Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku

OP.3.1.2022.WB

Zarządzenie Nr 75/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Skała
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372), art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305) oraz §11 Uchwały nr XL/458/21 Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku,

Burmistrz Miasta i Gminy Skała zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie mieć formę wspierania działań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na realizację zadań wybranych w ramach wyżej wymienionego konkursu Burmistrz Miasta i Gminy Skała przeznacza środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł.

§ 3

Zasady przyznawania dotacji, kryteria oceny ofert oraz tryb pracy komisji konkursowej, określone są w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Informacja o dotacjach na realizację zadań publicznych Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku w drodze otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia, jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057).

§ 6

Wzór umowy realizacji zadania publicznego stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia, jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057).

§ 7

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego stanowiący załącznik nr 7 niniejszego zarządzenia, jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057).

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Zarządzenie nr 75.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

załącznik nr 1 – ogłoszenie

załącznik nr 2 – zasady

załącznik nr 3 – informacja

załącznik nr 4 – Oświadczenie Covid

załącznik nr 5 – wzór oferty realizacji zadania publicznego

załącznik nr 6 – wzór umowy na realizację zadania publicznego

załącznik nr 7 – wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ