Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – działka nr 22

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

32-043 Skała , woj. małopolskie

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skała oznaczonej jako działka nr 22 o pow. 3400m2 położona w obrębie Poręba Laskowska  karta mapy 1  ujawniona w księdze wieczystej KR2P/00009834/0,

cena wywoławcza 23 000zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych.

Nieruchomość ta położona jest w terenach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem „R” – Tereny rolne.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.) zbycie nieruchomości w niniejszym przetargu jest zwolnione od podatku VAT.

Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach pracy urzędu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu tel. /012/ 3891 098 wew. 121.

Wadium w wysokości 10% ceny wywołania należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała
BS Wolbrom O/Skała Nr 69 8450 0005 0020 0200 0723 0006 do dnia 21 czerwca 2019r.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w formie pieniężnej. Przy wpłacie wadium na dowodzie wpłaty w polu „tytuł wpłaty” należy wpisać: „wadium na nieruchomość działka nr 22 Poręba Laskowska”.

 Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miasta i Gminy Skała. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, oświadczenie że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 o godz.  10-tej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała Rynek 29 – sala narad. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, z pominięciem oferenta który przetarg wygrał. Cena uzyskana w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wszelkie opłaty i koszty związane przeniesieniem własności nieruchomości ponosi kupujący. Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta Skała zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ