MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 7 007 016

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • Aktualności
 • 10 lipiec 2019
 • Zmodyfikowano: 11 lipiec 2019

Zapytanie ofertowe – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Skała-Wieś oznaczonych jako działki 2284/2 (pow. 0,0202ha), 2281/2 (pow. 0,0047ha) i 2266/6 (pow. 0,0028ha)

 

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:
Gmina Skała
ul. Rynek 29
32-043 Skała
tel. 12 389-10-98, 12 389-12-27
e-mail: 
skala@skala.pl

 

Zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert w przedmiocie:

1.     Przedmiot zamówienia:

 

a)    wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Skała-Wieś oznaczonych jako działki 2284/2 (pow. 0,0202ha), 2281/2 (pow. 0,0047ha) i 2266/6 (pow. 0,0028ha).

 

Oczekiwany termin wykonania do dnia 09.08.2019r.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 

2.     Sposób obliczania ceny:

 

Należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

3.     Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

 

 • nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,
 • czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
 • uprawnienia w zakresie wykonywania powyższych prac,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • powinna być złożona w języku polskim,
 • inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

 

4.     Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 

5.     Termin i miejsce składania ofert.

 

Oferty należy składać na Dziennik Podawczy tut. Urzędu  lub drogą mailową na adres: skala@skala.pl i geodezja@skala.pl

Termin składania ofert: do 15.07.2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Skała). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się
z P. Marianem Tarnówka pod numerem tel.: 12 389-10-98 wew. 121.    

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Skała, dn. 10.07.2019r.

 

Załącznik:
Mapa podziału