Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skała

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

32-043 Skała , woj. małopolskie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skała:

Pozycja 1. działka nr 754 o pow. 2800m2 położona w obrębie Skała- wieś ujawniona w księdze wieczystej KR2P/00009461/4, cena wywoławcza 10 100 zł. słownie: dziesięć tysięcy sto zł. Nieruchomość ta położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 2012 r symbolem „R” – Tereny rolne

Pozycja 2. działki nr 1363/2 o pow. 2615 m2 1364/2 o pow. 1533 m2 położone w obrębie Skała – miasto ujawnione w księdze wieczystej KR2P/00007706/1, cena wywoławcza 14 200 zł. słownie: czternaście tysięcy dwieście zł. Nieruchomość ta położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 2012 r symbolem „R” – Tereny rolne ”

Pozycja 3. działka nr 518 o pow. 2920 m2 położona w obrębie Skała –wieś ujawniona w księdze wieczystej KR2P/00004886/4 , cena wywoławcza 12 100 zł. słownie dwanaście tysięcy sto zł . Nieruchomość ta położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 2012 r symbolem „R” – Tereny rolne

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. /012/ 3891 098 wew. 121. Wadium w wysokości 10 % ceny wywołania pozycji na którą składa się ofertę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała BS Wolbrom O/Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006 do dnia 21 marca 2016 r

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej. Przy wpłacie wadium na dowodzie wpłaty w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać : „wadium na nieruchomość poz. nr . . . działka nr …” . Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, oświadczenie że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2016 o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała Rynek 29 – sala narad. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z pominięciem oferenta który przetarg wygrał. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i koszty związane przeniesieniem własności nieruchomości ponosi kupujący. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Skała zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ