Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert Remont dróg rolniczych do pól w 2016 roku w Gminie Skała

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 1. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
Remont dróg rolniczych do pól w 2016 roku w Gminie Skała w miejscowościach Smardzowice, Skała, Szczodrkowice, Sobiesęki, Minoga-Barbarka mb 1160

Lokalizacja:

Gmina skała, Sołectwa Smardzowice, Skała, Szczodrkowice, Sobiesęki, Minoga, Barbarka

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

Remont dróg rolniczych do pól w 2016 roku w Gminie Skała w miejscowościach Smardzowice, Skała, Szczodrkowice, Sobiesęki, Minoga-Barbarka mb 1160 w tym:

1. Remont drogi rolniczej do pól w m. Smardzowice dz. nr 388 mb 100,00

2.Remont drogi rolniczej do pól w m. Skała dz. nr 3047/2 mb 450,00

3. Remont drogi rolniczej do pól w m. Szczodrkowice dz. nr 593 mb 150,00

4. Remont drogi rolniczej do pól w m. Sobiesęki dz. nr 85 mb 100,00

5. Remont drogi rolniczej do pól w m. Minoga-Barbarka dz. nr 55 Minoga,
dz. nr 183 Barbarka mb 360

w zakresie:

– profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3955,0m²

– wykonania robót ziemnych 150,0 m3

– wykonania podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 3955,0 m²

– wykonania podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 3955,0 m²

według szczegółowego zakresu robót zawartego w przedmiarze robót
– załącznik nr 1 do zaproszenia

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.

 1. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 10.10.2016 roku.

 1. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, płatnym po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30
dni od dnia doręczenia faktury.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),

 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia 07.09 2016 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Remont dróg rolniczych do pól w 2016 roku w Gminie Skała w miejscowościach Smardzowice, Skała, Szczodrkowice, Sobiesęki, Minoga-Barbarka mb 1160

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na:

Remont dróg rolniczych do pól w 2016 roku w Gminie Skała w miejscowościach Smardzowice, Skała, Szczodrkowice, Sobiesęki, Minoga-Barbarka mb 1160

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 07.09 .2016 roku o godz. 12.30

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Józef Piąty drogi@skala.pl, (12) 3891098 wew. 125.

 1. Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Umowa

Załącznik nr 3: Orientacja

 

Załącznik nr 1

Przedmiar robót

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa, podstawy nakładów

Jedn.

Krot

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość
netto/brutto

Remont dróg rolniczych do pól w Gminie Skała w 2016 roku mb

1. Remont drogi rolniczej do pól w m. Smardzowice -Cianowice dz. nr 388 mb 100

1.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie grunt kat.I-IV

m2

350,00

1.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

350,00

1.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

350,00

1.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, dodatek za każdy 1 cm grubości

2

350,00

Razem wartość netto

Razem wartość brutto

2. Remont drogi rolniczej do pól w m. Skała dz. nr 3047/2 mb 450

2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie grunt kat.I-IV

m2

1575,00

2.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

1575,00

2.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

1575,00

2.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, dodatek za każdy 1 cm grubości

2

1575,00

Razem wartość netto

Razem brutto

3. Remont drogi rolniczej do pól w m. Szczodrkowice mb 150 dz. Nr 593

3.1 KNR 201/201/3Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0.15 m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 na odc. 400X1,0x1,0

m3

150,00

3.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie grunt kat.I-IV

m2

600,00

3.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

600,00

3.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

600,00

3.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, dodatek za każdy 1 cm grubości

2

600,00

Razem wartość

Razem wartość brutto

4. Remont drogi rolniczej do pól w m. Sobięseki mb 100 dz. Nr 85

4.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie grunt kat.I-IV

m2

350,00

4.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

350,00

4.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

350,00

4.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub dastrukt asfaltowy warstwa górna, dodatek za każdy 1 cm grubości

2

350,00

Razem wartość

Razem wartość brutto

5. Remont drogi rolniczej do pól w m. Minoga-Barbarka mb 360 dz. Nr 55 Minoga, 183 Barbarka

5.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie grunt kat.I-IV

m2

1080,00

5.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

1080,00

5.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

1080,00

5.4 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń lub destrukt asfaltowy warstwa górna, dodatek za każdy 1 cm grubości

2

1080,00

Razem wartość

Ogółem wartość kosztorysowa netto

Podatek

Ogółem wartość kosztorysowa brutto

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ