CO, GDZIE, KIEDY?

NEWSLETTER

Zamów nasz newsletter i dołacz do subskrybentów Gminy Skała.

Odwiedziło nas

 • 3 519 500

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • Aktualności
 • 11 sierpnia 2017
 • Zmodyfikowano: 11 sierpnia 2017

Zarządzenie w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 BR.524.2.39.2017

 

Zarządzenie Nr 127/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 11 sierpnia 2017 roku

 

 

w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817, z późn. zm.) oraz § 14 Uchwały nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

§1

Burmistrz Miasta i Gminy Skała:

 1. Udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku dla następujących podmiotów:
 • Stowarzyszenie Moja Polska – dotacja w wysokości 4 800,00 zł na zadanie pn. „Integracyjna gra miejska”.
 1. Nie udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku dla następujących podmiotów:
 • Stowarzyszenie Nasz Rzeplin – oferta odrzucona na skutek niewykazania
  w ofercie udziału finansowych środków własnych w realizacji zadania publicznego w wysokości co najmniej 15 % wartości realizowanego zadania.

§2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcą.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:
Zarządzenie nr 127.2017 ws wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku