Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gospodarka odpadami – Zapobieganie powstawaniu odpadów

Zgodnie z Krajowym Programem Zapobiegania Powstawania Odpadów Gmina Skała proponuje sposób postępowania z odpadami w tym mniej konsumpcyjny styl życia poprzez odbiór odpadów komunalnych w sposób segregowany dzieląc odpady na poszczególne frakcje:

– szkło

– plastik

– papier

– metal

– zmieszane odpady komunalne

Wymienione odpady odbierane są zgodnie z opracowanym harmonogramem z podziałem na odpady komunalne segregowane i odpady komunalne zmieszane.

Odpady komunalne segregowane wrzucamy do kolorowych worków z podziałem na frakcje :

worek zielony – szkło

worek żółty – plastik

worek niebieski – papier

worek czerwony – metal

Odpady komunalne zmieszane wrzucamy do pojemników .

Harmonogram na odbiór odpadów komunalnych i harmonogram na odbiór odpadów segregowanych opracowywany jest na początku roku i dostarczony do każdego gospodarstwa domowego na terenie gminy, dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu.

Na terenie gminy na bazie „cegielnia” zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów ( PSZOK ), w którym zbierane są:

– odpady wielkogabarytowe tj. meble, dywany

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. radia, telewizory, piloty, komputery,telefony drukarki, skanery

– urządzenia AGD tj. pralki lodówki, sokowirówki

– zużyte opony

– odpady zielone ulegające biodegradacji (skoszona trawa ,liście)

– gruz pochodzący z remontów wykonywanych we własnym zakresie

– drobne odpady niebezpieczne: pojemniki po środkach ochrony roślin, puszki po farbach

– również odpady segregowane gromadzone w workach (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Dodatkowo przynajmniej raz w roku prowadzone są zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD i RTV w terenie, zgodnie z wcześniej ustalonym i ogłoszonym terminem.

Segregacja odpadów komunalnych na terenie gminy promowana jest poprzez zróżnicowanie ceny za odbiór odpadów. Odpady oddawane w sposób segregowany są tańsze od odpadów niesegregowanych o 33% ceny.

Worki przeznaczone na odpady segregowane zawierają dokładną informację co należy do nich wrzucać i są dostępne dla mieszkańców wg zapotrzebowania (bez ograniczeń).

Stanowi to duże udogodnienie przy prowadzeniu segregacji w gospodarstwach domowych.

Gmina Skała prowadzi wiele akcji informacyjno- promocyjnych mających na celu edukację mieszkańców od najmłodszych lat. W ramach tych działań we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Skała dzieci i młodzież szkolna edukowane są w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami w tym właściwej segregacji odpadów we własnym gospodarstwie domowym (segregacja u źródła).

W związku z tym w bieżącym roku zorganizowano imprezę plenerową tj. piknik

ekologiczny pod nazwą „Ekologicznie znaczy logicznie” oraz zorganizowano konkursy o tematyce ekologicznej.

Dla każdego dziecka przygotowana została broszurka edukacyjna o tematyce ekologicznej m. in. dotyczącej właściwej gospodarki odpadami komunalnymi, którą każe dziecko mogło zabrać do domu.

Corocznie prowadzone są akcje sprzątania świata przez dzieci i młodzież szkolną oraz sołectwa.

Gmina nasza uczestników tych akcji wyposaża w rękawice i worki na zebrane odpady oraz organizuje ich odbiór na składowisko odpadów.

Przeprowadzono również szeroką akcję pod nazwą „oddaj śmieci weź sadzonkę” w której każdy uczestnik który oddał odpowiednią ilość plastiku otrzymał sadzonkę drzewa lub krzewu.

Gmina Skała wydała szereg ulotek informacyjno- edukacyjnych dotyczących tematyki gospodarki odpadami,ochrony powietrza, które rozprowadzono wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców.

Ponadto wydała plakaty i plansze informacyjno- edukacyjne o tematyce szeroko rozumianej ekologii

w tym prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza oraz mniej konsumpcyjnego stylu życia. Dodatkowo dla dzieci z wybranych klas ze wszystkich placówek oświatowych zorganizowano wycieczkę na składowisko odpadów w Krakowie Baryczy gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z procesem składowania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ