Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 15/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

 z dnia 22 lutego 2019 r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Rynek 29, 32-043 Skała

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Skała w 2019 roku

 I. Rodzaj zadania:

Wspieranie przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności:

 1. Organizacja wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw, warsztatów teatralnych, muzycznych,
 2. Kultywowanie lokalnej tradycji regionu,
 3. Opracowywanie i druk wydawnictw poświęconych walorom historycznym
  i kulturalnym regionu.

II. Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.).

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Gmina Skała na wskazane w konkursie zadanie przeznacza środki w wysokości 30 000,00 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria i tryb wyboru ofert określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania będące przedmiotem konkursu powinny być zrealizowane w okresie od
  15 kwietnia 2019 roku do 15 października 2019 roku.
 2. Realizacja wybranych zadań nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy
  z Wnioskodawcą, której wzór stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skała, jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr
  3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).
 3. Wybrane podmioty zobowiązane są do sporządzenia i złożenia sprawozdania
  z wykonania zadania w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skała jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

VI. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Stanowi ona załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

VII. Termin i tryb składania ofert:

 1. Wzór oferty stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skała jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).
 2. Ofertę należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.
 3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na adres: Urząd Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 1500 (w przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu do Urzędu).

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Treść ogłoszenia wraz załącznikami do zarządzenia nr 15/2019 Burmistrza Miasta
  i Gminy Skała umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skała
  w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne oraz na stronie www.skala.pl.
 2. Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze uzyskać można w Biurze Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel./fax. (12) 380-51-15.

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ