Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania oferta na modernizację chodnika DP nr 1155 Sobieseki – Tarnawa w m. Skała ul. Sobiesęcka

Skała, dn. 20 lipca 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 1. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie:

Modernizacji chodnika DP nr 1155 Sobieseki – Tarnawa w m. Skała ul. Sobiesęcka

Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 1155K Sobiesęki – Tarnawa w Skale

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres rzeczowy planowanych robót według poniższego przedmiaru :

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.

 1. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.09.2016 roku.

 1. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, płatnym po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),

 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia 27 lipca 2016 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Modernizacja chodnika DP nr 1155 Sobiesęki – Tarnawa w m. Skała ul. Sobiesęcka

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na:

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 27.07.2016 roku o godz. 12.30

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Józef Piąty drogi@skala.pl, (12) 3891098 wew. 125.

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1: Oferta

Załącznik nr 2: Umowa

Załącznik nr 3: Mapka orientacyjna

Załącznik nr 4: Przedmiar robót

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ