Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej rozbudowa Szkoły Podstawowej w Smardzowicach, Smardzowice 17, 32-077 Smardzowice, nr działki 173

1/2018

Smardzowice, 20.03.2018 r.  

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzowicach, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach na działce nr 173 w Smardzowicach, gmina Skała oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

 

 

  CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Opis zamówienia:

Zamówieniu podlega rozbudowa Szkoły Podstawowej w Smardzowicach, Smardzowice 17, 32-077 Smardzowice, nr działki 173.

Rozbudowa od strony północnej szkoły. Dobudowaną część należy połączyć z istniejącym budynkiem szkoły.

Rozbudowa powinna zawierać:

Parter: salę gimnastyczną wraz z zapleczem (wymiary dostosowane do powierzchni działki) oraz toalety i szatnie.

Piętro: dwie klasopracownie, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat, pomieszczenie z przeznaczeniem na bibliotekę oraz świetlicę.

Podpiwniczenie budynku – niewymagane.

Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy, jak dla tereny UP2 w planie zagospodarowania przestrzennego, który utracił ważność w dniu 13.11.2012 roku:

 • budynki mogą być realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne,
 • układ bryły budynku – horyzontalny,
 • wysokość budynków nie może przekraczać:
 1. 13 m – banki, poczta, administracja, kultura, oświata, kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka społeczna i socjalnej,
 2. 9,5 m – pozostałe obiekty,
 • dachy czterospadowe lub dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci dachowych 350-420 z wysuniętym przed lico budynku okapem kryte blachą bądź materiałem dachówko podobnym lub innym w kolorystyce określonej w pkt.7). W przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi dopuszcza się stosowanie dachów o innym kącie nachylenia połaci dachowych,
 • dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami lub oknami połaciowymi oraz budowę tzw. „jaskółek”. Lukarny i „jaskółki” należy budować z daszkami dwuspadowymi o jednakowym kącie nachylenia połaci, mniejszym lub zgodnym z kątem nachylenie głównych połaci (jednak nie mniej niż 25%) z zachowaniem kolorystyki i materiału głównych połaci dachu,
 • kolorystyka materiałów wykończeniowych: tynki – w jasnych tonacjach żółto zielone, elementy ceramiczne, drewniane i kamienne – w kolorach naturalnych,
 • kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym lub popielatym,
 • zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji listew typu „siding”, blachy falistej i trapezowej,
 • obowiązuje zasada wkomponowania obiektu w otoczenie.

Wykonanie dokumentacji projektowej

Zakres zamówienia obejmuje:

– wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlanej

– wykonanie inwentaryzacji istniejącego budynku

– wykonanie projektu zagospodarowania terenu;

– wykonanie badań geologicznych;

 

Projekt architektoniczny powinien zawierać:

 

Projekty wykonawcze:

Projekt architektoniczny z wizualizacjami i kolorystyką elewacji oraz uproszczonym projektem  architektury wnętrz,

Inwentaryzację istniejącego budynku

Projekt konstrukcyjny

Projekt instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o., ppoż, wentylacja grawitacyjna, mechaniczna i klimatyzacja

Projekt instalacji centralnego ogrzewania z nawiązaniem do istniejącej kotłowni

Projekt sieci sanitarnych: przyłącza k.s., wody, k.d. (jeśli okażą się niezbędne)

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, ewakuacyjne, gniazd wtykowych, oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu, instalacja telefoniczna, odgromowa, komputerowa.

Projekt instalacji nagłośnienia i oświetlenia scenicznego

Kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów

Przedmiary robót

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Wytyczne realizacji inwestycji

Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Dokumentacja STWiOR oraz kosztorysy należy opracować w wersji elektronicznej i drukowanej w następującej ilości egzemplarzy, przy czym wersja elektroniczna ma być możliwa do odczytania przez:

– program Excel

– pliki w formacie .pdf – dokumentacja projektowa

– dokument MS WORD – kompletny opis techniczny do projektu, STWiOR.

 

1. Opinia geotechniczna
2. Mapa do celów projektowych
3. Projekt budowlany z wizualizacjami
4. Projekty wykonawcze osobno dla każdej branży
5. Drogi ewakuacji pożarowej, wyposażenie w p.poż, oznaczenia
6. Świadectwo charakterystyki energetycznej
7. Przedmiary robót
8. Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów
9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
10. Wytyczne realizacji inwestycji
11. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót do zatwierdzenia i wykonania obiektu

 

 

Projekt budowlany należy sporządzić i przekazać w 6 egz., pozostałe opracowania w 2 egz.

Całość dokumentacji projektowej należy przekazać także wersji elektronicznej (cześć tekstowa w formacie Word, cześć rysunkowa w formacie *.pdf ; kosztorys i przedmiar robót w formacie *.ath oraz *.pdf).)

Termin wykonania:

 1. Przedłożenie koncepcji z szacunkowymi kosztami rozbudowy nie później niż 2 tygodnie od podpisania umowy
 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia    11.2018 r.
 3. Przekazanie dokumentacji – nie później niż do   09.2018 r.

Dyrektor Szkoły dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– cena – 90%

– najlepsza zdaniem Dyrektora Szkoły wizualizacja, funkcjonalność – 10%

 

Kryterium ceny Waga 100pkt = 100%  
Cena za wykonanie zamówienia 90pkt Wc=(Wn/Wb)*100pkt*90%
Wizualizacja 10 pkt Max 10 pkt

 

Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w danym kryterium

Wn – oznacza najniższą zaproponowaną wartość w danym kryterium

Wb –  oznacza zaproponowaną wartość w danym kryterium w badanej ofercie

 

 

Zamawiający wymaga doświadczenia wykonania co najmniej 2 projektów budowy, rozbudowy lub  przebudowy  przedszkoli lub szkół . Oferty z mniejsza liczbą zrealizowanych projektów nie będą rozpatrywane.

 

 

Termin płatności :          30 dni od złożenia faktury

Termin złożenia oferty wraz z wizualizacją:   06.04.2018 r.

Oferta musi zawierać:

– wypełniony formularz ofertowy zgodnie z  zamieszczonym załącznikiem,

– podpisane oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

– kserokopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

– wykaz osób które będą uczestniczyć w zamówieniu z kserokopią uprawnień projektowych     oraz  aktualnym zaświadczeniem z Izby Zawodowej Inżynierów Budownictwa lub Architektów.

– koncepcja wizualizacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

 

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć osobiście:

 • Do Szkoły Podstawowej w Smardzowicach, Smardzowice 17, 32-077 Smardzowice do dnia 04.2018r. do godziny 15.00 W przypadku nadania w placówce pocztowej decyduje data wpływu do Szkoły.
 • ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty e-mail, składając ofertę na adres: spsmardzowice17@op.pl. W przypadku złożenia oferty w ten sposób należy niezwłocznie nadać na placówce pocztowej podpisaną ofertę.

 

Ewentualny kontakt w przedmiotowej sprawie:

Jolanta Gugulska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Smardzowicach – Tel. (12) 389 20 55.

                                                                                                            Tel. kom. 600  940 148.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ