Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Rynek 29, 32-043 Skała

 

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku, ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w Gminie Skała w 2016 roku

 

       I.Rodzaj zadania:

Wspieranie przedsięwzięć z dziedziny turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności:

 1. Tworzenie, rozwój i promowanie produktów turystycznych,
 2. Opracowywanie i druk wydawnictw poświęconych eksponowaniu walorów turystycznych i krajobrazowych regionu,
 3. Organizowanie wydarzeń związanych z turystyką, w szczególności konkursów, wystaw, przeglądów,
 4. Rozwój, renowacja i aktywizacja szlaków turystycznych.

  II. Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

  a) organizacje pozarządowe,
  b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 239, z późn. zm.).

  III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Gmina Skała na wskazane w konkursie zadanie przeznacza środki w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

        IV. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria i tryb wyboru ofert określa załącznik nr 3 do zarządzenia nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 20 kwietnia 2016 roku (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz www.skala.pl).

        V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania będące przedmiotem konkursu powinny być zrealizowane w okresie od
  1 czerwca 2016 roku do 31 października 2016 roku.
 2. Realizacja wybranych zadań nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy
  z Wnioskodawcą, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.
 3. Wybrane podmioty zobowiązane są do sporządzenia i złożenia sprawozdania
  z wykonania zadania w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

       VI. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Stanowi ona załącznik nr 6 do zarządzenia nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

       VII. Termin i tryb składania ofert:

 1. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 56/2016 Burmistrza Miasta
  i Gminy Skała.
 2. Ofertę należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.
 3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na adres: Urząd Miasta
  i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  11 maja 2016 do godz. 1500
  (w przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data
  i godzina wpływu do Urzędu).

  VII. Informacje dodatkowe:

 1. Treść ogłoszenia wraz załącznikami do zarządzenia nr 56/2016 Burmistrza Miasta
  i Gminy Skała umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skała
  w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne oraz na stronie www.skala.pl.
 2. Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze uzyskać można w Biurze Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel./fax.
  (12) 380-51-15.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ