Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert

Skała, dn. 08.10.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 

II. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje odbudowę rowu odwadniającego w przysiołku Grodzisko od przepustu pod drogą powiatową do przepustu pod drogą wojewódzką zgodnie z projektem i przedmiarem.

Lokalizacja: Obręb Skała, przys. Grodzisko, nr dz. ewid. 3064, 652

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 

  III. Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących robót:

a/ wycinka samosiejek, krzewów

b/ poszerzenie i pogłębienie rowu

c/ umocnienie dna i skarp rowu prefabrykowanymi elementami betonowymi

Zakres inwestycji określa załączony przedmiar robót / zał. nr2/, wyjaśnienia do przedmiaru robót / zał.nr3/ i projekt / zał. nr 4/.

 

IV. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. Kryterium wyboru:

Cena = 100%

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (załącznik nr 1). Do oferty należy załączyć:

a/wyceniony przedmiar

b/ wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, płatnym po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót i kosztorysu powykonawczego.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.

 

VI. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

a) osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym         (parter)

b) przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, w terminie do dnia 16 października 2015 roku do godziny 10.00.

 

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na: „Odbudowa rowu odwadniającego w przysiółku Grodzisko”

 

Za termin złożenia oferty przyjmuję się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 16 października 2015 roku o godzinie 10.30.

 

VII: Dodatkowe informacje:

Informacji udziela:

Józef Tarnówka, tel. (12) 3881229 wew.120, e-mail: rolnictwo@skala.pl

Kazimierz Morawski, tel. 012 3891098 wew. 110

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ