Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na ternie SAG w Skale

Zaproszenie do składania ofert

na wykonanie operatów szacunkowych

nieruchomości położonych na ternie SAG w Skale

 

Zamawiający: Gmina Skała

ul. Rynek 29, 32-043 Skała

tel. 12 389-10-98, 12 380-51-15

e-mail: skala@skala.pl

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 

1. Przedmiot zamówienia:

a) wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale składającej się z działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 3109, 3112/1, 3118, 3120/1, 3120/2, 3121, 3122, 3128 położonych w obrębie Skała miasto, gmina Skała, dla których prowadzona jest księga wieczysta KR2P 00007170/3.

 

Oczekiwany termin wykonania zadania: do dnia 10.02.2020r.

Kryterium oceny ofert: cena oferty brutto – 100%

 

2. Sposób obliczania ceny:

Należy podać cenę za zrealizowanie zamówienia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający wybierze tych oferentów lub oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę.

Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 

3. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:

• nazwisko osoby prowadzącej realizację zamówienia,

• czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,

• uprawnienia w zakresie wykonywania powyższych prac,

• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

• powinna być złożona w języku polskim,

• inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje

• wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 

4. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 

5. Termin i miejsce składania ofert.

 

Oferty należy składać na Dziennik Podawczy tut. Urzędu lub drogą mailową na adres: strefa@skala.pl.

Termin składania ofert: do 23.01.2020r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Skała). W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Pawłem Blasińskim pod numerem tel.: 12 380-51-15

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

6. Dodatkowe informacje.

1.      W związku z wykonaniem umowy dane osobowe Wykonawcy oraz jego pracowników będą przetwarzane przez Gminę Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała w celu realizacji przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. ze względu na to, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy oraz w celu jej realizacji.

2.      Administratorem danych osobowych jest Gmina Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29,
32-043 Skała, e-mail: iod@skala.pl.

3.      Administrator przetwarza dane osobowe znajdujące się w tej umowie i uzyskane przez niego w związku z jej zawarciem, tj. imię, nazwisko, adres, numer uprawnień, e-mail, telefon.

4.      Wykonawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.      Wykonawca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych,  ale  jest  to   warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

      7. Załączniki:

 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z otwarcia ofert
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 Formularz operat SAG

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ