Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zarządzenie nr 103/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie : PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI RZEPLIN, GMINA SKAŁA

Skała, dnia 30 kwietnia 2024 r.

GG.6840.1.2023.DG 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

ogłasza

 

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WSI RZEPLIN, GMINA SKAŁA

(na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213))

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
  • działka ewidencyjna nr 188; obręb 0011, Rzeplin; nr jednostki rejestrowej 120610_5.0011.G2 opisana w księdze wieczystej KR2P/00007188/2 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała, Br-RIIIa – grunty orne zabudowane),
  • działka ewidencyjna nr 189/5; obręb 0011, Rzeplin; nr jednostki rejestrowej 120610_5.0011.G2 opisana w księdze wieczystej KR2P/00007188/2 (woj. małopolskie, powiat krakowski, Miasto i Gmina Skała, RIIIa – grunty orne).
 1. Powierzchnia nieruchomości

2.1.działka ewidencyjna nr 188: powierzchnia: 0,03ha w tym: Br-RIIIa – 0,03ha,

 • działka ewidencyjna nr 189/5: powierzchnia: 0,0476ha w tym: RIIIa – 0,0476ha.
 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość składająca się działek ewidencyjnych 188 i 189/5, obręb Rzeplin jest nieruchomością niezabudowaną
i  niezagospodarowaną położoną w Rzeplinie z bezpośrednim dostępem do drogi.  Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek położnych na terenie w zasadzie płaskim, posiada kształt nieregularnych wielokątów. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej wewnętrznej połączonej z drogą publiczną powiatową. Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń i innych zobowiązań.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Dla obrębu Rzeplin uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr IV/21/07 z dnia 24 stycznia 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 258. Przedmiotowe działki ewidencyjne 188 i 189/5 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obostrzona obowiązkiem zagospodarowania.

 1. Cena nieruchomości

działki ewidencyjne nr 188 i 189/5: cena wywoławcza łączna 101 829,00zł netto + 23%VAT – 125 249,67zł brutto

 1. Wysokość wadium

                działki ewidencyjne nr 188 i 189/5 – wadium łączne: 6 500,00 zł

 1. Warunki przetargu

O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty, które:

 • Wpłaciły wadium. Wadium należy przelać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skale w Banku PKO BP S.A.
  26 1020 2892 0000 5102 0897 5445, prowadzone przez Bank PKO BP S.A. do dnia 30.05.2024 r. podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia przetarg ma dotyczyć. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na powyższe konto,
 • Złożą w terminie do dnia 30 maja 2024 r. pisemną ofertę na zakup nieruchomości zawierającą:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie nabywcy – załącznik nr 2 (do pobrania na stronie https://skala.pl/);
  • oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  • kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku dla osób,  którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy,
 • Nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami,
 • Nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOSCI POŁOŻONEJ W RZEPLINIE I OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKI EWIDENCYJNE 188 I 189/5”

 1. Termin i miejsce przetargu

Przetarg na zbycie wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 04.06.2024 r. od godz. 9.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała pierwsze piętro pokój nr 02:

 • Uczestnik przetargu, który złożył w terminie prawidłową ofertę, uczestniczy w przetargu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo na piśmie). W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej.
 • Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni na wskazane przez nich konto.
 • Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia
  w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny.
 1. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Wyciąg niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni  tj. od dnia 30 kwietnia 2024 r.:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skała – Skała ul. Rynek 29, 1 piętro,
 • strona internetowa UMiG Skała – https://skala.pl/
 • ogłoszenie w gazecie „Dziennik Polski” oraz na stronie internetowej strefabiznesu.gazetakrakowska.pl
 1. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i w terminie podanym w zawiadomieniu, w którym organizator poinformował nabywcę o tym, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 1. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje o przetargu.

Urząd Miasta i Gminy Skała; 32-043 Skała, ul. Rynek 29; tel. 12 389-10-98 wew. 126, pokój nr 7

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ