Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie do składania ofert – Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową

Skała, dnia 02.08. 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

 1. Zamawiający:

Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

 1. Zamówienie:

Zamówienie obejmuje wykonanie:
Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW 773 w miejscowości Nowa Wieś odc. 090 km 2+044,30 do km 2+233,45 (189,15mb)

Lokalizacja:

Droga wojewódzka nr 773 Sieniczno – Wesoła w miejscowości Nowa Wieś

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres rzeczowy planowanych robót według poniższego przedmiaru :

Nr

Podstawa

Przedmiar

Jedn.

Ilość

Krotn.

Cena jedn

Wartość netto

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW 773 w miejscowości Nowa Wieś odc. 090 km 2+044,30 do km 2+233,45 (189,15mb)

Przedmiar robót

Rozdział

CHODNIK I KANALIZACJA DESZCZOWA

1.

Element

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

km

0,19

1

1.10

KNR 231/816/4

Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe

m3

25,00

1

1.11

Wywóz gruzu

m3

25,00

2.

Element

Kanalizacja opadowa

2.1

KNR 201/205/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III (0,7×0,4 + 0,6×0,4)x 189,15+20,5×0,3×2=106,87m3

m3

106,87

1

2.2

KNRW 218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20·cm – piasek ( 169,10x 0,7×0,2)=23,67 m3

m3

23,67

1

2.3

KNNR 11/502/5 (1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·400·mm

m

87,50

1

2.4

KNRW 218/408/7

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·500·mm

m

81,6

1

2.5

KNR 228/501/9 (1)

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek ( 170x(0,7×0,7 -0,19+2×0,2))=133,95m3

m3

133,95

1

2.6

KNR 228/502/4

Podłoża betonowe, grubości 20·cm- pod studnie

m2

20,00

1

2.7

KNR 218/613/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·2000·mm, głębokość 3·m

szt

1,00

1

2.8

KNR 218/613/3 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, głębokość 3·m ( wraz z wpięciem istniejących wpustów deszczowych)

szt

2,00

1

2.9

KNR 218/613/4 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1200·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m

0.5 m

-20,00

1

2.10

KNR 218/613/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m

szt

3,00

1

2.11

KNR 218/613/2 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, dodatek za każde 0,5·m głębokości ponad 3·m

0.5 m

-9,20

1

2.13

KAL.WŁASNA

Separator SEP1 FI 800

szt

1,00

1

3.

Element

Budowa chodnika

3.1

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 0/31,5 mm ( 1×170 + 30) [m2]

m2

340,00

1

3.2

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm – 0/63 mm

m2

340,00

1

Wartość netto

Podatek VAT 23%

Wartość brutto

oraz dokumentacji technicznej udostępnionej przez zamawiającego.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia.

 1. Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2016 roku.

 1. Kryterium wyboru:

Cena = 100 %

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (Załącznik nr 1).

Do oferty należy załączyć:

 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS;

Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, płatnym po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonanych robót.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30
dni od dnia doręczenia faktury.

 1. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie, w następujących formach:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała na Dzienniku Podawczym (parter),

 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała,

w terminie do dnia 10.08 2016 roku do godz. 12.00.

Kopertę należy zaadresować i opisać w następujący sposób:

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW 773 w miejscowości Nowa Wieś odc. 090 km 2+044,30 do km 2+233,45 (189,15mb)

Adresat: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała

Oferta na:

Budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DW 773 w miejscowości Nowa Wieś odc. 090 km 2+044,30 do km 2+233,45 (189,15mb)

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, pok. 9 (sala obrad) w dniu 10.08.2016 roku o godz. 12.30

 1. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela:

Józef Piąty drogi@skala.pl, (12) 3891098 wew. 125.

 1. Załączniki do zaproszenia:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Umowa

Załącznik nr 3: Orientacja

Burmistrz

Miasta i Gminy Skała

Tadeusz Durłak

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ