Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SAG – Procedura projektowania Strefy Aktywności Gospodarczej już się rozpoczęła

Procedura projektowania Strefy Aktywności Gospodarczej już się rozpoczęła. Należy oczekiwać, że roboty budowlane ruszą na wiosnę przyszłego roku.

15 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skale wicemarszałek Małopolski Pan Stanisław Sorys oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skała Pan Tadeusz Durłak, uroczyście podpisali Umowę o dofinansowaniu do projektu pn. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Skała”.

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, współfinansowanego w ranach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym koordynatorem działań związanych z realizacją projektu jest Pan Tadeusz Boroń – Sekretarz Gminy Skała. Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę 4 878 114,41 zł. Wysokość dotacji stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych zadania i wyniesie 3 514 888,84 zł. W ramach realizacji projektu zaplanowano kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni 4,83 ha wraz z budową wewnętrznego układu komunikacyjnego. W ramach realizacji zadania przewidziano szereg działań, w tym:

• Rozbiórkę istniejących budynków, oczyszczenie i niwelację terenu
• Budowę jezdni, chodników, włączeń, zjazdów, parkingów, przepustów, schodów terenowych, murów oporowych i elementów małej architektury wraz z zabezpieczeniem i regulacją istniejącego rowu melioracyjnego
• Przebudowę linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz z budową stacji trafo
• Budowę oświetlenia terenu
• Budowę sieci wodociągowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej
• Budowę sieci instalacji gazowej oraz sieci teletechnicznej
• Urządzenie zieleni, montaż elementów małej architektury

Utworzenie jednolitej i kompleksowo uzbrojonej strefy aktywności gospodarczej z funkcjonalnym układem drogowym i parkingowym będzie pierwszym tego typu projektem w gminie Skała oraz w najbliższym sąsiedztwie. Należy podkreślić, że teren przyszłej strefy sąsiaduje bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 794 oraz przyszłą obwodnicą miasta.

Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania i optymalnego wykorzystania terenów gminnych. Wpłynie na rozwój przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki. Ze  względu na swoje położenie, w wydzielonym obszarze ochrony wokół Ojcowskiego Parku Narodowego, strefa będzie miała charakter usługowy i będzie oferować m.in. usługi informatyczne, rachunkowe, księgowe, prawne, finansowe czy zdrowotne. Dzięki realizacji projektu wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna Skały oraz konkurencyjność lokalnej przedsiębiorczości. Stanie się tak dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków wsparcia infrastrukturalnego dla przedsiębiorców w gminie Skała. Samorząd gminny  przygotowuje się także do pozyskania nowych inwestorów w celu wsparcia lokalnego rynku pracy, a w konsekwencji zmniejszenia poziomu bezrobocia oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.

Zrealizowanie projektu stanie się bodźcem do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, przede wszystkim poprzez rozwój sektora mikro i małych firm, dzięki czemu nastąpi wzrost wpływów do budżetu gminy. Szacuje się, że w pierwszym okresie po uruchomieniu Strefy Aktywności Gospodarczej, pracę na jej terenie znajdzie ponad 50 osób w co najmniej 6 nowych przedsiębiorstwach. Strefa Aktywności Gospodarczej realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującym kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowo – budowlanej. W chwili obecnej trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ