Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Skale

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr

Burmistrza Miasta i Gminy Skała

z dnia 05.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW GMINNEJ RADY SENIORÓW W SKALE

Burmistrz Miasta i Gminy Skała ogłasza nabór na członków Gminnej Rady Senioralnej w Skale prowadzony od dnia 5 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r.

 

1.      Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy, z którymi współpracuje w obszarach dotyczących osób starszych.
 
2.      Rada działa w następujących obszarach:
 

a) integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,

b)  wspierania aktywności ludzi starszych,

c) profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,

d) przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych,

e) edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego sportu, turystyki i rekreacji,

f) wykluczenia społecznego osób starszych,

g)  warunków życia seniorów.

 

 

3.      Do zadań Rady należy w szczególności:

 

a)      monitorowanie potrzeb seniorów z terenu Gminy,

b)      inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów i zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej,

c)      podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, edukacji, sportu i turystyki,

d)      inicjowanie działań na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym,

e)      opiniowanie przedstawionych Radzie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu spraw dotyczących osób starszych,

f)       informowanie społeczności lokalnej o działaniach podejmowanych na rzecz środowiska seniorów,

g)      współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów;

h)      promowanie partnerstwa między samorządem lokalnym, a organizacjami społecznymi działającymi na rzecz seniorów,

i)       budowanie pozytywnego wizerunku seniora,

j)       prowadzenie edukacji społecznej o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym.

 

4.      Rada działa na zasadzie kadencyjności.

 

a)      Kadencja Rady  trwa 5 lat, licząc od dnia powołania.

b)      Pierwsza kadencja Radnych trwa do końca kadencji Rady Miejskiej.

c)      Wybory na pierwszą kadencję Rady przeprowadza się w terminie określonym przez Burmistrza przypadającym najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej o powołaniu Rady.

d)      Wybory na drugą i kolejne kadencje Rady przeprowadza się w terminie określonym przez Burmistrza przypadającym nie później niż 3 miesiące po wyborze Rady Miejskiej nowej kadencji.

e)      Radni pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu Rady.

f)       Radnych, spośród wybranych kandydatów, powołuje Burmistrz odrębnym zarządzeniem.

g)      W skład Rady wchodzi maksymalnie 15 osób.

h)      Rada może liczyć mniej osób, jeżeli przeprowadzony wybór członków Rady nie zapewni ich odpowiedniej ilości.

i)       Burmistrz, na zasadach niniejszego Statutu może w trakcie kadencji przeprowadzić wybory uzupełniające.

j)       W skład Rady może być powołana wyłącznie osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Należy dążyć, aby w składzie Rady byli:

 

                                i.            przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów, w tym w szczególności:
 
jednostek pomocniczych Gminy np. Urzędu Miasta i Gminy Skała, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ośrodka zdrowia,
 
lokalnych organizacji pozarządowych i klubów działających na rzecz lub/i zrzeszających seniorów.
 
                              ii.            przedstawiciele środowiska seniorów z terenu całej gminy.
 
5.      Procedura naboru

1)      Zgłoszenie kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów należy dokonać na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik  nr 2 do zarządzenia

2)      Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Skała

             ul. Rynek 29, 32-043 Skała w zamkniętej oraz odpowiednio opisanej kopercie

3)      Na kopercie musi znajdować się dopisek „Nabór do Rady Senioralnej”

4)      Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć oświadczenie kandydata o niekaralności stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia

5)      Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć wypełnioną zgodę na przetwarzanie  danych osobowych stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia

6)       Do zgłoszenia kandydata na członka należy dołączyć  listę poparcia kandydata/kandydatki do Rady Seniorów w Skale stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia

7)      Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami dostępne są do pobrania na stronie Urzędu Miasta i Gminy Skała WWW.skala.pl lub w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Skała

             – 2 piętro pokój nr 22

8)      Termin zgłaszania kandydatów upływa po 30 dniach licząc od daty podania zarządzenia Burmistrza do publicznej informacji.

9)      Pod uwagę brana jest data złożenia dokumentów na dzienniku podawczym

10)  Ogłoszenie wyników nastąpi do 14 dni od zakończenia zgłaszania kandydatów

11)  Osoba po 60 roku życia,  posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Skała może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi.

12)  Wybór członków Rady następuje spośród kandydatów zgłoszonych Burmistrzowi przez reprezentantów osób starszych oraz podmioty działające na rzecz osób starszych.

 13)  Zgłoszenia kandydatur do Rady podlegają weryfikacji formalnej dokonywanej przez Burmistrza, która polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności kart zgłoszeniowych oraz spełniania kryteriów naboru.

14)  Reprezentantem środowiska seniorów może być senior/seniorka, której poparcia udzieli co najmniej dziesięć innych osób powyżej 60 roku życia.

15)  Każdy podmiot działający na rzecz seniorów może zgłosić jednego kandydata na Radnego.

16)  Karta zgłoszeniowa powinna zawierać:

 

a)      imiona i nazwiska oraz PESEL osób zgłaszających oraz ich podpisy lub nazwę podmiotu zgłaszającego oraz podpisy osób reprezentujących ten podmiot;

b)      imię i nazwisko kandydata na Radnego;

c)      uzasadnienie kandydatury;

d)      nazwę podmiotu lub/i środowiska, które reprezentuje;

e)      oświadczenie kandydata na Radnego o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych

f)       oświadczenie kandydata na Radnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)      aktualny odpis z rejestru bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdzałby status prawny podmiotu zgłaszającego (nie dotyczy osób fizycznych) oraz umocowanie osób go reprezentujących.

Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Skale z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie powołania Senioralnej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ