Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę przeźroczystych urn wyborczych dla Gminy Skała

USC.502.1.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zadanie pn.:

WYKONANIE I DOSTAWA PRZEŹROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH DLA GMINY SKAŁA

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 7 sztuk następujących urn wyborczych:

 • 2 urny wyborcze dla obwodu głosowania do 750 wyborców ;

 • 2 urny wyborcze dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców;

 • 3 urny wyborcze dla głosowania dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych powyżej 750 wyborców.

Dostarczone urny muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. Poz.398).

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na dostarczone urny wyborcze

na minimum 60 miesięcy

Ponadto podczas wykonania urn wyborczych

 1. wymaga się:

 1. stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,

 2. zagięcie górnych krawędzi boków do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny

 1. wymagane jest:

 1. wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

 2. zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:

mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej, śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny

 1. należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy ma obowiązek dostarczenia wraz z urnami pokrowców zabezpieczającymi przed uszkodzeniem (na każdą z dostarczonych urn).

Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty projekt urny wyborczej z opisem technicznym wykonania i oświadczeniem, iż projekt zgodny jest z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej,

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):39.15.00.00-8.

Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

 2. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pn.: WYKONANIE I DOSTAWA PRZEŹROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH DLA GMINY SKAŁA

 3. Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

 4. Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

 5. Podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli

 6. Ma obejmować całość zamówienia.

III. Termin realizacji umowy: do 28.10.2016 r.

IV. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA-100%

V. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

 • Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

 • Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonany na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego.
Warunki płatności: przelew 21 dni

VI. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 03.10.2016 r. do godziny 1000 w zaklejonej kopercie w Urzędzie Miasta i Gminy Skała; Skała ul. Rynek 29. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

VII. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 03.10.2016r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała w pokoju nr 9.

VIII. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego

są: Łucja Bień, tel. 123891038 w. 105. fax 123891098 w. 104 e-mail usc@skala.pl

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ