Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Małopolska Izba Rolnicza

Wielkanoc_delegaci


Szanowni Państwo,

 Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Wnioski można składać od 09.09.2019 r. do 20.12.2019 r.

    Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

  • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
  • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

z dopiskiem 2.8. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, natomiast ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

 

Regulamin udzielania dotacji oraz niezbędne dokumenty znajdują się na:

 ►www.nfosigw.gov.pl

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

http://mir.krakow.pl/artykuly/NFOŚiGW-ogłosił-nabór-wniosków-w-ramach-ogólnopolskiego-programu-na-usuwanie-folii-rolniczych,12290.html

Małopolska Izba Rolnicza
Krakowiaków 45 A/15
31-964 Kraków
Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: mir@mir.krakow.pl


 

Informacje Biura Małopolskiej Izby Rolniczej

dane opracowane na dzień 11.06.2019 r.

Aktualności:

Informacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

31 maja zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

za 2019 r.

Do 30 maja rolnicy złożyli 1,26 mln wniosków, co oznacza, że ok. 65 tys. rolników nie złożyło dokumentów. Z analizy dokumentów znajdujących się w aplikacji eWniosekPlus wynika, że ok. 15 tys. wniosków pozostaje zapisana w formie roboczej. To oznacza, że nie są one złożone. Dlatego należy sprawdzić czy na pewno wnioski zostały przesłane do ARiMR. Można to zrobić sprawdzając czy wniosek jest w zakładce „wysłane” lub czy przesłane zostało potwierdzenie złożenia wniosku. Kto złoży wniosek po 31 maja br. musi się liczyć z tym, że będzie miał obniżone należne dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin złożenia wniosków upływa 25 czerwca.

Od 31 maja do 29 czerwca br. OR ARiMR będą przyjmować wnioski od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie.

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęły w nim działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł. Jednym z podstawowych warunków jej przyznania jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro. Premia wypłacana będzie w dwóch ratach – najpierw 120 tys. zł, a następnie – po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł. Pomoc przeznaczona jest na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie – co najmniej 70% tej kwoty powinna być zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urządzenia rolnicze.

Od 1 czerwca do 31 lipca br. w biurach powiatowych ARiMR trwa nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw (wyłącznie w zakresie wsparcie na zalesienie). Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. W kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać – przez 5 lat – premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową – przez 12 lat.

Od 31 maja do 29 czerwca trwa nabór wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw.

Premia może być przyznana osobom, które są m.in. posiadaczami gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Polski, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Pomocą objęte będą gospodarstwa, w których rolnicy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Przez działalność zarobkową rozumie się uzyskiwanie co najmniej 25% wszystkich dochodów z rolnictwa lub co najmniej 25% wszystkich przychodów. W tegorocznym naborze zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Kolejną istotną zmianą jest złagodzenie wymogu dotyczącego struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym. Wprowadzono również kryterium dochodowości lub przychodowości; podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym do co najmniej 10 tys. euro i – w każdym przypadku – o minimum 20% w stosunku do wartości wyjściowej, utrzymując ten poziom co najmniej przez 5 lat od otrzymania pierwszej raty pomocy. Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł premii w dwóch ratach. Najpierw 48 tys. zł, a następnie – po realizacji założeń biznesplanu składanego wraz z wnioskiem – 12 tys. zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, z czego 80% na inwestycje w środki trwałe, np. budowę nowych budynków gospodarskich. Beneficjent ma 3 lata na realizację biznesplanu i powinien prowadzić działalność rolniczą objętą wnioskiem przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Od 7 maja koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową.

Dofinansowanie dla pojedynczego koła uzależnione jest od liczby członków i może wynieść do 5 tys. zł. Wnioski można składać do 31 października 2019 r., chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel – w 2019 r. wynosi ona 40 mln zł. Prezes ARiMR poinformował, że według stanu na dzień 31.05.2019 r. w BP ARiMR zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy dla kół gospodyń wiejskich na łączną kwotę 17 665 tys. zł.

Informacje KRUS

Od 1 czerwca 2019 r. zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty, które wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3 465 zł 70 gr,

130% tego wynagrodzenia, tj. 6 436 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 maja 2019 r. Prezes ZUS, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2019 r. (4 950 zł 94 gr).

KRUS informuje, że że wypłaciła jednorazowe świadczenie pieniężne ok. 1,02 mln uprawnionych świadczeniobiorców

KRUS wraz z emeryturą lub rentą w majowych terminach płatności tych świadczeń. W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie Kasa wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z przysługującym świadczeniem emerytalno-rentowym w lipcowych terminach płatności.

Informacje COBORU

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), zaprasza do wzięcia udziału

w imprezach popularyzujących uprawę gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

W należących do COBORU stacjach doświadczalnych w czerwcu br. zostaną zorganizowane Dni pola roślin bobowatych. Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z odmianami tych roślin zalecanymi do uprawy w danym województwie oraz prowadzonymi doświadczeniami odmianowymi z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąskolistnym, łubinem żółtym, soją a także z innymi grupami roślin uprawnych. W trakcie imprez udzielane są porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony roślin. W woj. małopolskim Dni pola roślin bobowatych odbędą się w SDOO w Węgrzcach 28 czerwca 2019 r. W sierpniu i wrześniu br. COBORU zorganizuje w 14 stacjach doświadczalnych i zakładach doświadczalnych Dni soi – w województwie małopolskim Dni soi odbędą się w SDOO w Węgrzcach 11.09.2019 r. W okresie jesiennym na terenie wszystkich województw zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu doboru odmian i agrotechniki uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi na podstawie m.in. wyników doświadczeń odmianowych przeprowadzonych przez COBORU w 2019 r. Harmonogram szkoleń zostanie podany w późniejszym terminie.

Publikacje opracowane w ramach Inicjatywy COBORU dostępne są stronie internetowej:

www.coboru.pl

Portal MyZbieramy.pl

Portal MyZbieramy.pl rozpoczął przyjmowanie ogłoszeń na sezon 2019. Rolnicy mogą tu zamieszczać bezpłatne ogłoszenia zapraszając osoby, które własnoręcznie zbiorą owoce czy warzywa. Dzięki temu obie strony zyskują, bo gospodarz dostaje za płody rolne więcej niż w sprzedaży hurtowej, a osoba zbierająca płaci za nie taniej niż w sklepie. Takie rozwiązanie pozwala też uniknąć sytuacji, gdy rolnikowi nie opłaca się zbierać owoców i warzyw, które zostają na polu. Portal wspiera lokalnych rolników, bo zapłata następuje od razu w gospodarstwie w ramach sprzedaży bezpośredniej. MIR jest jednym z partnerów tego przedsięwzięcia.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mir.krakow.pl: Aktualności z dn. 06-06-2019.


Dokumentacja dotycząca szkoleń


Konferencja pn. ” Aktualna rola kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie”

     W dniach 9-10 marca 2017r w Krakowie odbyła się Konferencja poświęcona aktualnej roli kobiet w środowisku wiejskim w UE w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej i problemów społecznych w Europie. Gminę Skała  reprezentowała Pani Dercz Elżbieta.

Temat przewodni przedstawił prof. Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kolejne tematy to: „Zmiany demograficzne i procesy migracyjne na tle rozwoju społeczno – gospodarczym obszarów wiejskich w Polsce” przedstawione przez Panią dr hab. Wiolettę Knapik również z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz „Aktualna ocena zagrożeń środowiskowych dla ludności miast i obszarów wiejskich” – omówił Pan Paweł Ciećko z MWIOŚ.
Omówione również zostały szczegóły dotyczące handlu detalicznego przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Panią Agnieszkę Szewczyk. Wśród gości obecni byli Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch, który wręczył wyróżnionym Paniom odznaczenia „Brązowy Krzyż Zasług” oraz „Zasłużony dla rolnictwa”. Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej Pan Stanisław Bartman oraz Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Czaicki z całym Zarządem.

Dyskusja była bardzo intensywna i maksymalnie wykorzystano na ten cel czas, co spowodowało konieczność dokończenia składania wniosków w formie pisemnej. Jednym z głównych tematów była „ Ustawa łowiecka” i narastający problem szacowania szkód. Wnioskowano również min. o możliwość produkcji maku na tzw. potrzeby własne zgłaszając tylko taką uprawę a nie warunkować produkcji od umowy sprzedaży, udział izb rolniczych w pilotażowych programach min. dot. opieki dziennej dla dorosłych mieszkańców wsi. Konferencje takie przynoszą pozytywne efekty dla osób uczestniczących co ma między innymi na celu wymianę doświadczeń i zdobywanie wiedzy.

Konferencja mir2

Konferencja mir1


 


AKTUALIZACJA 20.08.2021

Informacja MIR 1

 

AKTUALIZACJA 15.0.2021

 Informacja MIR 1

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ