Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji wentylacji ogólnej pomieszczeń Zakładu Mleczarskiego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale”

Skała, dn. 15.07.2020r.

GS.6220.1.10.2020.BDG

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania i społeczeństwo

o wydaniu w dniu 15.07.2019r. decyzji znak: GS.6220.1.10.2020.BDG o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji wentylacji ogólnej pomieszczeń Zakładu Mleczarskiego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skale”

Ponadto informuję, iż z treścią ww decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, pokój 21 w godzinach pon. 9.00-17.00, wt-pt 7.00-15.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skała, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Zamieszczono w BIP w dniu 15.07.2020r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 15.07.2020r.

 

Podstawa prawna:

– art. 49 § 1 Kpa 1, 2 – Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

– art. 74 ust. 3 ustawy ooś– „Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, o której mowa w pkt 1, lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji – przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”

– art. 38 ustawy ooś „Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią”.

– art. 85 ust. 3 ustawy ooś – „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa wart.77 ust.1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

Załącznik:

Obwieszczenie

0 Komentarzy

Brak komentarzy

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ