MENU

Jakość powietrza

Airly

Ekointerwencja

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze

czystepowietrze

Rozlicz PIT

NGO

ngo

Stan powietrza

stan powietrza

Odwiedziło nas

  • 8 940 484

Komunikaty

  • Dodany przez: Administrator
  • Aktualności
  • 22 październik 2020
  • Zmodyfikowano: 22 październik 2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku

Załącznik nr 1

   do Zarządzenia nr 263/2020

      Burmistrza Miasta i Gminy Skała

 z dnia 22.10.2020 roku

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała przedstawia do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku”.

Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057) oraz postanowienia uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultacji społecznych z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2010 roku, nr 456, poz. 3376).

Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Skała.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.

Projekt „Programu współpracy Gminy Skała z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku” zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne i ogłoszenia / Ogłoszenia różne.

Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 12.11.2020 roku:

  • pocztą elektroniczną na adres Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała: fundusze@skala.pl
  • pocztą elektroniczną na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Skale: mgopswskale@poczta.onet.pl

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30.10.2020 roku.

Termin zakończenia konsultacji: 12.11. 2020 roku.

Zgodnie z postanowieniami uchwały nr LIII/400/10 Rady Miejskiej w Skale konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w w/w uchwale oraz wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla władz Gminy Skała.

Załączniki:

Zarządzenie nr 263.2020 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy na 2021 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 263.2020 – ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy na 2021 rok
Projekt Uchwały – Program współpracy na 2021 rok