Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykonanie kanalizacji sanitarnej Ø200 w Skale, ul. Bohaterów Września – Boczna

Zaproszenie do składania ofert

 I. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

II. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej Ø200 w Skale, ul. Bohaterów Września – Boczna na odcinku 141,8 m oraz wykonanie 6 przykanalików Ø160 o długości 7,6 m do granicy działek wg projektu.

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200×5,9 SN 8 na odcinku 141,8 m od studni włączeniowej w ul. Bohaterów Września do studni S9 w ul. Bohaterów Września – Boczna wraz z wykonaniem do granicy nieruchomości 6 przykanalików o długości 7,6 m z rur PVC-U Ø160×4,7 zabezpieczonych korkami oraz 2 studni rewizyjnych betonowych DN1000 i 6 studni inspekcyjnych tworzywowych o zwieńczeniu teleskopowym DN425 zgodnie z projektem.

 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia  zobowiązany jest  do:

1) geodezyjnej obsługi inwestycji polegającej na:

  1. a) geodezyjnym wytyczeniu trasy kanalizacji wraz z obiektami na kanalizacji,
  2. b) geodezyjnej obsłudze robót,
    b) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego odcinka kanalizacji,

2) wykonanie  wykopów kontrolnych dotyczących infrastruktury podziemnej,

3) wykonanie wykopów pod kanalizację, ułożenie i zasypanie kanałów,

4) oznakowania i właściwego zabezpieczenia terenu budowy,

5) zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańcom i użytkownikom
podczas  prowadzenia  robót,

6) odtworzenia istniejących nawierzchni,

7) uzupełnienie istniejącej podbudowy kamiennej po wykonaniu kanalizacji gr. 20 cm materiałem kamiennym 35-63mm na powierzchni 90 m2

8) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

9) odtworzenia znaków geodezyjnych (kamieni granicznych) w przypadku ich naruszenia,

10) naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi

11) innych prac, których wykonanie będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji  i funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.

 

IV. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 09.12.2016 roku.

 

V. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć:

  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;
  2. kosztorys ofertowy obejmujący cały zakres robót

 

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem ryczałtowym płatnym po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury.

 

VI. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

  1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),
  2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

 

w terminie do dnia 21.10.2016 roku do godz. 10.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

 

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bohaterów Września – Boczna w Skale”

 

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 21.10.2016r. o godzinie 10.30.

 

VII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Natkaniec, inwestycje@skala.pl, (12) 389-10-98 wewn.110.

 

VIII. Załączniki:

Załącznik nr 1: Oferta

Załącznik nr 2: Umowa

Załącznik nr 3: Mapa orientacyjna

Załącznik nr 4: Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Załącznik nr 5: Profil podłużny odcinka kanalizacji

Załącznik nr 6: Profile podłużne przykanalików

Załącznik nr 7: Opis techniczny

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ