Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert na Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała w sezonie zimowym 2016/2017

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 1. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie usługi:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała sezonie zimowym 2016/2017”.

Lokalizacja:

Miasto i Sołectwa Gminy Skała wg. załącznika nr 2

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała w sezonie zimowym 2016/2017,
w sołectwach: Gołyszyn, Barbarka, Poręba Laskowska, Minoga, Zamłynie, Przybysławice, Rzeplin, Cianowice, Smardzowice, Maszyce, Niebyła – Świńczów, Szczodrkowice, Nowa Wieś, Stoki, Sobiesęki, Chmielarze, Grodzisko, Skała, Ojców według  wykazu dróg stanowiącego  załącznik nr 2 do zaproszenia

w zakresie:

 • Odśnieżania sprzętem lekkim – szacunkowa ilość: 550 godzin pracy sprzętu,

 • Odśnieżanie pługiem wirnikowym – szacunkowa ilość: 50 godzin pracy sprzętu,

 • Odśnieżania i likwidacji gołoledzi poprzez posypywanie wskazanych odcinków dróg pługopiaskarką – szacunkowa ilość: 100 godzin pracy sprzętu,

 • załadunku i odwozu nadmiaru śniegu szacunkowa ilość: 100 godzin pracy sprzętu

Razem szacunkowa ilość: 800 godzin pracy sprzętu w sezonie zimowym 2015/2016

 • przekazywanie informacji o rozpoczęciu akcji i zakończeniu w formie meldunków do Zamawiającego,
 • patrolowanie dróg pod względem konieczności i prawidłowości odśnieżania
 • pozimowe sprzątanie dróg

Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań

Podczas likwidacji oblodzeń Wykonawca posypuje nawierzchnię drogi materiałami do posypywania dróg dopuszczonymi do ogólnego stosowania tj. materiałem uszorstniającym z dodatkiem materiałów chemicznych (soli, chlorku wapnia lub ich mieszanki).

Należy stosować posypywanie dróg bieżąco na podjazdach , skrzyżowaniach aby zapewnić bezpieczeństwo ruchu.

W celu wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do posiadania takiej ilości sprzętu aby móc prowadzić akcję zimową równocześnie na terenie całej gminy.

Stosowny sprzęt nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać zagrożenia dla użytkowników.

               

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu realizacji usług w zakresie zimowego utrzymania dróg.

 1. Wymagania Zamawiającego:

Wykonawcy winni posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg oraz posiadać lub dysponować odpowiednim sprzętem , samochodami przystosowanymi do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej  takim jak:
– samochód z pługiem lub ciągnik
– pługopiaskarka – min 1 szt.(dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę)
– wirnik samochodowy min. 1 szt.
– zestaw /ładowarka + samochód lub ciągnik z przyczepą/
Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
oraz posiadać opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w  zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości  co najmniej 100 000,00 PLN.

 1. Termin realizacji:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Skała ustala się na sezon zimowy 2016/2017 tj.:

– od 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r. – okres akcji zimowego utrzymania dróg

– od 1.04.2017 r. do 15.04.2017 r – sprzątanie po zimowym utrzymaniu

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2017 roku.

 1. Kryterium wyboru:

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

L.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

88 %

2.

Posiadanie odbiorników GPS w pojazdach przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg i ulic

12%

 1. W odniesieniu do każdego wykonawcy, który spełnił postawione warunki komisja dokona oceny oferty na podstawie następującego wzoru:

 1. W kryterium „Cena” – C:

                                                           cena brutto oferty najniższej

Ilość uzyskanych punktów = ———————————— x 88 %

                                                           cena brutto oferty badanej

 1. W kryterium „Posiadanie odbiorników ,,GPS” – G w pojazdach przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg i ulic”:

Jeżeli Wykonawca do realizacji zadania użyje pojazdów z odbiornikiem GPS, Zamawiający przyzna ilości pkt w kryterium ,,GPS”:

– w 1 pojeździe 2 pkt.

– w 2 pojazdach 4 pkt.

– w 3 pojazdach 6 pkt

– w 4 pojazdach 8 pkt.

– w 5 pojazdach 10 pkt

– w 6 pojazdach 12 pkt

Jeżeli Wykonawca do realizacji zadania użyje pojazdów bez odbiornika GPS – Zamawiający przyzna 0 pkt.

Łączna suma punktów Lp jaką otrzyma oferta:

LP = C + G

 1. Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

 2. Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych
  w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

 3. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5
  i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

 1. Wynik – oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

 2. jEŻELI wybór oferty najkorzystniejszej Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z niższą ceną.

 3. Ofertę należy złożyć

Do oferty należy załączyć:

wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;
b) wykaz sprzętu załącznik nr 3

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, płatnym po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonanych usług.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 21
dni od dnia doręczenia faktury.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1) Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),

 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia 14.10. 2016 roku do godz. 10.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała sezonie zimowym 2016/2017”.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 14.10.2016 roku o godz. 10.30

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Józef Piąty drogi@skala.pl, (12) 3891098 wew. 125.

 1. Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Wykaz dróg

Załącznik nr 3: Wykaz sprzętu

Załącznik nr 4: Umowa

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ