Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2018 roku

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 15/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 8 lutego 2018 roku

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2018 roku

 

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu postanowienia uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

I. Przedmiot zgłaszanych projektów.

 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 2. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków
  z tytułu:

a)      realizacji programów szkolenia sportowego,

b)      zakupu sprzętu sportowego,

c)      organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

d)      korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

e)      wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 1. Z dotacji określonej nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

a)      transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

b)      zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

c)      zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,

d)      kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,

e)      budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są podmioty, o których mowa w art. 3 oraz 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1463, z późn. zm.), nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Skała prowadzą działalność sportową.

 

II. Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy wypłaty dotacji.

 1. Na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu przeznacza się kwotę
  w wysokości 60 000,00.
 2. Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

 

III. Termin realizacji projektów.

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 30 listopada 2018 roku.
 2. Zadanie powinno służyć realizacji celu publicznego w zakresie:

a)      poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Skała,

b)      zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży Gminy Skała do działalności sportowej,

c)      zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Skała do działalności sportowej.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała.
 2. Wniosek o realizację projektu powinien zawierać w szczególności:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy projektu proponowanego do realizacji,

b)      termin i miejsce realizacji projektu,

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu wraz ze wskazaniem udziału środków własnych,

d)      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek
w zakresie, którego dotyczy projekt,

e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie projektu, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego projektu z innych źródeł,

f)       potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych.

 1. Wnioski złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała uwzględniając przy tym w szczególności:

a)      możliwość realizacji projektu przez klub sportowy w oparciu o przedstawioną kalkulację finansową,

b)      poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych,

c)      przedstawioną kalkulację finansową w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia,

d)      wiarygodność klubu sportowego – na podstawie przedłożonych referencji
i zaświadczeń,

e)      dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Skała,

f)       promocję Gminy Skała poprzez sport,

g)      znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego, określonego
w punkcie III.2

h)      wkład rzeczowy, osobowy w planowanym przedsięwzięciu, w tym zaświadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu,

i)       udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w planowanym przedsięwzięciu, przy czym wysokość tych środków musi wynosić co najmniej 15 % wnioskowanej kwoty dotacji.

 1. Do każdego z wniosku powinny być załączone:

a)      Aktualny odpis z rejestru (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

b)      Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

c)      Dokument bądź dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.

 1. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku spowoduje nieważność danego dokumentu.
 2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Skała wyznacza termin i wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub, który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy Skała może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia
  w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
 4. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą Wnioskodawca wnioskuje.
 5. Wszelkie warunki realizacji projektu określa umowa o realizację projektu zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Skała, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077).
 6. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji projektu, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania projektu z zakresu sportu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

V. Termin składania wniosków.

 1. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 roku na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.
 2. Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sportu powinien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej
  w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 3. Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane
  w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem. Druk wniosku powinien zostać wypełniony pismem maszynowym bądź komputerowym.
 4. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu oraz wzory jednolitych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zadań zostały określone w uchwale nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt IV.10 i V.2 można uzyskać w Biurze Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, a także pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała – www.skala.pl i strony Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka „Zamówienia publiczne i ogłoszenia” / „Ogłoszenie różne”).

Załączniki:

Zarządzenie nr 15.2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2018 roku
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15.2018 – Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2018 roku
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15.2018 – Informacja o dotacjach przyznanych w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
Uchwała nr V.24.11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Załącznik nr 1 do uchwały nr V.24.11 – Wniosek o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 2 do uchwały nr V.24.11 – Sprawozdanie z wykonania projektu

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ