przetwarzaniem danych o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta i Gminy Skała przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Urząd Miasta i Gminy Skala.

6) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny wynikający z ustawodawstwa obowiązującego w Polsce. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o 

wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas

nie­zbędny do wyko­na­nia umowy / realizacji zadań. W celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określonych w przepisach prawa.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8)    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
9)   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
10)   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skała Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
11)   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
13)   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

14) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.


KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Urząd Miasta i Gminy Skała

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, 32-043 Skała, Rynek 29 jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urząd wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Pawła Chochół z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@skala.pl lub pisemnie na adres urzędu z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta i Gminy Skała – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Urzędu.
 5. Pani / Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości.
 6. Obszar monitorowany:
  • wejście główne do budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała
  • klatka schodowa A
  • klatka schodowa B
  • rynek Miasta Skała
  • Olkuska, Krakowska, Słomnicka, Wolbromska, Zagrodzka, Zacisze
  • parking samochodowy przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Skała
  • budynek oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi
  • budynek PSZOK w Cianowicach
  • boisko, boisko wielofunkcyjne, strefa Workout w Rzeplinie
  • przepompownia w miejscowości Minoga
  • przepompownia w miejscowości Sobiesęki
  • przepompownia w miejscowości Smardzowice
  • przepompownia w miejscowości Rzeplin
  • części zewnętrzne infrastruktury budynku – ul. Szkolna 4
 1. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez maksymalnie 22 dni.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.
 1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
 2. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem