Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odnawialne Źródła Energii

nagłówek - malopolska

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu !

Beneficjentem projektu jest Gmina Skała (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca).

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 63 317 235,31 PLN, z czego Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowania w kwocie 34 645 900,40 PL.

Bezpośrednim celem realizacji projektu było zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym. Realizacja celu nastąpiła poprzez zakup i montaż na obszarze 41 gmin województwa małopolskiego objętych projektem następujących ilości instalacji OZE:

– 2548 instalacji fotowoltaicznych

– 736 instalacji kolektorów,

– 170 pomp ciepła na cele CWU,

– 106 pomp ciepła na cele CWU i CO

– 123 kotłów kotłów opalanych biomasą w postaci pellet.

Realizacja celu bezpośredniego umożliwiła osiągnięcie wskaźników projektu takich jak:

Wskaźniki produktu:

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2548 szt

-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 1135 szt.

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 11,526 MWe

-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 7,798 MWt


nagłówek - malopolska

Informacja dla Mieszkańców Gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

Szanowni Państwo,

W przypadku wystąpienia awarii prosimy o wysyłanie zgłoszeń zgodnie z poniższymi zasadami.

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkieiwcz@sanito.pl

w załączniku formularz zgłoszenia: FOTOWOLTAIKA – ZGŁOSZENIE AWARII

INSTALACJE POMP CIEPŁA:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@sanito.pl; agnieszka.wojtarek@sanito.pl

w formie mailowej podając poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres,
 • Numer telefonu
 • Opcjonalnie adres email
 • Opis zgłaszanego problemu – co zauważa użytkownik i interpretuje jako stan awarii
 • Lista wyświetlanych błędów (jeśli dotyczy)
 • Numer seryjny urządzenia
 • Dokumentacja zdjęciowa (pomaga wstępnie zlokalizować problem)

INSTALACJE SOLARNE:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@flexipowergroup.pl

w załączniku formularz zgłoszenia: SOLARY – ZGŁOSZENIE AWARII

Wszystkie zgłoszenia mailowe proszę kierować również do wiadomości GMINY SKAŁA na adres: dorota.buczek@skala.pl oraz DOEKOGROUP na adres: awaria@doekogroup.pl

Jeżeli brak jest możliwości, aby dołączyć zeskanowany dokument formularza prosimy w zamian w treści maila zawrzeć wszystkie informacje, które znajdują się w formularzu.

 
Zestawienie adresów na które należy wysyłać zgłoszenia serwisowe i formularzy

SOLARY – ZGŁOSZENIE AWARII

FOTOWOLTAIKA – ZGŁOSZENIE AWARII


informacja dla mieszkańców - 16.2020nagłówek - malopolska
10.11.2020r.

Zgłaszanie usterek – Ważna informacja dla Mieszkańców
uczestniczących w Projekcie OZE

Informujemy Państwa, iż został uruchomiony dedykowany adres email w celu zgłaszania usterek instalacji już zamontowanych.
Na poniższy adres mogą Państwo zgłaszać wszelkie zastrzeżenia dotyczące działania instalacji: awaria@doekogroup.pl

Prosimy, aby zgłoszenia usterek przesyłać także do wiadomości Urzędu Miasta i Gminy w Skale na adres: dorota.buczek@skala.pl


nagłówek - malopolska

03.11.2020r.

Ważna informacja dla Mieszkańców uczestniczących w Projekcie OZE

INSTALACJE SOLARNE:

Dane do kontaktu z przedstawicielami Wykonawcy – Firmy Flexipower Group sp. z o. o. Kudrowice 12, 5-200 Kudrowice

Bartosz Krawczyk

Koordynator projektu

Bogdan Tylka

Tel: 570-288-448

b.tylka@flexipowergroup.pl


22.09.2020


15.06.2020


22.05.2020r.

 

nagłówek - malopolskaProjekt OZE – aktualności

Gmina Skała podpisała umowy na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w domach mieszkańców z dofinansowaniem w ramach partnerskiego projektu dla gmin Małopolski – 30 kwietnia 2020 r. z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. sp.k na montaż 17 kolektorów słonecznych i 8 maja 2020 r. z firmą Sanito sp. z o.o. na montaż 43 paneli fotowoltaicznych i 4 pomp ciepła w domach mieszkańców uczestniczących w projekcie.  

Montaż instalacji OZE na domach prywatnych w ramach projektu, w którym uczestniczy 40 gmin z województwa małopolskiego, w tym gmina Skała, możliwy jest dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wartość projektu dla Gminy Skała wynosi 1 076 552,45 zł. Wkład własny mieszkańców wynosi 40 proc. wartości instalacji plus podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60 proc. kosztów instalacji netto.

Harmonogramy realizacji poszczególnych działań dla Gminy Skała przewidują rozpoczęcie montażu instalacji od października br. W przypadku paneli fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW, montaż instalacji rozpocznie się już w czerwcu.

Przed montażem Gmina Skała rozpocznie wysyłkę wezwań do zapłaty do osób, które podpisały umowy. Zgodnie z zawartą umową organizacyjno-finansową wkład własny płatny jest w terminie do 14 dni od otrzymania pisma dostarczonego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dofinansowanie „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” pochodzi z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Liderem projektu jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

 


02.04.2020r.

nagłowek

Informacja dla Mieszkańców Gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych
źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii
dla gmin województwa małopolskiego”

 

Szanowni Państwo,
Zostały wyłonione wszystkie firmy realizujące inwestycje w Projekcie:
a. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach Użyteczności Publicznej: Hymon Energy Sp. z o.o.
b. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. zo.o.
c. Budowa kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych: FLEXIPOWER Group Sp.z o.o.
d. Budowa instalacji pomp ciepła w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.
e. Budowa instalacji kotłów na biomasę w gospodarstwach domowych: SANITO Sp. z o.o.

Kolejnym krokiem formalno-prawnym była kontrola procesu wyboru wykonawców przez Urząd Zamówień Publicznych, która zakończyła się wynikiem pozytywnym ostatniej z kontrolowanych części w dniu 01.04.2020 r. co upoważnia Zamawiających do podpisania umów z Wykonawcami. Jednocześnie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wydłużenie realizacji Projektu do 30 czerwca 2021 r. Umowy na realizację poszczególnych zadań zostaną podpisane w drugiej połowie kwietnia br. Natomiast proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19. Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montaży instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa przez wybranego Wykonawcę. Prosimy o cierpliwość i zrozumienie gdyż każdy z nas znalazł się w trudnej i niepewnej rzeczywistości. O wszelkich nowych informacjach będziemy Państwa na bieżąco informować. Przypominam Państwu, że w ramach projektu Gmina Skała korzysta z pomocy doradczej przy zarządzaniu projektem, którą świadczy firma DOEKO GROUP Sp. z o.o. Numer infolinii 12 446 42 97, do której można kierować pytania związane z realizacją projektu.


Informacja dla Mieszkańców gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł
energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin
województwa małopolskiego”

Poniżej przekazujemy Państwu zestawienie urządzeń oraz cen wynikających z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Informację w tabeli dotyczą instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę. Informację dotyczące pomp ciepła zostaną Państwu przekazane w terminie późniejszym ze względu na możliwy czas na wniesienie odwołań do wybory oferty.
Każdy Mieszkaniec w raporcie z inspekcji terenowej ma wskazaną moc dobranej instalacji. Po tych danych przyporządkują sobie Państwo instalację z załączonej tabeli.
Legenda:

Kolorami oznaczone lokalizacje instalacji:
Zielony – na budynku mieszkalnym do 300 m2
Niebieski – na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2
Żółty- poza budynkiem mieszkalnym (grunt, budynek gospodarczy)

 

Wykaz urządzeń i cen – po przetargu


informacja dla mieszkańców_PSD - 25.10.20192malopolska

Informacja dla Mieszkańców Gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”

 

Termin składania ofert w postępowaniu przetargowym został przesunięty na dzień 14.10.2019 r. Powodem była duża ilość pytań od potencjalnych Wykonawców.

Opublikowane wyjaśnienia i pytania do SIWZ do pobrania pod adresem:

Link:

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html


 

Informacja dla Mieszkańców Gminy, którzy uczestniczą w projekcie odnawialnych
źródeł energii pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii
dla gmin województwa małopolskiego”

Uprzejmie informujemy, iż 16-07-2019 w Baranówce odbyło się spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie, celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.

Przypomnijmy, iż postępowanie przetargowe było podzielone na 4 części. Niestety, ceny złożone przez oferentów na trzy pierwsze części tj. dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, dostawę i montaż pomp ciepła i dostawę i montaż kotłów na pellet przewyższają kwotę wynikającą z umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu.

Wobec powyższego po dogłębnym przeanalizowaniu problemu zdecydowaną większością głosów została podjęta ostateczna decyzja o unieważnieniu:

 • I część postępowania przetargowego: dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych
 • II części postępowania przetargowego: montaż pomp powietrznych
 • III części postępowania przetargowego: montaż kotłów na pellet

Po przeliczeniu wszystkich kosztów sumując zaproponowaną przez Oferenta np. cenę jednostkową kotła czy instalacji solarnej wychodzą wysokie koszty całkowite. Z związku z czym realizacja I, II i III części w tym postępowaniu przetargowym jest nieuzasadniona ekonomicznie. Oczywiście nie oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z tych źródeł tylko przystąpimy w zakresie tych części do ponownej procedury przetargowej. Niestety, ze względu na czas, który potrzebny jest na przeprowadzenie ponownego przetargu niemożliwe staje się wykonanie tych instalacji w zaplanowanym terminie. O nowych terminach realizacji będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Prosimy naszych Mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.


Projekt OZE – aktualności, 09.09.2019 r.

W dniu dzisiejszym został ogłoszony ponowny przetarg na zadanie pn. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego

Przetarg został podzielony na cztery części: osobno na każde źródło tj. instalacje

fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy i kotły. Termin składania ofert: 10.10.2019 r.

Przetarg opublikowany:

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1657370,partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii-dla-gmin-wojewodztwa-malopolskiego.html


27.06.2019r.
Informacja z otwarcia ofert dla postępowania Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego


03.06.2019r.
Projekt OZE aktualności 03.06.2019 r.


24.05.2019r.
Projekt OZE aktualności 24.05.2019 r.


23.04.2019r.

Projekt ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII w GMINIE SKAŁA – aktualności


13.07.2018r.

Rozpoczęcie realizacji projektu dotyczącego Odnawialnych Źródeł Energii


25.06.2018r.

Projekt dotyczący Odnawialnych Źródeł Energii wybrany do dofinansowania!


04.05.2018r.

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skała AKTUALNE INFORMACJE


06.03.2018r.

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skała – WAŻNE INFORMACJE 2


28.02.2018r.

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Skała WAŻNE INFORMACJE

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ