Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza: „Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3110 położona w Strefie Aktywności Gospodarczej w Skale”

Strefa Aktywności Gospodarczej w Skale zwana dalej „SAG w Skale”.

  1. Lokalizacja: Skała, ul. Krakowska.
  2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów, cena wywoławcza i wysokość wadium:

Działka 3110 o pow. 0,3588 ha cena wywoławcza 465 800,00 zł czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych + należny podatek VAT objęta KW nr KR2P 00007170/3, właściciel Gmina Skała. Wadium w wysokości 24 000,00 zł.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 01.06.2016r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 14.11.2016 r.

  1. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:

1) Nieruchomość jest wolna od obciążeń i innych zobowiązań oraz posiada dostęp do drogi publicznej. Sprzedaż nieruchomości obostrzona zostanie obowiązkiem ich zagospodarowania przez nabywców poprzez zlokalizowanie na terenie danej nieruchomości przedsiębiorstwa o przedmiocie działalności zgodnym z warunkami SAG w Skale, w tym w szczególności zakończenie w niżej podanym terminie realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu obiektów produkcyjnych/usługowych (dalej jako „Inwestycji”) czego skutkiem będzie utworzenie na terenie strefy nowych, stałych miejsc pracy w ilości odpowiednio: dla nieruchomości o numerze 3110 nieruchomość określona § 5 ust 6 lit. c Zarządzenia nr 33/2016 z dnia 07.03.2016 – minimum 7 nowych, stałych miejsc pracy.

Liczba nowych, stałych miejsc pracy winna być wskazana w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC-oryg. FTE) tzn. etaty częściowe są sumowane i zaokrąglane do pełnych jednostek (etatów). Nabywca zobowiązuje się utrzymać miejsca pracy ujęte w ust. 3 pkt.1 minimum przez 5 lat od daty zakończenia inwestycji.

2) Zakończenie Inwestycji – udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu winno nastąpić w terminie do 30.09.2018r. Utworzenie nowych, stałych miejsc pracy udokumentowane co do treści i formy wg wiążącego nabywcę wskazania Gminy Skała nastąpi w terminie do 30.09.2018 r. Gmina Skała dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania w sytuacji, gdy zaszły istotne przesłanki uniemożliwiające realizacje inwestycji w podanym przedziale czasowym.

3) W przypadku zwłoki w zakończeniu Inwestycji, o którym mowa w pkt. 2, Gmina Skała może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.

4) W przypadku zwłoki w utworzeniu nowych, stałych miejsc pracy zgodnie z pkt. 1 i 2 Gmina Skała może obciążyć nabywcę karą umowną w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto za każdy dzień zwłoki.

5) Łączna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie pkt. 3 i 4 nie może przekroczyć wysokości 100% ceny sprzedaży brutto. Gmina Skała zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

6) W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) właścicieli nieruchomości terminów jej zagospodarowania, kary umowne będą ciążyć nadal na nabywcy.

7) Niezależnie od kar umownych z pkt. 3 i 4 w przypadku nie wywiązania się nabywcy, a także jego następców prawnych z terminu zagospodarowania nieruchomości oraz utworzenia nowych, stałych miejsc pracy w ilości wskazanej odpowiednio do konkretniej nieruchomości w ust. 3 pkt. 1, Gmina Skała zastrzega sobie prawo jej odkupu do 5 lat od daty jej sprzedaży po cenie równej cenie sprzedaży nieruchomości pomniejszonej o naliczone kary umowne. Prawo to zastrzeżone zostanie w umowie notarialnej i księdze wieczystej.

  1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Szczegółowy sposób zagospodarowania działki znajduje się w Regulaminie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale z dania 29.11.2015 r. oraz w Aneksie nr 1 do Regulaminu z dnia 07.03.2016.

  1. Warunki przetargu:

O nabycie nieruchomości mogą ubiegać się podmioty, które:

1) Wpłaciły wadium. Wadium należy przelać na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Skale w Banku Spółdzielczym Wolbrom Oddział Skała 69 84500005 0020 0200 0723 0006, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Wolbromiu Oddział w Skale do dnia 17.03.2017 r., podając oznaczenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na powyższe konto.

2) Nie są w stanie upadłości lub likwidacji działalności gospodarczej, ani nie są zagrożone takimi procesami.

3) Nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatki dochodowe i podatki lokalne.

4) Dają gwarancję odpowiedniego potencjału rozwojowego i inwestycyjnego.

5) Będą prowadzić działalność gospodarczą nieuciążliwą dla środowiska przyrodniczego i ludzi zarówno dla pracowników jak i mieszkańców gminy, a szczególnie będą przestrzegać wymogów Obszaru Ojcowskiego Parku Narodowego w zakresie ochrony przyrody, na terenie którego znajduje się SAG w Skale.

6) Zapewnią utworzenie na terenie Strefy nowych, stałych miejsc pracy, co najmniej w ilości określonej ust. 3 pkt.1. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu winien zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkimi ograniczeniami związanymi z prowadzeniem działalności w SAG w Skale (w szczególności na terenie strefy nie może powstawać infrastruktura turystyczna, handlowa i mieszkaniowa).

7) Ze względu na charakter SAG w Skale oraz lokalizację w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego planowany profil działalności to firmy usługowe np. usługi informatyczne, rachunkowość i księgowość, stacje diagnostyczne, usługi prawne, telemarketing, usługi finansowe, usługi przewozowe (np. biuro podróży, firma kurierska), szkolnictwo (np. ośrodek kształcenia kierowców, prywatna szkoła językowa lub zawodowa), małe przedsiębiorstwo (np. firma z branży IT wraz z działem sprzedaży i montownią sprzętu oraz magazyn części), prywatne gabinety lekarskie, warsztat naprawy samochodów, biura firm różnych branż (budownictwo, sieci komórkowe).

8) Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest złożenie załącznika nr 2 „Oświadczenie Nabywcy”. Oświadczenie można pobrać pod adresem http://skala.pl/sag-zalaczniki-do-pobrania/

  1. Przetarg na zbycie wymienionej nieruchomości odbędzie się w dniu 23.03.2017 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, Skała pierwsze piętro pokój nr 9.

– Uczestnik przetargu, który wpłacił wadium, uczestniczy w przetargu osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika (pełnomocnictwo na piśmie). W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny odpis KRS lub dokument potwierdzający wpis do rejestru działalności gospodarczej. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty przedstawiciela oraz oświadczenie Nabywcy.

– Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałą część wylicytowanej za nieruchomość ceny nabywca zobowiązany jest wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni na wskazane przez nich konto.

– O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

– Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu wnieść skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. W przypadku wniesienia skargi czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną wstrzymane do czasu rozpatrzenia skargi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

– O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca.

– Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla Gminy Skała przyczyny.

  1. Kontakt: (12) 389-10-98 Sekretarz Miasta i Gminy Skała wew. 102, Geodezja wew. 121 ; (12) 380-51-15 Biuro Strategii i Rozwoju.

Załączniki:
Informacja o wynikach przetargu działka 3110
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3110 – SAG
Zarządzenie 7/2017
Załącznik Nr 2 Oświadczenie działka 3110
Regulamin SAG
Aneks do Regulaminu SAG
Mapa Sag w Skale działka nr 3110

20160511_064531

20160511_151255

20160511_151305

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ