Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niebyła

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 1. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 65 m w miejscowości Niebyła.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej Ø200 PP na odcinku ok. 65 m od studni S45 do S47 oraz 1 m poza istniejący pas drogi od studni S45 w kierunku studni S44 i od studni S47 w kierunku studni S48 wraz ze studniami S45, S46, S47 (studnie z kręgów betonowych z prefabrykowaną kinetą, łączone na uszczelkę z włazem żeliwnym typu ciężkiego) w miejscowości Niebyła zgodnie z projektem.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

1) geodezyjnej obsługi inwestycji polegającej na:

a) geodezyjnym wytyczeniu trasy kanalizacji wraz z obiektami na kanalizacji,
b) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego odcinka kanalizacji,

2) wykonanie wykopów kontrolnych dotyczących infrastruktury podziemnej,

3) oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy,

4) wycięcia i wywiezienia krzaków oraz istniejących samosiewów na trasie kanalizacji,

5) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

6) odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,

7) naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi

8) innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.

 1. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2016 roku.

 1. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem kosztorysowym płatnym po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót oraz kosztorysu powykonawczego.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),

 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia 14.09.2016 roku do godz. 10.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 65m w miejscowości Niebyła”

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 14.09.2016r. o godzinie 10.30.

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Natkaniec, inwestycje@skala.pl, (12) 389-10-98 wewn.110.

 1. Załączniki:

Załącznik nr 1: Oferta

Załącznik nr 2: Umowa

Załącznik nr 3: Orientacja

Załącznik nr 4: Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Załącznik nr 5: Profil podłużny odcinka kanalizacji

Załącznik nr 6: Opis techniczny

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ