Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skała O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „studium uwarunkowań I kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy skała” Wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Nr sprawy: GI.6720.1.4.2018

Data wywieszenia obwieszczenia
Skała, dnia 21.06 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 czerwca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała, pok. 19 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30).

Przedmiotowy projekt dostępny będzie również przez cały okres wyłożenia na stronie internetowej urzędu: https://skala.pl/studium

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędą się w dniach 9 lipca 2018 r. oraz 10 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała, pok. 9 (sala konferencyjna) , o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, wyznacza się termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Skała, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do 9 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała, drogą pocztową na jego adres.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

  • projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skała,
  • prognozie oddziaływania na środowisko w/w opracowania.

 

Zgodnie z art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w/w projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: skala@skala.pl  lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 sierpnia 2018 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale, ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała lub na jego adres.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Załącznik:

180618_Skala_suikzp_obwieszczenie
20180627_Skala_SUiKZP_analizy
20180627_Skała_SUIKZP_POS_tekst
20180627_SKAŁA_SUiKZP_tekst
KIERUNKI_20180626 + dzialki
uwaga_do_Studium_WZÓR
20180627_Skała_SUIKZP_POS_rysunek
KIERUNKI_20180626
UWARUNKOWANIA_20180626
 

 

 

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ