Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gospodarka odpadami – Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi spowodowała nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 1 stycznia 2012 r

Zgodnie z tą ustawą to Gminy od 1 lipca 2013 r przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów.

Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie odpadów z ich gospodarstw.

Ważnym dokumentem w tym zakresie było opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała, którego projekt uzyskał pozytywną opinię Sanepidu.

Regulamin został przyjęty przez Radę Miejską w Skale w dniu 20.12.2012 r. Wnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci.

Opłata jest obligatoryjna i nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umorzenia.

W stosunku do osób, które nie złożą deklaracji, na podstawie której naliczona zostanie opłata, Burmistrz Miasta i Gminy Skała wyda decyzje zastępczą określającą wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

W dniu 20.12.2012 r. Rada Miejska w Skale podjęła uchwałę w sprawie wzoru deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnym krokiem będzie dotarcie pracowników Urzędu Miasta i Gminy do Państwa domów, którzy dostarczą deklarację i będą również w razie potrzeby służyć pomocą w jej wypełnieniu.

Wypełnione deklaracje należy zwrócić do Urzędu Miasta i Gminy w Skale w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

Od 1 lipca 2013 r zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Skale z dnia 20.12.2012 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawki Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 9,00 złotych miesięcznie od jednej osoby, natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 15,00 złotych miesięcznie od jednej osoby.` Dla nieruchomości niezamieszkałych wysokość opłat wyliczona będzie na podstawie iloczynu liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za jeden pojemnik

Stawka opłaty wynosi odpowiednio 20,oo zł za pojemnik SM 110 i 29,oo zł za pojemnik 240.

Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których zostanie ona nałożona w drodze decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Właściciele nieruchomości będą musieli zaopatrzyć się w pojemnik

Uwaga: Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorstwami zbierającymi odpady należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Sposób segregacji:

Segregacja odpadów komunalnych odbywać się będzie na obecnych zasadach,

  • worek żółty plastik

  • worek zielony szkło

  • worek niebieski papier

  • worek czerwony metal

Odpady do worków wrzucamy zgodnie z instrukcja umieszczoną na każdym worku. Worki bezpłatnie dostarcza podmiot odbierający wysegregowane odpady.

W interesie nas wszystkich winno być prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie a to skutkowało będzie tym, że Nasza Gmina będzie czysta a lasy i przydrożne rowy wolne od śmieci.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ