Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert „Serwis stacji transformatorowej na Strefie Aktywności Gospodarczej w Skała”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamówienie poniżej 30000 euro

 

 

I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, woj. Małopolskie, tel. (12) 389-10-98 wew. 114

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.skala.pl

 

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa zadania: pt.  Serwis stacji transformatorowej na Strefie Aktywności Gospodarczej w Skała.

 

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zapytania jest zgodna z aktualnymi przepisami prawa energetycznego, regulacjami uzgodnionymi z Tauron Dystrybucja S.A. oraz z instrukcją eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowej usługa obsługi technicznej polegającej na eksploatacji, konserwacji i nadzorze nad pracą stacji transformatorowej. Stacja transformatorowa SN (15/0,5kV) składa się z:

 1. rozdzielni SN,
 2. układu pomiarowego,
 3. transformatora o mocy 630kVA,
 4. rozdzielnicy SN ROTOBLOK SF.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie czynności serwisowych stacji transformatorowej mających na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego, co powinno być zapewnione poprzez wykonywanie w stacji wymaganych oględzin, konserwacji, pomiarów i prób eksploatacyjnych w zakresie i terminach określonych przepisami prawa energetycznego oraz we właściwych, istniejących instrukcjach dla przedmiotowej stacji transformatorowej.

Zakres świadczenia usługi obejmuje m.in.:

 1. sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego,
 2. sprawdzenie ciągłości, połączeń uziemień stacji,
 3. sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
 4. sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych,
 5. prace porządkowe w pomieszczeniach stacji oraz na zewnątrz stacji,
 6. konserwacja urządzeń stacji (czyszczenie, smarowanie, malowanie),
 7. sprawdzenie zgodności schematu ze stanem faktycznym,
 8. sprawdzenie stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,
 9. sprawdzenie stanu fundamentów, elementów budynku stacji, kanałów kablowych, otworów wentylacyjnych, konstrukcji wsporczych,
 10. sprawdzenie stanu dróg, przejść, ogrodzeń i zamknięć stacji,
 11. sprawdzenie wyposażenia i stanu technicznego urządzeń p.poż. (gaśnice),
 12. sprawdzenie wyposażenia ilościowego zapasowych bezpieczników rodz. SN 15 kV i NN 0,4 kV,
 13. przeprowadzenie oględzin transformatora (stanu oleju, wycieki, stan izolatorów SN i nn, połączenia śrubowe),
 14. sprawdzenie poprawności działania instalacji oświetlenia wewnętrznego stacji,
 15. prace dodatkowe, które wynikną podczas przeglądu.

 

 1. Dokładny opis przedmiotu serwisu znajduje się Załączniku nr 4. Dokumentacja techniczna stacji transformatorowej

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 50 dni od daty podpisania umowy.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik Nr 1.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykonał co najmniej 2 – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Należy dołączyć dwa dokumenty potwierdzające wykonanie.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 

III.4.1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1. Wykaz wykonanych robót o podobnym charakterze z ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, iż roboty te zostały wykonane z należytą starannością – załącznik nr 1.
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 1 (oryginał).
3. Uwierzytelnioną kopię uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 oraz powinna zawierać:

• nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

• czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

• uprawnienia w zakresie wykonywania powyższych prac,

• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

• powinna być złożona w języku polskim,

• inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

• wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

4. Oferta powinna zawierać podpisany Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

 

 

IV: PROCEDURA

IV.1) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.1.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2) ZMIANA UMOWY

Dopuszcza się możliwość zmiany warunków niniejszej umowy poprzez podpisanie stosownych aneksów.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której są dostępne warunki zamówienia: www.skala.pl
Warunki zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pokój nr 16, nr tel. 12 389 10 98 wew. 114.

 

IV.3.2) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

a)         Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała,

b)         przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Złożenie oferty droga elektroniczną Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na maila skala@skala.pl .

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.07.2020 roku do godziny 14:00.

 

Adresat: Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.

Kopertę lub maila należy opisać oferta na:

Serwis stacji transformatorowej na Strefie Aktywności Gospodarczej w Skała”.

 

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach postępowania zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego www.skala.pl na stronie oraz https://bip.malopolska.pl/umigskala.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1  Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2  Klauzula informacyjna RODO
 3. Załącznik nr 3  Wzór umowy
 4. Załącznik nr 4  Dokumentacja techniczna stacji transformatorowej

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAŁA

Krzysztof Wójtowicz

 

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stacja trasformatorowa SAG
Informacja z otwarcia ofert stacja trasformatorowa SAG
Zaproszenie SN Transformator SAG
Załącznik nr 1 Formularz transformator
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 3 Umowa serwis stacji transformatorowej SAG
Załącznik nr 4 Stacja transformatorowa dokumentacja techniczna

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ