Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Skała

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

podaje do publicznej wiadomości

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

(Sporządzono na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1980))

 

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
 • działka ewidencyjna nr 3118; obręb 0013, Skała; nr jednostki rejestrowej 120610_4.0013.G17 opisana w księdze wieczystej KR2P 00007170/3 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała, R – grunty orne)
 • działka ewidencyjna nr 3120/1; obręb 0013, Skała; nr jednostki rejestrowej 120610_4.0013.G17 opisana w księdze wieczystej KR2P 00007170/3 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała, N – nieużytki)
 • działka ewidencyjna nr 3120/2; obręb 0013, Skała; nr jednostki rejestrowej 120610_4.0013.G17 opisana w księdze wieczystej KR2P 00007170/3 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała, R – grunty orne)
 • działka ewidencyjna nr 3128; obręb 0013, Skała; nr jednostki rejestrowej 120610_4.0013.G17 opisana w księdze wieczystej KR2P 00007170/3 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała, Bi – tereny inne zabudowane)

 

 1. Powierzchnia nieruchomości
 • działka ewidencyjna nr 3118: powierzchnia: 0,2273ha w tym: RIVa – 0,1183ha, N – 0,0896ha, RIIIa – 0,0137ha, ŁIV – 0,0057ha
 • działka ewidencyjna nr 3120/1: powierzchnia: 0,0451ha w tym: RIVa – 0,0102ha, N – 0,0349ha
 • działka ewidencyjna nr 3120/2: powierzchnia: 0,2908ha w tym: RIVa – 0,0729ha, N – 0,0528ha, RIIIa – 0,1651ha
 • działka ewidencyjna nr 3128: powierzchnia: 0,0447ha w tym: Bi – 0,0447ha

 

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomości zlokalizowane są w miejscowości Skała, w strefie aktywności gospodarczej, są wolne od obciążeń i innych zobowiązań. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy usługowej oraz usługowo – produkcyjnej, w dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka 3118 zlokalizowana jest w pierwszej linii zabudowy, posiada kształt zbliżony do prostokątnego o korzystnej proporcji boków, teren o nieistotnych różnicach poziomu, uzbrojony, niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka 3120/1 zlokalizowana jest w drugiej linii zabudowy, posiada kształt prostokątny o niekorzystnej proporcji boków, teren o nieistotnych różnicach poziomu, uzbrojony, niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka nie posiada bezpośredniego postępu do drogi publicznej. Działka 3120/2 zlokalizowana jest w pierwszej linii zabudowy, posiada kształt nieregularny lecz korzystny, zbliżony do trapezu prostokątnego, teren o nieistotnych różnicach poziomu, uzbrojony, niezagospodarowany i nieogrodzony. Działka 3128 zlokalizowana jest w pierwszej linii zabudowy, posiada kształt trójkątny niekorzystny, teren o nieistotnych różnicach poziomu, uzbrojony, niezagospodarowany i nieogrodzony.

 

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Przedmiotowe działki znajdują się w obszarze, dla którego 16.10.2018r został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dostępny na stronie https://skala.pl/wp-content/uploads/2018/11/Uchwa%C5%82a-Plan-SAG-Projekt-2018-05-09.pdf. Szczegółowy sposób zagospodarowania działek znajduje się w Regulaminie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale z dnia 28.08.2020 r. Regulamin SAG w Skale dostępny na stronie https://skala.pl/regulamin-sag-3/.

 

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości
 • Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie obowiązkiem ich zagospodarowania przez nabywców poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami SAG w Skale, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych (dalej jako „Inwestycji”) czego skutkiem będzie utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy, w ilości odpowiednio § 5 ust 6 pkt. Zarządzenia nr 209/2020 z dnia 28.08.2020r:
 • nieruchomość nr 3118 – minimum 3 nowe, stałe miejsca pracy,
 • nieruchomość nr 3120/1 – minimum 4 nowe, stałe miejsca pracy,
 • nieruchomość nr 3120/2 – minimum 2 nowe, stałe miejsca pracy.
 • nieruchomość nr 3128 – minimum 2 nowe, stałe miejsca pracy.

Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC-oryg. FTE) tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). Nabywca zobowiązuje się utrzymać miejsca pracy odpowiednio ujęte w ust. 3 pkt. b, i, j, m minimum przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

 • Zakończenie Inwestycji – udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie do 30.12.2024r. Utworzenie nowych, stałych miejsc pracy udokumentowane co do treści i formy wg wiążącego nabywcę wskazania Gminy Skała nastąpi w terminie do 30.12.2024 r. Gmina Skała dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w sytuacji, gdy zaszły istotne przesłanki uniemożliwiające realizację inwestycji w podanym przedziale czasowym.
 • W przypadku zwłoki w zakończeniu Inwestycji, o którym mowa w pkt. 2, Gmina Skała może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,01% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.
 • W przypadku zwłoki w utworzeniu nowych, stałych miejsc pracy zgodnie z pkt. 1 i 2, Gmina Skała może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,01% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.
 • Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie pkt. 3 i 4 nie może przekroczyć wysokości 100% ceny sprzedaży brutto. Gmina Skała zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
 • Niezależnie od kar umownych z pkt. 3 i 4 w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych, stałych miejsc pracy w ilości wskazanej odpowiednio do konkretniej nieruchomości w ust. 3 pkt.1, Gmina Skała zastrzega sobie prawo jej pierwokupu/odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

 

 1. Cena nieruchomości
 • działka ewidencyjna nr 3118: cena wywoławcza 336 787,00 zł + należny podatek VAT
 • działka ewidencyjna nr 3120/1: cena wywoławcza 50 447,00 zł + należny podatek VAT
 • działka ewidencyjna nr 3120/2: cena wywoławcza 430 874,00 zł + należny podatek VAT
 • działka ewidencyjna nr 3128: cena wywoławcza 58 115,00 zł + należny podatek VAT

 

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

15 listopada 2021r.

 

Zbycie wyżej opisanych nieruchomości nastąpi  w drodze przetargu.  

 

 Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 4 października  2021r.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Dawid Gąsior

Tel: 12 389-10-98 wew. 126

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ