Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Rynek 29, 32-043 Skała

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały nr XXVII/203/16 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w Gminie Skała w 2017 roku

 

 1. Rodzaj zadania:

Wspieranie przedsięwzięć z dziedziny turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności:

 1. Tworzenie, rozwój i promowanie produktów turystycznych,
 2. Opracowywanie i druk wydawnictw poświęconych eksponowaniu walorów turystycznych i krajobrazowych regionu,
 3. Organizowanie wydarzeń związanych z turystyką, w szczególności konkursów, wystaw, przeglądów,
 4. Rozwój, renowacja i aktywizacja szlaków turystycznych.
 1. Podmioty uprawnione do złożenia ofert:
 2. organizacje pozarządowe,
 3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817, z późn. zm.).
 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Gmina Skała na wskazane w konkursie zadanie przeznacza środki w wysokości 10 000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria i tryb wyboru ofert określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 2. Zadania będące przedmiotem konkursu powinny być zrealizowane w okresie od
  17 lipca 2017 roku do 31 października 2017 roku.
 3. Realizacja wybranych zadań nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy
  z Wnioskodawcą, której wzór stanowiący załącznik do zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skała, jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).
 4. Wybrane podmioty zobowiązane są do sporządzenia i złożenia sprawozdania
  z wykonania zadania w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skała jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

 

 1. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Stanowi ona załącznik nr 3 do zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

 • Termin i tryb składania ofert:
 1. Wzór oferty stanowiący załącznik do zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta
  i Gminy Skała jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).
 2. Ofertę należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.
 3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na adres: Urząd Miasta
  i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  5 lipca 2017 roku do godz.1500
  (w przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data
  i godzina wpływu do Urzędu).
 • Informacje dodatkowe:
 1. Treść ogłoszenia wraz załącznikami do zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Miasta
  i Gminy Skała umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skała
  w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne oraz na stronie www.skala.pl.
 2. Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze uzyskać można w Biurze Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel./fax.
  (12) 380-51-15.

Załączniki:
Zarządzenie nr 94.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku
załącznik nr 1 – ogłoszenie
załącznik nr 2 – zasady
załącznik nr 3 – informacja
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ