Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku

 

Załącznik nr 1

   do zarządzenia nr 44/2018

      Burmistrza Miasta i Gminy Skała

 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała

Rynek 29, 32-043 Skała

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały nr XLII/302/17 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku, ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Skała w 2018 roku

 

I.                   Rodzaj zadania:

Wspieranie przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a w szczególności:

 1. Organizacja wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, przeglądów, konkursów, wystaw, warsztatów teatralnych, muzycznych,
 2. Kultywowanie lokalnej tradycji regionu,
 3. Opracowywanie i druk wydawnictw poświęconych walorom historycznym
  i kulturalnym regionu.

 

II.                Podmioty uprawnione do złożenia ofert:

a)      organizacje pozarządowe,

b)      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.).

 

III.             Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Gmina Skała na wskazane w konkursie zadanie przeznacza środki w wysokości 30 000,00 zł.

 

IV.             Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji oraz kryteria i tryb wyboru ofert określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

 

V.                Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania będące przedmiotem konkursu powinny być zrealizowane w okresie od
  25 maja 2018 roku do 15 października 2018 roku.
 2. Realizacja wybranych zadań nastąpi poprzez zawarcie pisemnej umowy
  z Wnioskodawcą, której wzór stanowiący załącznik do zarządzenia nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skała, jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr
  3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).
 3. Wybrane podmioty zobowiązane są do sporządzenia i złożenia sprawozdania
  z wykonania zadania w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skała jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

 

VI.             Informacja o  zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

Stanowi ona załącznik nr 3 do zarządzenia nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.

 

VII. Termin i tryb składania ofert:

 1. Wzór oferty stanowiący załącznik do zarządzenia nr 44/2018 Burmistrza Miasta
  i Gminy Skała jest zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).
 2. Ofertę należy sporządzić i złożyć zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skała.
 3. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać na adres: Urząd Miasta
  i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała w nieprzekraczalnym terminie do dnia
  2 maja 2018 roku do godz. 1500
    (w przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data
  i godzina wpływu do Urzędu).

 

VIII.       Informacje dodatkowe:

 1. Treść ogłoszenia wraz załącznikami do zarządzenia nr 44/2018 Burmistrza Miasta
  i Gminy Skała umieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skała
  w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne oraz na stronie www.skala.pl.
 2. Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze uzyskać można w Biurze Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, tel./fax. (12) 380-51-15.

Załączniki:
Zarządzenie nr 44.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skała w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
Załącznik nr 1 – ogłoszenie
Załącznik nr 2 – zasady
Załącznik nr 3 – informacja
Wzór oferty
Wzór umowy
Wzór sprawozdania

 

 

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ