Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skała

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

32-043 Skała , woj. małopolskie

 

ogłasza   przetarg ustny  nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Skała:

Pozycja 1. działka nr 681 o pow. 3303m2  położona w obrębie Minoga   ujawniona w księdze wieczystej KR2P/00003215/3,

cena wywoławcza 300 000 zł. słownie: trzysta tysięcy złotych zł + 23 % VAT .

Nieruchomość ta położona jest  w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego  symbolem  „MN1”   – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej położone w Dłubiańskim Parku Krajobrazowym.

Pozycja 2. działka nr 1283/4 o pow. 210 m2  położona w obrębie  Skała – miasto  ujawniona w księdze wieczystej KR2P/00000987/4,

cena wywoławcza 100 000 zł.  słownie: sto  tysięcy złotych + 23 % VAT

Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego młyna gospodarczego zlokalizowana w Skale przy ulicy Słomnickiej  67

 Nieruchomość ta położona jest  w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego  obowiązującym do  2012 r symbolem  „MN2 ”   – Tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ”

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu  tel.  /012/ 3891 098 wew. 121. Wadium w wysokości 10 % ceny wywołania pozycji na którą składa się ofertę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała BS Wolbrom O/Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006 do dnia  8 sierpnia  2016 r

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej.  Przy wpłacie wadium  na dowodzie wpłaty  w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać :  „wadium na nieruchomość poz. nr . . . działka nr …” .  Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu  każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, oświadczenie że zapoznał się  z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się  w dniu  10 sierpnia  2016 o  godz.   11-tej  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała  Rynek 29 – sala narad. Przetarg jest ważny  bez względu na liczbę uczestników  przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z pominięciem oferenta który przetarg wygrał. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi  w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i koszty związane przeniesieniem własności nieruchomości ponosi kupujący. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Skała zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ