Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja dla właścicieli firm na terenie gminy Skała

Informujemy, że od 01 stycznia 2020  roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych Gminy Skała.

Od tego dnia odpady komunalne OD FIRM (wg nowej ustawy z „nieruchomości niezamieszkałych”) nie będą odbierane przez  Wykonawcę  wyłonionego  w  przetargu  przez  Gminę  Skała.  Ma to związek  z Uchwałą Nr XIV/147/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności   (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 8989).

Wyłączenie właścicieli firm (nieruchomości niezamieszkałych) z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w  zakresie  odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Skała.

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.skala.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skale – Rejestr Działalności Regulowanej oraz  w zakładce Gospodarka Odpadami .

Aktualny Rejestr Działalności Regulowanej

Właściciel firmy („nieruchomości niezamieszkałej”) zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała oraz ustawy  z  dnia  13   września    1996    roku o utrzymaniu   czystości   i   porządku w gminach  (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. ) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą::

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
    oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  • zbieranie powstałych odpadów na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
    w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Informujemy, że wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych od firm („z terenu nieruchomości niezamieszkałych”) może podlegać kontroli.

Zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele firm (nieruchomości niezamieszkałych), wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów  komunalnych,  są  zobowiązani na wezwanie Burmistrza do okazania umów korzystania z usług przedsiębiorcy odbierającego odpady i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wprowadzona w roku  bieżącym zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła konieczność wprowadzenia takich zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, dlatego też odbiór odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie przez Gminę Skała prowadzony tylko do końca bieżącego roku.

Każdy wytwórca odpadów w tym przypadku również właściciel firmy (nieruchomości niezamieszkałej) ma obowiązek wypełnienia  obowiązków określonych prawem, co oznacza jak już wspomniano wyżej zawarcie umowy od 1 stycznia 2020  roku  na odbiór odpadów komunalnych i przekazanie do zagospodarowania  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady powyżej określone dotyczą odpadów komunalnych, jednak z uwagi na charakter nieruchomości należy pamiętać również  o tym, że:  w zakresie odbioru i zagospodarowaniu odpadów związanych z działalnością gospodarczą każdy przedsiębiorca winien stosować się do przepisów odrębnych w tym do zapewnienia rejestracji w BDO – rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.21 ze zm.) prowadzonym przez marszałka województwa małopolskiego, jeżeli profil prowadzonej przez niego działalności wymaga wypełnienia tego obowiązku.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ