MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 970 303

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 29 kwiecień 2022
  • Zmodyfikowano: 29 kwiecień 2022

Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku

OP.3.1.2022.WB

Zarządzenie Nr 121/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Skała
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

w sprawie: wyboru ofert i udzielenia dotacji dla podmiotów uczestniczących w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305) oraz §11 Uchwały nr XL/458/21 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku,

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

§ 1
Burmistrz Miasta i Gminy Skała:

1. Udziela dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku dla następujących podmiotów:

1) Stowarzyszenie Sportowa Kultura – dotacja w wysokości 7 600 zł na zadanie pn. „Opracowanie i wydruk wydawnictwa poświęconego eksponowaniu walorów turystycznych i krajoznawczych Gminy Skała”.

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zawarta ze Zleceniobiorcą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 121.2022 ws. wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego