Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dojścia – chodnika do istniejących peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno – Wesoła

Zaproszenie do składania ofert

  1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

  1. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dojścia – chodnika do istniejących peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno – Wesoła w m. Przybysławice – Zamłynie w Gminie Skała
mb 170,00 ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę

Lokalizacja:

Droga wojewódzka nr 773 Sieniczno – Wesoła w m. Przybysławice – Zamłynie.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia winien uwzględniać m. innymi następujące elementy oraz obejmować:

1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w tym:

roboty pomiarowe

2. Wykonanie kanalizacji wód opadowych w tym:

roboty ziemne

studzienki wodościekowe z przykanalikiem

3. Wykonanie chodników w tym:

– podbudowy z kruszyw i podsypki

– krawężniki wibroprasowane

– nawierzchnie z kostki brukowej

– ściek przykrawężnikowy

– umocnienie skarp płytami ażurowymi

– elementy bezpieczeństwa np. barierki ochronne
4. Dokumentację projektową:

– w wersji papierowej 7 egz.
– w wersji elektronicznej 2 egz.

– specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót w wersji elektronicznej i
2 egz. w wersji papierowej

– przedmiary robót 7 egz. w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej

– kosztorys inwestorski 2 egz. w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej
5.
Potwierdzone zgłoszenie robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu będącego przedmiotem zagospodarowania:
Droga wojewódzka nr 773 Sieniczno – Wesoła w m. Przybysławice – Zamłynie

i jego otoczenia.

  1. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć:

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

  1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

  1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),

  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia 29.09. 2016 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dojścia – chodnika do istniejących peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno – Wesoła w m. Przybysławice – Zamłynie w Gminie Skała
mb 170,00 ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na:

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 29.09.2016 roku o godz. 12.30

  1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Józef Piąty drogi@skala.pl, (12) 3891098 wew. 125.

  1. Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Umowa

Załącznik nr 3: Orientacja

Burmistrz

Miasta i Gminy Skała

Tadeusz Durłak


Zestawienie złożonych ofert na:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę dojścia – chodnika do istniejących peronów przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 Sieniczno – Wesoła w m. Przybysławice – Zamłynie w Gminie Skała mb 170,00 ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę

Oferta Nazwa Wykonawcy Adres Cena brutto
1D

Firma „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. Z o.o.

40-168 Katowice

ul. Wierzbowa 14

14 391,00

2D

GPDT Sp. Z o.o.

30-710 Kraków

Ul. Krzywd 12Aa

29 151,00

3D

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

26-020 Chmielnik

Piotrkowice, ul. Kielecka 37

20 787,00

4D

FDELITA Piotr Frosztęga

30-605 Kraków

ul. Fredry 4F/14

8 610,00

5D

PRO-SAN-INSTAL mgr inż. Jan Mań

32-120 Nowe Brzesko

ul. Krakowska 8

7 995,00

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ