Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Skale dla której organem prowadzącym jest Gmina Skała

ZARZĄDZENIE NR 110/2018

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Skale dla której organem prowadzącym jest Gmina Skała.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z póź. zm.), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe   (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora, publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz.1597) zarządzam, co następuje:

 

 • 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Skale,

       32-043 Skała, ul. Topolowa 25.

 • 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Ogłoszenie o konkursie, zamieszcza się:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skała,
 2. na stronie internetowej Gminy Skała,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skała, 32-043 Skała, ul. Rynek 29.
 • 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Administracji Szkół Gminy Skała.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

     Tadeusz Durłak


Załącznik do Zarządzenia Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 3 sierpnia 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Skale, 32-043 Skała, ul. Topolowa 25, dla której organem prowadzącym jest Gmina Skała.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6, § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017 r. poz. 1597)
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora, publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587); oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 3. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,
 4. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

 

 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit b; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r., poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) –  w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1311),
 8. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016. poz. 1842, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 12. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 13. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  1. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
  2. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w lit. d–g, l i m.
  3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
  4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Łokietka w Skale” w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do 15:00 na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29 pokój nr 1 lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, 32-043 Skała, ul. Rynek 29 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora publicznego liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Skała, a nie data nadania. Oferty, które wpłyną do Urzędu po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Załącznik:
Zarzadzenie Nr 110.2018

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ