MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

 • 6 983 525

Komunikaty

 • Dodany przez: Administrator
 • Aktualności
 • 12 wrzesień 2016
 • Zmodyfikowano: 30 wrzesień 2016

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2143K Cianowice – Przybysławice

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 1. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2143K Cianowice – Przybysławice od skrzyżowania z drogą wojewódzką 794 Kraków – Koniecpol w Cianowicach na odcinku do
os. Marianówka ( mb 800,00) ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę

Lokalizacja:

Droga powiatowa nr 2143K Cianowice – Przybysławice odcinek 800 mb
w Cianowicach

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia winien uwzględniać m. innymi następujące elementy oraz obejmować:

1.Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w tym:

roboty pomiarowe

roboty rozbiórkowe istniejących przepustów z odwozem gruzu
2. Wykonanie kanalizacji wód opadowych w tym:

roboty ziemne

studzienki wodościekowe

3. Wykonanie chodników w tym:

– podbudowy z kruszyw i podsypki

– krawężniki wibroprasowane

– nawierzchnie z kostki brukowej

– ściek przykrawężnikowy

– umocnienie skarp płytami ażurowymi

– elementy bezpieczeństwa np. barierki ochronne
4. Dokumentację projektową:

– w wersji papierowej 7 egz.
– w wersji elektronicznej 2 egz.

– specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót w wersji elektronicznej i
2 egz. w wersji papierowej

– przedmiary robót 7 egz. w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej

– kosztorys inwestorski 2 egz. w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej
5.
Potwierdzone zgłoszenie robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu będącego przedmiotem zagospodarowania:
Droga powiatowa nr 2143K Cianowice – Przybysławice odcinek 800 mb
w Cianowicach

i jego otoczenia.

 1. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),

 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia 29.09. 2016 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2143K Cianowice – Przybysławice od skrzyżowania z drogą wojewódzką 794 Kraków – Koniecpol w Cianowicach na odcinku do
os. Marianówka ( mb 800,00) ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę.

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na:

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 29.09.2016 roku o godz. 12.30

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Józef Piąty drogi@skala.pl, (12) 3891098 wew. 125.

 1. Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Umowa

Załącznik nr 3: Orientacja

Burmistrz

Miasta i Gminy Skała

Tadeusz Durłak


Zestawienie złożonych ofert na:

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2143K Cianowice – Przybysławice od skrzyżowania z drogą wojewódzką 794 Kraków – Koniecpol w Cianowicach na odcinku do
os. Marianówka ( mb 800,00) ze skutecznym zgłoszeniem robót nie wymagających lub wymagających pozwolenia na budowę

Oferta Nazwa Wykonawcy Adres Cena brutto
2A

LandAr Projects Sp. Z o.o.

03-946 Warszawa

ul. Brazylijska 10a lok.37

52 111,69

2B

Firma „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. Z o.o.

40-168 Katowice

ul. Wierzbowa 14

30 012,00

3B

GPDT Sp. Z o.o.

30-710 Kraków

Ul. Krzywd 12Aa

83 886,00

4B

ST Projekt Jacek Staniek

29-100 Włoszczowa
Kąty 18

20 787,00

5B

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

26-020 Chmielnik

Piotrkowice, ul. Kielecka 37

84 870,00

6B

FDELITA Piotr Frosztęga

30-605 Kraków

ul. Fredry 4F/14

19 680,00

7B

Pracownia Projektowa Jadwiga Zbiegień

32-083 Balice

Al. Jurajska 7b

38 929,50

8B

PRO-SAN-INSTAL mgr inż. Jan Mań

32-120 Nowe Brzesko

ul. Krakowska 8

23 985,00

Załączniki: