Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2017 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2017 roku

 

 

Konkurs zostaje ogłoszony w oparciu postanowienia uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

 

 1. Przedmiot zgłaszanych projektów.
 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 3. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków
  z tytułu:
 4. realizacji programów szkolenia sportowego,
 5. zakupu sprzętu sportowego,
 6. organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 7. korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 8. wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 9. Z dotacji określonej nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
 10. transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 11. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 12. zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 13. kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
 14. budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego służącego uprawianiu sportu.
 15. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są podmioty, o których mowa w art. 3 oraz 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 176, z późn. zm.), nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Skała prowadzą działalność sportową.

 

 1. Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu oraz formy wypłaty dotacji.
 2. Na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu przeznacza się kwotę
  w wysokości 63 750,00.
 3. Dotacja będzie przekazywana zaliczkowo w jednej lub kilku transzach po podpisaniu umowy przez obie strony. Szczegóły dotyczące przekazania i rozliczenia dotacji będzie zawierała umowa zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.

 

III. Termin realizacji projektów.

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna się rozpocząć od dnia podpisania umowy i trwać nie dłużej niż do 30 listopada 2017 roku.
 2. Zadanie powinno służyć realizacji celu publicznego w zakresie:
 3. poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Skała,
 4. zwiększenia dostępności dzieci i młodzieży Gminy Skała do działalności sportowej,
 5. zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Skała do działalności sportowej.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 2. Organem przyznającym dotację na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała.
 3. Wniosek o realizację projektu powinien zawierać w szczególności:
 4. szczegółowy zakres rzeczowy projektu proponowanego do realizacji,
 5. termin i miejsce realizacji projektu,
 6. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu wraz ze wskazaniem udziału środków własnych,
 7. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego wniosek
  w zakresie, którego dotyczy projekt,
 8. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie projektu, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego projektu z innych źródeł,
 9. potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych.
 10. Wnioski złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała uwzględniając przy tym w szczególności:
 11. możliwość realizacji projektu przez klub sportowy w oparciu o przedstawioną kalkulację finansową,
 12. poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych w odniesieniu do ilości drużyn zarejestrowanych w w/w systemie w danej dyscyplinie sportowej lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych,
 13. przedstawioną kalkulację finansową w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia,
 14. wiarygodność klubu sportowego – na podstawie przedłożonych referencji
  i zaświadczeń,
 15. dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Gminą Skała,
 16. promocję Gminy Skała poprzez sport,
 17. znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego, określonego
  w punkcie III.2
 18. wkład rzeczowy, osobowy w planowanym przedsięwzięciu, w tym zaświadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu,
 19. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w planowanym przedsięwzięciu, przy czym wysokość tych środków musi wynosić co najmniej 15 % wnioskowanej kwoty dotacji.
 20. Do każdego z wniosku powinny być załączone:
 21. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 6 miesięcy od daty wystawienia) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 22. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.
 23. Dokument bądź dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe.
 24. Wszystkie kserokopie złożonych dokumentów powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem”, pieczęcią oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku spowoduje nieważność danego dokumentu.
 25. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Miasta i Gminy Skała wyznacza termin i wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego wad nie usunięto lub, który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
 26. Burmistrz Miasta i Gminy Skała może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia
  w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.
 27. Złożenie wniosku o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą Wnioskodawca wnioskuje.
 28. Wszelkie warunki realizacji projektu określa umowa o realizację projektu zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Skała, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, z późn. zm.).
 29. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji projektu, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania projektu z zakresu sportu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

 1. Termin składania wniosków.
 2. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 roku na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Skała, Rynek 29, 32-043 Skała.
 3. Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu sportu powinien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr V/24/11 Rady Miejskiej
  w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 4. Odrzuceniu podlegają wnioski: złożone na drukach innych niż wskazane
  w ogłoszeniu, niekompletne, złożone po terminie, dotyczące zadania nieobjętego celami statutowymi wnioskodawcy, a także złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z ogłoszeniem. Druk wniosku powinien zostać wypełniony pismem maszynowym bądź komputerowym.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące konkursu oraz wzory jednolitych dokumentów stanowiących podstawę do realizacji zadań zostały określone w uchwale nr V/24/11 Rady Miejskiej w Skale z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
 6. Dokumenty, o których mowa w pkt IV.10 i V.2 można uzyskać w Biurze Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, ul. Szkolna 4, 32-043 Skała, a także pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała – www.skala.pl i strony Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka „Zamówienia publiczne i ogłoszenia” / „Ogłoszenie różne”).

Załączniki:
Zarządzenie nr 17.2017 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2017 roku
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17.2017 – Ogłoszenie o otwartym konkursie na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Skała w 2017 roku
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17.2017 – Informacja o dotacjach przyznanych w 2016 roku na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
Uchwała nr V.24.11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Załącznik nr 1 do uchwały nr V.24.11 – Wniosek o dofinansowanie projektu
Załącznik nr 2 do uchwały nr V.24.11 – Sprawozdanie z wykonania projektu

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ